Biên bản họp kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015

      3

Biểu Mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên năm 2015 hoàn toàn có thể giúp những đảng viên tự tấn công giá quality đảng viên của chính bản thân mình về những bốn tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống. Mời chúng ta tham khảo!


*

Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên năm 2015 được dùng để kiểm điểm đảng viên sẽ là cán bộ, công chức, viên chức, với không thiếu thốn các nội dung như: ưu điểm, khuyết điểm, kết quả công tác, hạn chế, nguyên nhân,...

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ……………….. ……., ngày..... ,tháng….., năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2015(Dùng mang đến đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ với tên:…………………………………………Ngày sinh:………………Chức vụ Đảng:………………………………………………………………Chức vụ bao gồm quyền, đoàn thể:………………………………………………Đơn vị công tác:………………………………………………………………Chi bộ:…………………………………………………………………………I. Ưu điểm, công dụng công tác1. Về tư tưởng chính trị:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Về tiến hành chức trách, trách nhiệm được giao:......................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

4. Về tổ chức kỷ luật:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Phương hướng, giải pháp khắc phục.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. Tự dìm mức phân nhiều loại chất lượng(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chứcHoàn thành xuất sắc nhiệm vụHoàn thành tốt nhiệm vụHoàn thành nhiệm vụKhông ngừng nhiệm vụ4.2. Xếp loại unique đảng viênĐảng viên chấm dứt xuất sắc nhiệm vụĐảng viên dứt tốt nhiệm vụĐảng viên chấm dứt nhiệm vụĐảng viên không chấm dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- nhấn xét, review của đưa ra ủy (chi bộ):………………………………………………………………………………….-Chi cỗ phân các loại chất lượng…………………………………………………………………………………...- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân các loại chất lượng:…………………………………………………………………………………...

………, ngày……tháng…..năm….. T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Trên phía trên là một trong những phần nội dung của Bản kiểm điểm đảng viên năm 2015. Mời sở hữu trên hackxuvip.com giúp xem được vừa đủ nội dung.