Bản tự nhận xét đánh giá xếp loại giáo viên

      15

Mẫu bạn dạng tự thừa nhận xét tấn công giá, xếp loại của giáo viên được lập ra khiến cho giáo viên tự dấn xét về phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống, tương tự như chuyên môn, nghiệp vụ,Bản tự nhận xét reviews cán bộ năm 2021 năng lực phát triển của phiên bản thân trong quy trình công tác. Hãy theo dõi mới nhất với CNTA nhé.

*

Video bạn dạng tự dìm xét, reviews viên chức 2020

Nội dung mẫu bản tự dấn xét buộc phải nêu rõ cả tin tức cá nhân, nhiệm vụ được giao trong thời hạn học vừa qua. Đồng thời, gửi ra đầy đủ ưu điểm, lỗi của bạn dạng thân. Mời các bạn cùng tham khảo 4 chủng loại tự dìm xét tấn công giá, xếp nhiều loại của cô giáo trong nội dung bài viết dưới đây để có thêm kinh nghiệm tay nghề hoàn thành bài viết của mình:

Dưới trên đây là bạn dạng tự dìm xét tấn công giá, xếp một số loại của cô giáo năm học 2019 2020

Bản tự dìm xét tấn công giá, xếp các loại của gia sư – mẫu 1


Phòng GDĐT……… Trường …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập – tự do – Hạnh phúc ——————–

…..ngày ….tháng…..năm…….

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

Năm học: 20…….. – 20……..

Họ và tên: …………………………………………………………

Chức vụ: ………….. Mã số ngạch: ……… Bậc lương …… thông số lương ………

Đơn vị công tác: trường …………………………………………

Trình độ chăm môn, nghiệp vụ: ………………………………

Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………

Trình độ thiết yếu trị: …………………………………………………

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống

a. Thừa nhận thức tư tưởng, bao gồm trị

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

b. Chấp hành chính sách, pháp luật trong phòng nước

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

c. Việc chấp hành quy chế của ngành, cách thức của cơ quan, solo vị, bảo vệ số lượng, quality ngày, giờ cần lao động

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

d. Duy trì gìn đạo đức, nhân bí quyết và lối sinh sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các bộc lộ tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

đ. Niềm tin đoàn kết; tính trung thực vào công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ ship hàng nhân dân và học sinh

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ

a. Khối lượng, chất lượng, tác dụng giảng dạy và công tác làm việc trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác thay thể

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

b. Lòng tin học tập cải thiện trình độ siêng môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật; ý thức trách nhiệm trong đào tạo và công tác; niềm tin phê bình và tự phê bình

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

3. Tài năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thống trị và vận động xã hội, …)

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

4. Cầm tắt ưu, khuyết điểm chủ yếu về triển khai chức trách, nhiệm vụ

a. Ưu điểm

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

b. Khuyết điểm

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

5. Tự tấn công giá, xếp loại

– Xếp một số loại về phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống: …………

– Xếp một số loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Xếp loại chung: ………………………………………………………..

………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ (Ký tên cùng ghi rõ họ và tên)

II. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (hoặc tập thể đơn vị)

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Tổ (hoặc tập thể đơn vị) thống nhất xếp loại:

– Xếp một số loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ……………

– Xếp nhiều loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Xếp loại chung: ……………………………………………………….….

………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
TỔ CHUYÊN MÔN (ĐƠN VỊ) (Ký tên và ghi rõ họ cùng tên)

III. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Xếp loại:

– Xếp nhiều loại về phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống: ………

– Xếp các loại về siêng môn, nghiệp vụ: ………………………

– Xếp loại chung: ……………………………………………………

………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
HIỆU TRƯỞNG (Ký tên cùng ghi rõ họ cùng tên)