Bài 15 sgk toán 9 tập 1 trang 51

      25

a) Vẽ vật thị của các hàm số(y=2x;y=2x+5;y=-dfrac23x)và(y=-dfrac23x+5 )

trên và một mặt phẳng tọa độ.

b) bốn đường trực tiếp trên giảm nhau tạo thành thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không? vì chưng sao ?


Đồ thị của hàm số (y=-dfrac23x+5 )là một mặt đường thẳng đi qua hai điểm gồm tọa độ((0;5)) với ((3;3)).
*

Vì mặt đường thẳng(y=2x) song song với mặt đường thẳng(y=2x+5) và con đường thẳng(y=-dfrac23x) tuy vậy song với mặt đường thẳng(y=-dfrac23x+5) đề nghị tứ giác
Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) khác • Giải bài xích 15 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ đồ dùng thị của... • Giải bài 16 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ vật thị của... • Giải bài 17 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ đồ thị của... • Giải bài 18 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Biết rằng... • Giải bài 19 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đồ thị của hàm...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học 9