Bài 55 trang 30 sgk toán 7 tập 1

      4

Hướng dẫn:Từ dãy tỉ số bằng nhau(dfracab = dfraccd )ta suy ra:(dfracab = dfraccd = dfraca + c b + d = dfraca-cb-d.)(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

Bài giải

 
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 8: tính chất của dãy tỉ số cân nhau - rèn luyện (trang 31) khác • Giải bài xích 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tìm hai... • Giải bài xích 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tra cứu hai... • Giải bài bác 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính diện tích s của... • Giải bài bác 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 số ít viên bi của ba bạn... • Giải bài xích 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 hai lớp(7A)... • Giải bài bác 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cầm cố tỉ số giữa các... • Giải bài xích 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x)trong... • Giải bài xích 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm ba số(x, y,... • Giải bài bác 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tra cứu hai... • Giải bài bác 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chứng tỏ rằng từ tỉ... • Giải bài bác 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Số học viên bốn...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 8: đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau - luyện tập (trang 31)
• Giải bài xích 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê Chương 3: dục tình giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số