Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (4 đề)

Với Đề soát sổ 15 phút tiếng Anh lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (4 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ Anh 6 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện tự đó ăn điểm cao trong những bài thi giờ Anh lớp 6.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2021

Môn: giờ Anh 6

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề kiểm soát số 1)

I. Fill in the blank a suitable word

Where in years name old My

A: What’s your (1) ____________?

B: (2) ____________ name’s Nam.

A: (3) ____________ vày you live?

B: I live (4) ____________ Tran Phu street.

A: How (5) ____________ are you?

B: I’m twelve (6) ____________ old.

II. Make the question for the following sentences

1. My school is in Nguyen Du street.

_________________________________________________?

2. This is her school bag.

_________________________________________________?

3. His name is Minh Anh.

_________________________________________________?

4. The pupils are in the classroom.

_________________________________________________?

Đáp án

I. Fill in the blank a suitable word

1. Name 2. My 3. Where
4. In 5. Old 6. Years

II. Make the question for the following sentences

1. Where is your school?

2. What is this?

3. What is his name?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021

Môn: tiếng Anh 6

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề bình chọn số 2)

I. Choose the best answer

1. _______ are you? – I’m fine, thanks.

A. What B. Who C. Where D. How

2. There _______ a television in the living room.

A. Am B. Is C. Are D. Do

3. _______ people are there in your family? – There are four.

A. Who B. How C. How old D. How many

4. _______ vày you live? – I live in Hue.

A. Where B. What C. Who D. How

5. _______ is Mr. Hung? – He is 45 years old.

A. What B. Who C. How old D. How

6. _______ is that? – That is my friend, Nga.

A. What B. Where C. Who D. How

1. 2. 3. 4. 5. 6.

II. Make questions for the following answers

1. There are five people in my family.

How many ______________________________________________?

2. Her name is Lily.

What ___________________________________________________?

3. My brother is six years old.

How old ________________________________________________?

4. Yes, my school is big.

Is ______________________________________________________?

5. Her pen is on the table?

Where __________________________________________________?

6. I’m very well, thanks.

How ___________________________________________________?

Đáp án

I. Choose the best answer

1. D 2. B 3. D 4. A 5. C 6. C

II. Make questions for the following answers

1. How many people are there in your family?

2. What is her name?

3. How old is your brother?

4. Is your school big?

5. Where is her pen?

6. How are you?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021

Môn: giờ Anh 6

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề đánh giá số 3)

I. Match the questions in column A with the answers in column B.

A B

1. How many chairs are there in the room?

2. What is your name?

3. How old are you?

4. Where are his shoes?

5. Are you a pupil?

6. Good morning! How are you?

a. Yes, I am.

b. Good morning! I’m fine. & you?

c. I’m eleven years old.

d. There are four chairs in the room.

e. My name is Phuong.

f. They are at the front door.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

II. Arrange the words into logical order sentence

1.name/ Ping/ Her/ is/.

____________________________________________________

2.forty - eight / years/ My/ is/ father/ old/.

____________________________________________________

3.school/ his/ big/ Is/?

____________________________________________________

4.teacher/ Mr. Ted/ is/ my/.

____________________________________________________

5.Tom/ students/ are/ Billy/ and/.

____________________________________________________

6.not/ are/ These/ books/ my/.

____________________________________________________

Đáp án

I. Match the questions in column A with the answers in column B.

1 – d 2 – e 3 – c 4 – f 5 – a 6 – b

II. Arrange the words into logical order sentence

1. Her name is Ping.

2. My father is forty-eight years old.

3. Is his school big?

4. Mr. Ted is my teacher.

5. Tom và Billy are students.

6. These are not my books.

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021

Môn: giờ đồng hồ Anh 6

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề chất vấn số 4)

I. Read the following passage and answer the questions

My name is Nam. I’m twelve years old. There are 5 rooms in my house: a living room, a kitchen, two bedrooms, and a bathroom. I’m in the living room now. There is a table, a couch, a television, a stereo, a telephone, a bookshelf and a lamp. And there are two windows, two armchairs, and three stools in the living room.