Bài 50 trang 33 sgk toán 8 tập 2

      2

Giải các phương trình:a)(3 - 4x(25 - 2x) = 8x^2 + x - 300)b)(dfrac2(1- 3x)5 - dfrac2 + 3x10 = 7 - dfrac3(2x + 1)4)c)( dfrac5x + 26 - dfrac8x - 13 = dfrac4x + 25 - 5)d)(dfrac3x + 22 - dfrac3x + 16 = 2x + dfrac53)


Hướng dẫn: công việc giải phương trình cất phân thức có mẫu thức là hằng số:+ bước 1: Quy đồng chủng loại hai vế+ cách 2: Khử mẫu+ bước 3: Chuyển những hạng tử cất ẩn sang 1 vế, các hằng số sang vế còn lại+ cách 4: Thu gọn và giải phương trình dấn được.

Bài giải

a)(3 - 4x(25 - 2x) = 8x^2 + x - 300)(Leftrightarrow 3 - 100x + 8x^2 = 8x^2 + x - 300)(Leftrightarrow 101x = 303)(Leftrightarrow x = 3)Vậy phương trình gồm tập nghiệm là(S = left3 ight\)b)(dfrac2(1- 3x)5 - dfrac2 + 3x10 = 7 - dfrac3(2x + 1)4)(Leftrightarrow dfrac8(1- 3x)20 - dfrac2(2 + 3x)20 = dfrac2020 - dfrac15(2x + 1)20)(Rightarrow 8(1 - 3x) - 2(2 + 3x) = đôi mươi - 15(2x + 1))(Leftrightarrow 8 - 24x - 4 - 6x = 20 - 30x - 15)(Leftrightarrow 4 - 30x = 5 - 30x)(Leftrightarrow 4 = 5)(vô lí)Vậy phương trình gồm tập nghiệm là(S = varnothing)c)(dfrac5x + 26 - dfrac8x - 13 = dfrac4x + 25 - 5)(Leftrightarrow dfrac5(5x + 2)30 - dfrac10(8x - 1)30 = dfrac6(4x + 2)30 - dfrac15030)(Rightarrow 5(5x + 2) - 10(8x - 1) = 6(4x + 2) - 150)(Leftrightarrow 25x + 10 - 80x + 10 = 24x + 12 - 150)(Leftrightarrow -55x + 20 = 24x - 138)(Leftrightarrow -79x = -158)(Leftrightarrow x = 2)Vậy tập nghiệm của phương trình là(S = left2 ight\)d)(dfrac3x + 22 - dfrac3x + 16 = 2x + dfrac53)(Leftrightarrow dfrac3(3x + 2)6 - dfrac3x + 16 = dfrac12x6 + dfrac106)(Rightarrow 3(3x + 2) - (3x + 1) = 12x + 10)(Leftrightarrow 9x + 6 - 3x - 1 = 12x + 10)(Leftrightarrow -6x = 5)(Leftrightarrow x = dfrac-56)Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là(S = left\dfrac-56 ight\)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài bác 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 chũm nào là hai phương... • Giải bài xích 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Nhân nhị vế của một... • Giải bài bác 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Với đk nào... • Giải bài xích 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một phương trình bậc... • Giải bài 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 khi giải phương trình... • Giải bài 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy nêu quá trình giải... • Giải bài bác 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương trình... • Giải bài 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài xích 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải phương... • Giải bài 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một canô xuôi chiếc từ... • Giải bài xích 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Biết rằng(200g)... • Giải bài bác 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Để khuyến khích tiết...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông - Hình học tập 8
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Ôn tập chương 3
• Giải bài 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi