Bài 63 trang 34 sgk toán 6 tập 2

      10

(a) ,, dfrac112 + Box = dfrac-23;) (b) ,, dfrac-13 + Box = dfrac25;)

(c) ,, dfrac14 - Box = dfrac120;) (d) ,, dfrac-813 - Box = 0.)


Hướng dẫn:

+) ao ước tìm số hạng chưa chắc chắn ta đem tổng trừ đi số hạng vẫn biết

+) mong tìm số trừ không biết ta rước số bị trừ trừ hiệu

Bài giải:

(eginalign a) ,, dfrac112 + Box &= dfrac-23 \ Box &= dfrac-23 - dfrac112 \ Box &= dfrac-812 + dfrac-112 \ Box &= dfrac-34 endalign)

(eginalign b) ,, dfrac-13 + Box &= dfrac25 \ Box &= dfrac25 - dfrac-13 \ Box &= dfrac615 + dfrac515 \ Box &= dfrac1115 endalign)

( eginalign c) ,, dfrac14 - Box &= dfrac120 \ Box &= dfrac14 - dfrac120 \ Box &= dfrac520 - dfrac120 \ Box &= dfrac15 endalign)

(eginalign d) ,, dfrac-813 - Box &= 0 \ Box &= dfrac-813 endalign)


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 9: Phép trừ phân số - luyện tập trang 34 khác • Giải bài 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm số đối của các... • Giải bài xích 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac18... • Giải bài xích 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhị câu dưới đây có... • Giải bài bác 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 Một khu đất nền hình... • Giải bài xích 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền phân số thích... • Giải bài bác 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hoàn thành phép tính:(a) ,,... • Giải bài 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Buổi tối... • Giải bài bác 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say đắm hợp... • Giải bài bác 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong một hàng tính chỉ... • Giải bài bác 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac35...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34
• Giải bài 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số