Đề cương ôn tập hóa 10 học kì 1 co dap an

      8
Bạn đã xem tài liệu "Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 môn hóa học Lớp 10 (Có đáp án)", để mua tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

Tài liệu đính thêm kèm:

*
de_cuong_on_tap_hoc_ki_1_mon_hoa_hoc_lop_10_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề cương cứng ôn tập học kì 1 môn chất hóa học Lớp 10 (Có đáp án)

B Câu 1: vào chu kì, tự trái quý phái phải, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần: A. Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. B. Tính sắt kẽm kim loại tăng, tính phi kim tăng. C. Tính sắt kẽm kim loại tăng, tính phi kim giảm. D. Tính sắt kẽm kim loại giảm, tính phi kim giảm. B Câu 2: Số khối của hạt nhân bằng A. Tổng số proton và electron. B. Tổng cân nặng proton và nơtron. C. Toàn bô proton với nơtron. D. Tổng cân nặng proton với electron. B Câu 3: khi nguyên tử nhường electron sẽ khởi tạo thành A. Phân tử. B. Cation. C. Anion. D. Ion. B Câu 4: nhân tố R thuộc team VIIA của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học. Phương pháp oxit tối đa của R là: A. RO3. B. R2O3. C. R2O. D. R2O7. B Câu 5: hóa học oxi hoá là chất A. đến e, cất nguyên tố bao gồm số oxi hóa tăng sau phản nghịch ứng. B. Mang lại e, chứa nguyên tố tất cả số oxi hóa giảm sau phản bội ứng. C. Dìm e, chứa nguyên tố bao gồm số oxi hóa tăng sau làm phản ứng. D. Dìm e, đựng nguyên tố bao gồm số oxi hóa giảm sau làm phản ứng. B Câu 6: links hóa học tập giữa những nguyên tử vào phân tử HCl nằm trong loại links A. Cộng hóa trị tất cả cực. B. Hiđro. C. Cộng hóa trị ko cực. D. Ion. B Câu 7: Ion như thế nào sau đó là ion đa nguyên tử? 3+ 2- 2+ 2- A. Fe B. O C. Ca D. SO4 B Câu 8: trong bảng tuần hoàn, số chu kì phệ và chu kì nhỏ lần lượt là A. 4 cùng 4. B. 3 cùng 4. C. 4 cùng 3. D. 3 với 3. B Câu 9: trong số kí hiệu phân lớp, kí hiệu không đúng là A. 1p. B. 3d. C. 4f. D. 2p. B Câu 10: phân tử nhân của số đông các yếu tắc được cấu trúc bởi A. Proton và nơtron B. Nơtron cùng electron C. Electron cùng proton D. Electron, proton với nơtron B Câu 11: links ion là liên kết được hình thành vì chưng A. Sự góp chung các electron độc thân. B. Sự mang lại – nhấn cặp electron hoá trị. C. Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion mang điện trái vết D. Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion dương và electron tự do. B Câu 12: các nguyên tố đội A thuộc loại nguyên tố A. P. Và f B. S và p. C. S với d D. D và f B Câu 13: Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A bao gồm cùng A. Thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng. B. Số lớp electron. C. Bán kính nguyên tử. D. Nguyên tử khối. B Câu 14: Số electron về tối đa chứa trong các phân lớp s và phường lần lượt là A. 10 với 14. B. 6 cùng 10. C. 2 và 10. D. 2 cùng 6. B Câu 15: Số oxi hóa của nguyên tử O trong đối kháng chất O2 là A. -2. B. +2. C. 0. D. 2-. B Câu 16: Một phương pháp gần đúng, hoàn toàn có thể coi nguyên tử khối bởi A. Số khối. B. Số hiệu nguyên tử. C. Số hạt notron. D. Số phân tử proton. H Câu 17: Ở lớp n = 3, số electron tối đa hoàn toàn có thể có là A. 3. B. 9. C. 6. D. 18. H Câu 18: Nguyên tử của nguyên tố X tất cả tổng số hạt với điện trong phân tử nhân là 13. địa điểm của X vào bảng tuần hoàn là: A. Chu kì 2, đội IIIA. B. Chu kì 3, team IIIA. C. Chu kì 3, đội IIA. D. Chu kì 3, đội VIIA. H Câu 19: Số thoái hóa của brom vào KBr làA. 0. B. +2. C. +1. D. -1. H Câu 20: cấu hình electron của nguyên tử F (Z = 9) là A. 1s22s22p7. B. 1s22s22p2. C. 1s22s22p3. D. 1s22s22p5. 26 26 24 H Câu 21: cho những nguyên tử: 13 X, 12 Y, 12 Z . Phát biểu nào sau đây đúng? A. X, Y, Z là các đồng vị của và một nguyên tố hóa học. B. X cùng Y là những đồng vị của và một nguyên tố hóa học. C. Z với Y là những đồng vị của và một nguyên tố hóa học. D. Z cùng X là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học. H Câu 22: Nguyên tử X gồm 17 proton trong phân tử nhân cùng số khối bằng 37. Kí hiệu nguyên tử của X là 17 37 37 20 A. 37 X. B. 17 X. C. Trăng tròn X. D. 17 X. H Câu 23: Phân tử KCl được hình thành bởi vì A. Sự phối hợp giữa ion K- với ion Cl+. B. Sự kết hợp giữa nguyên tử K và nguyên tử Cl. C. Sự phối kết hợp giữa ion K+ cùng ion Cl2-. D. Sự phối kết hợp giữa ion K+ với ion Cl-. H Câu 24: Công thức cấu trúc nào viết sai? ( Cho: 1H; 6C ; 7N ; 8O ; 16S; 17Cl) A. H-Cl. B. O=C=O. C. H=H. D. N≡N. H Câu 25: Số lão hóa của nhân tố N trong hợp chất nào dưới đây là nhỏ bé nhất? A.NO2.B.HNO 3.C.NH 3.D.NO. H Câu 26: phân phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Làm phản ứng oxi hoá - khử là phản nghịch ứng chỉ xẩy ra sự khử. B. Phản bội ứng oxi hoá - khử là bội nghịch ứng trong các số ấy có sự thay đổi số oxi hoá của một số trong những nguyên tố. C. Bội nghịch ứng oxi hoá - khử là phản nghịch ứng tất cả sự biến hóa số oxi hoá của tất cả các nguyên tố. D. Làm phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng bao gồm sự chuyển electron giữa những nguyên tố vào một chất. H Câu 27: phát biểu nào sau đây không đúng? A. Tất cả các nguyên tử bao gồm 1, 2, 3 electron phần ngoài cùng đông đảo là kim loại. B. Toàn bộ các nguyên tử tất cả 5, 6, 7 electron phần bên ngoài cùng các là phi kim. C. Toàn bộ các nguyên tử có 8 electron lớp ngoài cùng số đông là khí hiếm. D. Nguyên tử He (Z = 2) là khí hiếm. H Câu 28: yếu tố Mn (Z = 25) thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn? A. IIA.B. VII B.C. VIII B.D. VII A. VDT Câu 29: cho các phương trình phản bội ứng: (a) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3. (b) NaOH + HCl → NaCl + H2O. (c) Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2. (d) AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3. Trong những phản ứng trên, số làm phản ứng oxi hóa - khử là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. VDT Câu 30: cho phương trình phản bội ứng aAl + bHNO 3  cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Tỉ lệ a : b là A. 2 : 5. B. 2 : 3. C. 1 : 4. D. 1 : 3. VDT Câu 31: quá trình hình thành ion nào dưới đây đúng? A. Mg → Mg2+ + 1e. B. S → S2- - 2e. C. Ca → Ca2+ + 2e. D. Li + 1e → Li+. VDT Câu 32: phép tắc nào dưới đây sai khi xác định số oxi hóa? A. Tổng thể oxi hóa của những nguyên tố vào ion nhiều nguyên tử bằng điện tích của ion. B. Số thoái hóa của ion solo chất luôn luôn bằng không. C. Trong phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố bởi không. D. Trong những hợp chất, số oxi hóa của F là –1. VDT Câu 33: Ion X2+ có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p6. Số sản phẩm tự của X trong bảng tuần hoàn là A. 10. B. 11. C. 12. D. 13. VDT Câu 34: nguyên tố X tất cả 2 đồng vị X1 cùng X2. Đồng vị X1 gồm tổng số hạt là 15 và chiếm phần tỉ lệ 19%, đồng vị X2 hơn đồng vị X1 1 nơtron. Nguyên tử khối vừa phải của X là A. 10,00. B. 10,81. C. 11,18. D. 11,08.VDT Câu 35: Nguyên tử của một thành phần R có lớp bên ngoài cùng là lớp M, trên lớp M gồm chứa 2 electron. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử và tính chất của R là: A. 1s22s22p63s23p2, R là phi kim. B. 1s22s22p63s2, R là phi kim. C. 1s22s22p63s23p6, R là khí hiếm. D. 1s22s22p63s2, R là kim loại. VDT Câu 36: Cho cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố sau: (1) 1s22s1; (2) 1s22s22p5; (3) 1s22s22p63s23p1 ; (4) 1s22s22p63s2; (5) 1s22s22p63s23p4 Số cấu hình electron nguyên tử thành phần phi kim là A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 5 2 VDT Câu 37: Hãy cho thấy thêm N 3e N là quy trình nào sau đây? A. Quy trình oxi hóa. B. Quá trình khử. C. Quy trình nhận proton. D. Quy trình tự lão hóa – khử. VDT Câu 38: vai trò của H2S trong bội phản ứng: 2FeCl3 + H2S 2FeCl2 + S + 2HCl. Là A. Hóa học oxi hóa .B. Chất khử. C. Axit. D. Vừa axit vừa khử. VDC Câu 39: nguyên tố R tạo nên với hiđro hợp chất khí gồm công thức là RH. Vào oxit tối đa của R, oxi chỉ chiếm 41,176% về khối lượng. Vậy R là (Cho nguyên tử khối của F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127) A. Cl. B. F. C. I. D. Br. VDC Câu 40: cho những phát biểu sau: (1) vào nguyên tử, số hạt sở hữu điện âm cùng số hạt với điện dương luôn bằng nhau. (2) Số lão hóa của oxi trong toàn bộ các thích hợp chất luôn luôn bằng -2. (3) các electron trong cùng một phân lớp có tích điện gần bằng nhau. (4) Bảng tuần hoàn bao gồm 16 cột có 8 team A và 8 đội B. (5) các nguyên tử có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng ns1 là sắt kẽm kim loại kiềm. (3) Flo là nguyên tố bao gồm độ âm điện lớn nhất. Số vạc biểu chính xác là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4