Bản kiểm điểm Đảng viên Giáo viên cuối năm 2021 được phát hành theo giải đáp 21-HD/BTCTW mang lại 9 mẫu phiên bản kiểm điểm cá thể năm 2021, góp thầy cô tham khảo, nhanh giường hoàn thiện phiên bản tự kiểm điểm của mình.


Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021 góp thầy cô tự dìm xét phần đông ưu điểm, sai sót, khuyết điểm của mình để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để việc huấn luyện và đào tạo ngày càng tốt hơn. Cụ thể mời thầy cô thuộc theo dõi 9 mẫu bạn dạng kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm 2021 trong bài viết dưới đây:


ĐẢNG BỘ XÃ ……………..

Chi cỗ trường…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày tháng…. năm 2021

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:………………………………….. Ngày sinh: ………………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………

Chức vụ thiết yếu quyền: ……………………………………………………………………

Chức vụ đoàn thể: ………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………..

Chi bộ ………………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, hiệu quả đạt được

1. Về bốn tưởng thiết yếu trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về tư tưởng chủ yếu trị.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật.

- Về tác phong, lề lối làm cho việc.

- bài toán đấu tranh phòng, phòng những biểu thị suy thoái về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân. (Đối chiếu cùng với 27 biểu hiện, cá nhân tự dìm diện)

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

□ Xuất dung nhan □ xuất sắc □ vừa đủ □ Kém

2. Về tiến hành chức trách, trọng trách được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền lợi theo dụng cụ (đảng, bao gồm quyền, đoàn thể).

- công dụng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao vào năm.

- Trách nhiệm cá thể liên quan cho kết quả, hạn chế, lỗi ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá về lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ xuất sắc □ vừa đủ □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, điểm yếu (theo 03 ngôn từ nêu trên).

2. Tại sao của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục phần đa hạn chế, khuyết điểm đã có cấp tất cả thẩm quyền tóm lại hoặc được đã cho thấy ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được tương khắc phục; sẽ khắc phục, nấc độ tự khắc phục; không được khắc phục); hầu hết khó khăn, vướng mắc (nếu có); nhiệm vụ của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc đẹp □ tốt □ trung bình □ Kém

IV. Giải trình những sự việc được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được nhắc nhở kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá thể đối cùng với từng vấn đề được lưu ý kiểm điểm.

V. Hiểu rõ trách nhiệm của cá nhân đối với rất nhiều hạn chế, yếu điểm của đàn (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự dìm mức xếp loại chất lượng

1. Xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ kết thúc xuất dung nhan nhiệm vụ

□ dứt tốt nhiệm vụ

□ chấm dứt nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp một số loại đảng viên:

□ kết thúc xuất sắc nhiệm vụ

□ ngừng tốt nhiệm vụ

□ xong xuôi nhiệm vụ

□ Không xong xuôi nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- thừa nhận xét, reviews của fan quản lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức:

………………………………………………………………………………………………

- nấc xếp loại unique công chức, viên chức: ………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên với đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại quality đảng viên

- nhấn xét, reviews của đưa ra ủy: ………………………………………………………….

- bỏ ra bộ khuyến cáo xếp các loại mức chất lượng: ……………………………………………

T/M đưa ra ỦY (CHI BỘ)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ chúng ta tên)

- Đảng ủy, đưa ra ủy các đại lý xếp các loại mức hóa học lượng: …………………………………………

T/M bỏ ra ỦY(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 02-HD KD.ĐG

ĐẢNG BỘ XÃ........

CHI BỘ TRƯỜNG THCS.......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày...... Tháng.... Năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNNăm 2021

Họ cùng tên: ........................................; Ngày sinh:.......................

Chức vụ Đảng: chi ủy viên.

Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng tổ KHXH.

Đơn vị công tác: ngôi trường THCS...............

Chi bộ: ngôi trường THCS..............................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất thiết yếu trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc:

* Về tứ tưởng chủ yếu trị

- phiên bản thân luôn có lập trường tứ tưởng vững vàng, trung thành với con đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu tự do dân tộc và công ty nghĩa buôn bản hội; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và bốn tưởng hồ Chí Minh.

- Chấp hành và triển khai đúng theo quan liêu điểm, công ty trương đường lối, quyết nghị của Đảng và chế độ pháp luật ở trong phòng nước.

- tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của phòng nước.

- luôn trau dồi kiến thức tự mày mò học tập cải thiện trình độ lý luận chủ yếu trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác mang lại bản.

* Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống:

- bạn dạng thân tôi luôn luôn thực hiện tự phê bình với phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ lại gìn liên hiệp trong Đảng trên cửa hàng cương lĩnh cùng điều lệ Đảng, đẩy mạnh quyền quản lý và thực hiện giỏi nguyên tắc triệu tập dân chủ trong hoạt động chỉ huy chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối câu kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày nghỉ ngơi với địa phương, tôi vẫn thực hiện giỏi quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ nghiêm ngặt với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân vị trí cư trú tin tưởng, tham gia lành mạnh và tích cực mọi vận động ở nới cư trú.

* Về ý thức tổ chức kỷ luật.

- bạn dạng thân tôi luôn luôn thực hiện xuất sắc nguyên tắc tập trung dân chủ, tất cả ý thức tổ chức kỉ công cụ cao, chấp hành sự cắt cử điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành tráng lệ chỉ thị, quyết nghị của Đảng, những luật cùng nghị định của phòng nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ...

- bạn dạng thân tôi luôn thực hiện nay tốt cơ chế sinh hoạt Đảng theo quy định. Tham gia không thiếu các buổi sinh hoạt đưa ra bộ, cửa hàng triệt thâm thúy các chủ trương, nghị quyết của Đảng, công ty nước với ngành đề ra.

- Tham gia không hề thiếu các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ với Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng tầm giá đầy đủ, kịp thời.

* Về tác phong, lề lối có tác dụng việc.

- Tôi luôn rèn luyện cho bạn phương pháp, tác phong thao tác làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả.

- lành mạnh và tích cực rèn luyện phong cách tư duy khoa học.

- luôn nêu cao tính đảng, đề cao ý thức dân chủ, liên kết và kỷ luật.

- Nêu gương trong tập luyện phương pháp, tác phong làm việc.

* việc đấu tranh phòng, chống các bộc lộ suy thoái về tứ tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện)

- tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng với lối sống thôn hội nhà nghĩa .

- thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình; phát huy vai trò nêu gương, đẩy mạnh dân chủ, nâng cao tinh thần thẳng thắn, kiêu dũng trong từ phê bình với phê bình, nhất là đối với những hành động trái với chuẩn mực đạo đức biện pháp mạng cùng lối sống xóm hội công ty nghĩa.

- giữ gìn, củng ráng đoàn kết, thống nhất bền vững trong Đảng, phòng những biểu hiện cục bộ, phe cánh, “lợi ích nhóm”.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☑ xuất sắc ☐ vừa phải ☐ Kém

2. Về tiến hành chức trách, trách nhiệm được giao

* Việc tiến hành chức trách, nghĩa vụ và quyền lợi theo công cụ (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Với trách nhiệm là giáo viên: luôn luôn học tập để có thêm kinh nghiệm tay nghề trong công tác đào tạo và huấn luyện và ôn luyện học sinh giỏi. Thực hiện tráng lệ và trang nghiêm quy chế chuyên môn. Lành mạnh và tích cực đổi mới phương thức dạy học, học tập trang nghiêm các khóa chăm đề và tu dưỡng thường xuyên.

- Với nhiệm vụ là Tổ trưởng tổ KHXH: xuất bản kế hoạch và chỉ đạo tổ trình độ thực hiện tốt mọi chỉ tiêu, planer đề ra. Chỉ đạo các thành viên trong tổ lành mạnh và tích cực tham gia các hoạt động vui chơi của tổ và nhà trường. Xong tốt những loại hồ sơ sổ sách của tổ với hồ sơ cá nhan. Làm giỏi công tác động ảnh hưởng viên, chăm sóc đời sống và tinh thần đoàn kết của tổ. Chất lượng các bộ môn với lớp công ty nhiệm vì tổ phụ trách đều đạt kế hoạch. Kì thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học ...... Tổ bao gồm 04 học viên đoạt giải.

- Với nhiệm vụ là chi ủy viên: Tôi luôn luôn gương mẫu, đón đầu trong hầu như hoạt động, làm tốt công tác tham mưu mang đến Ban bỏ ra ủy vào việc chỉ huy các buổi giao lưu của chi bộ và bên trường. Desgin và quản lí lí hồ nước sơ bỏ ra bộ tốt, tiến hành thu bỏ ra Đảng giá tiền đúng quy định.

* kết quả thực hiện các chỉ tiêu, trọng trách được giao trong năm

Trong năm qua tôi đã dứt xuất sắc những trách nhiệm được giao:

- Là gia sư cốt cán môn Địa lí ở trong nhà GD&ĐT Cẩm Khê, Sở GS&ĐT Phú Thọ.

- kết quả năm học tập ........ Gồm 05 HSG cung cấp huyện, năm học .......... Tính mang đến HKI có 02 HSG cấp huyện.

- Được ubnd huyện tặng kèm thưởng danh hiệu: đồng chí th đua cơ sở.

* Trách nhiệm cá nhân liên quan mang đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do mình phụ trách.

- bao gồm được kết quả trên là do cá nhân nhận rõ trách nhiệm của chính mình đối với chi bộ, tổ chuyên môn; trước hết là việc gương mẫu, tiên phong từ bốn tửng chủ yếu trị đến các hành động, lời nói, bài toán làm. Liên tiếp động viên tổ viên thực hiện giỏi nhiệm vụ được giao, đính thêm bó, gần gũi, share với đồng nghiệp cùng học sinh; vạc huy niềm tin dân chủ, liên kết trong nội bộ các cơ quan, tổ chức mà bản thân tham gia; tuyên truyền giỏi tới bố mẹ và các lực lượng thôn hội về nhà trương mặt đường lối của Đảng về giáo dục.

3. Câu hỏi thực hiện cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng hằng năm

- đầu tiên phải nâng cấp nhận thức cho phiên bản thân, đảng viên, cô giáo về việc chống các biểu thị suy thoái về bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự gửi hóa”. Bạn dạng thân với mỗi đảng viên, giáo viên bắt buộc tự soi mình vào 27 biểu thị để khẳng định không vi phạm.

- tiến hành thực hiện tốt khâu cải tiến vượt bậc thực hiện thông tư số 05-CT/TW của cục chính trị về “Đẩy bạo gan học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công ty trường. Đồng thời giải đáp cán bộ, đảng viên đăng ký tuân theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc “học tập” cùng “làm theo” đổi thay nội dung sinh hoạt thường xuyên của bỏ ra bộ.

- Thực hiện giỏi quy chế, nội quy của tổ chức triển khai Đảng tương tự như của cơ quan đối chọi vị, có tinh thần gương chủng loại chấp hành và chỉ đạo thực hiện xuất sắc quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và địa điểm cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu cùng tự sửa chữa thay thế khuyết điểm sau trường đoản cú phê bình cùng phê bình, thực hiện tốt cơ chế sinh hoạt Đảng.

- tiếp tục giữ mối liên hệ với bỏ ra uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, bao gồm quyền. Luôn luôn có trọng trách cao với quá trình được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; bao gồm ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, tạo phiền hà nhân dân.

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm:

- chất lượng học sinh mũi nhọn chưa cao, năm học ...... Học sinh thi HSG cấp tỉnh chưa đạt giải.

- chưa phát huy hết tinh thần, nội lực của tổ viên. Một vài mặt công tác của tổ còn chưa cao.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

- công tác làm việc tác tuyên truyền vận chuyển phụ huynh cho bé tham gia các đội tuyển chưa hiệu quả; một vài giáo viên bài toán đổi mới phương thức còn hạn chế.

- học sinh còn lười học, 1 phần tử phu huynh chưa nhiệt tình tới con cái.

- bản thân chưa thật sự khéo léo, khốc liệt trong một số mặt của công tác chỉ huy tổ chuyên môn.

III. Tác dụng khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã làm được cấp bao gồm thẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra rằng ở những kỳ kiểm điểm trước: Không

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất dung nhan ☑ tốt ☐ vừa phải ☐ Kém

IV. Giải trình những vụ việc được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

V. Làm rõ trách nhiệm của cá thể đối với các hạn chế, điểm yếu của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

- tuyệt đối chấp hành các chủ trương mặt đường lối của Đảng, cơ chế pháp luật của phòng nước. Thực hiện tráng lệ và trang nghiêm quy chế dân chủ trong Đảng cùng cơ quan.

- liên tiếp đấu tranh phòng chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái và phá sản về tư tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức trường đoản cú phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, cải thiện vai trò tiên phong của bạn đảng viên.

- đẩy mạnh ưu điểm, tự khắc phục tinh giảm của bản thân. Vào giải quyết các bước linh hoạt tuy nhiên thận trọng, biểu hiện thái độ kiên quyết trong chống chọi tự phê bình và phê bình để đóng góp thêm phần xây dựng Đảng, cơ quan ban ngành vững mạnh.

- tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức nhằm không ngừng cải thiện trình độ, năng lượng công tác, lành mạnh và tích cực đổi mới cách thức dạy học, bồi dưỡng HSG để cải thiện hơn nữa hiệu quả công tác siêng môn. Học tập cải thiện trình độ lý luận chính trị, mạnh khỏe dạn hơn thế nữa trong việc tham mưu lời khuyên các chiến thuật nhằm làm tốt hơn công tác thống trị và những nhiệm vụ chính trị được giao.

- Trong công tác quản lí tổ trình độ cần thường xuyên xây dựng lũ đoàn kết, đính bó cùng hỗ trợ nhau tiến bộ, phát huy ý thức dân chủ, đẩy mạnh hết hầu như tiềm năng, thế mạnh của các tổ viên, thay đổi sinh hoạt tổ chăm môn…

VII. Tự thừa nhận mức xếp các loại chất lượng

1. Xếp một số loại cán bộ, công chức, viên chức.

☐ dứt xuất sắc đẹp nhiệm vụ

☑ hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐ dứt nhiệm vụ

☐ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp một số loại đảng viên.

☐ ngừng xuất sắc nhiệm vụ

☑ xong tốt nhiệm vụ

☐ xong nhiệm vụ

☐ Không ngừng nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Đánh giá xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức

- dìm xét, review của người quản lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................