Lệnh Inner Join vào SQL tạo một bảng công dụng mới bằng cách kết hợp những giá trị cột của nhì bảng (table1 với table2) dựa trên đk nối. Truy vấn so sánh từng sản phẩm của table1 cùng với từng sản phẩm của table2 để tìm toàn bộ các cặp hàng thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại nối. Khi đk nối được thỏa mãn, những giá trị cột cho từng cặp sản phẩm A với B phù hợp sẽ được phối kết hợp thành một mặt hàng kết quả.


SELECT table1.column1, table2.column2...FROM table1INNER JOIN table2ON table1.common_field = table2.common_field;

*

Ví dụ thực hiện lệnh Inner Join vào SQL

chế tạo bảng Customers:

CREATE TABLE CUSTOMERS ( ID INT NOT NULL, NAME VARCHAR (20) NOT NULL, AGE INT NOT NULL, ADDRESS CHAR (25), SALARY DECIMAL (18, 2), PRIMARY KEY (ID));

INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1, "Ha Anh", 32, "Da Nang", 2000.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2, "Van Ha", 25, "Ha Noi", 1500.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3, "Vu Bang", 23, "Vinh", 2000.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4, "Thu Minh", 25, "Ha Noi", 6500.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (5, "Hai An", 27, "Ha Noi", 8500.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (6, "Hoang", 22, "Ha Noi", 4500.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (7, "Binh", 24, "Ha Noi", 10000.00 );

CREATE TABLE ORDERS ( OID INT NOT NULL, DATE VARCHAR (20) NOT NULL, CUSTOMER_ID INT NOT NULL, AMOUNT INT, PRIMARY KEY (OID));
Kết quả:

*

Recent Updates website SQL Database vào HTML5Lệnh DELETE MySQL trong PythonLệnh UPDATE MySQL vào PythonLệnh SELECT MySQL trong PythonLệnh INSERT MySQL vào PythonTạo bảng MySQL trong PythonTạo new database MySQL trong PythonKết nối Python cùng với MySQLCài đặt môi trường xung quanh MySQL mang đến PythonVí dụ Hibernate 3 XML Mapping - SQLServer 2017Ví dụ Hibernate 4 Annotation Mapping - MySQLVí dụ Hibernate 4 Annotation Mapping - SQLServer 2017

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 thắc mắc phỏng vấn Hibernate 70 thắc mắc phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL


hệ thống bài học trên hackxuvip.com bao gồm các bài kim chỉ nan và thực hành thực tế về các technology java và công nghệ web. Những bài lý thuyết trên hệ thống hackxuvip.com được tìm hiểu thêm và tổng phù hợp từ các trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …