Bài 23 trang 12 sgk toán 8 tập 1

      0

Chứng minh rằng:((a + b)^2 = (a – b)^2 + 4ab)((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab)Áp dụng:a) Tính((a - b)^2,) biết(a + b = 7) và(a.b = 12.)b) Tính((a + b)^2,) biết(a - b = 20) và(a.b = 3.)


Hướng dẫn:

Áp dụng hằng đẳng thức:((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2; ,,, (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2)

Bài giải

Chứng minh:((a + b)^2 = (a - b)^2 - 4ab)

Biến thay đổi vế trái :((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2 + 4ab = (a - b)^2 + 4ab)

Vậy((a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab)

Hoặc thay đổi vế phải:((a - b)^2 + 4ab = a^2 - 2ab + b^2 + 4ab = a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2)

Vậy((a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab)

Chứng minh:((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab)

Biến đổi vế phải:((a + b)^2 - 4ab = a^2 + 2ab + b^2 - 4ab = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2)

Vậy((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab)

Áp dụng, tính:

a)((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 7^2 - 4.12 = 49 -48 = 1)

b)((a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab = 20^2 + 4.3 = 400 + 12 = 412)


*

Tham khảo giải thuật các bài tập luyện tập trang 12 khác • Giải bài trăng tròn trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 dìm xét sự đúng, sai... • Giải bài xích 21 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 Viết các đa thức sau... • Giải bài 22 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 Tính... • Giải bài bác 23 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 minh chứng rằng:((a +... • Giải bài xích 24 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 Tính cực hiếm của biểu... • Giải bài bác 25 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 Tính:a)((a + b...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học 8
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập trang 12
• Giải bài 20 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài bác 21 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài xích 22 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài bác 23 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài xích 24 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài xích 25 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12