Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn toán

      3
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát Luật giao thông vận tải Luật giao thông vận tải

Tài liệu cỗ đề thi Toán lớp 3 giữa học kì hai năm học 2021 - 2022 gồm 15 đề thi tổng phù hợp từ đề thi môn Toán 3 của các trường tiểu học tập trên toàn nước đã được biên soạn đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài xích thi thân học kì 2 Toán lớp 3. Mời các bạn cùng đón xem:

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi giữa học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần 1

1.Đọc, viết số vào chỗ trống (…)

Viết số

Đọc

2008

Hai nghìn không trăm linh tám

6385

………………………………..

…..

Ba nghìn ko trăm mười hai

7120

……………………………….

…..

Sáu nghìn tư trăm chín mươi bảy

2.a) Điền số phù hợp vào nơi trống (…)

b)Số bé nhất bao gồm 4 chữ số là:…….

c)Số ngay lập tức trước của 1000 là :……..

3.Nêu tên các bán kính, 2 lần bán kính có trong hình tròn trụ bên :

- cung cấp kính:…… - Đường kính:……

Phần 2

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478 1317 × 5 3204 : 3

2. Tìm x:

7547 - x = 729

x – 4020 = 111

3. Có 40 lít dầu đựng số đông trong 5 can. Hỏi 4 can dầu có bao nhiêu lít dầu ?

..................................

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 diểm)

Câu 1: 4m 2cm =........cm. Số điền vào địa điểm trống là:

A. 4 B. 2 C. 42 D. 402

Câu 2: Chữ số ở hàng trăm trong số 4519 là:

A.9

B.1

C.5

D.4

Câu 3: Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 24cm, chiều rộng lớn là 4cm. Chiều dài là:

A. 6cm

B. 8cm

C.12cm

D.20 centimet

Câu 4: thời gian 7 giờ 55 phút thì:

A. Kim giờ trọng điểm số 6 và số 7, kim phút chỉ vào số 5.

B. Kim giờ ở giữa số 6 với số 7, kim phút chỉ vào số 11.

C. Kim giờ trọng điểm số 7 và số 8, kim phút chỉ vào số 5.

D. Kim giờ ở giữa số 7 với số 8, kim phút chỉ vào số 11.

Câu 5: Trung điểm trên đoạn thẳng MN là điểm:

A. H B. I C. K D. G

Câu 6: Ta có: 4*37 > 4837 (Dấu * là 1 trong chữ số) chữ số bắt buộc điền vào chỗ * là:

A. 9

B. 8

C. 7

D.6

Phần II: tự luận (7 điểm)

Câu 1.

a) (1 điểm) Đọc số sau: 5 275

b) (1 điểm) Viết số sau: Tám nghìn tư trăm năm mươi mốt

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

4 837 + 3 427

8 273 - 5 634

1304 x 7

3 258 : 9

Câu 3:

a) tra cứu X, biết: 7562 – X = 1928.

b) Tính quý hiếm biểu thức: 375 + 8 28

Câu 4. Có 128 cuốn sách được xếp số đông vào 8 chồng. Hỏi 5 ông chồng có từng nào quyển sách?

.......................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Câu 1 :Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a) Số gồm bao gồm :9 nghìn, 1 chục với 6 đơn vị là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn số 1 có 4 chữ số cơ mà chữ số sinh sống mỗi hàng đều khác biệt là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Câu 2 :Điền kết quả thích hợp vào :

*

Câu 3 :Ghi Đ hoặc S vào ô̇:

a) từ bỏ 1000 đến 10 000 gồm 10 số tròn nghìṅ

b) 999m > 1kṁ

c)

*

1. C là vấn đề ở giữa 2 điểm A và Ḃ

2. A, I, B là 3 điểm trực tiếp hànġ

Câu 4 :Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Câu 5 :

a) Một khu đất nền hình chữ nhật có nửa chu vi là 120m, chiều lâu năm là 75m. Tính chiều rộng khu đất ấy.

b) Tính chu vi hình vuông có cạnh bởi chiều dài khu đất nền nêu trên

Câu 6 :Ghi ra toàn bộ các cách thu xếp 3 các bạn A, B, C vào ngồi chung tại một bàn, theo mẫu :

*

...................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) bốn số như thế nào được viết theo lắp thêm tự từ to đến nhỏ nhắn ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 :Cho hình tròn tâm O

Hãy viết thương hiệu đoạn thẳng vào chỗ trống (…)

*

- chào bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) search x, biết: 2009 : x = 7

Câu 4 :Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài là 224m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Câu 5 :Trong một năm :

a) hầu hết tháng nào gồm 30 ngày ?

b) đều tháng nào tất cả 31 ngày ?

....................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ gồm câu vấn đáp đúng nhất

Câu 1 :Số gồm 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị chức năng được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 :3426 = 3000 + … + 20 + 6

Số tương thích viết vào địa điểm chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 :Số béo nhất trong các số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 :Trong hình dưới, trung điểm của đoạn thẳng AB là:

*

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 :Đồng hồ nước chỉ :

*

a) 8 giờ đồng hồ 15 phút

b) 9h 15 phút

c) 3h 40 phút

Câu 6 :Tháng tám trong những năm có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 :Ngày 30 mon 5 là ngày nhà nhật thì ngày một tháng 6 thuộc năm đó là:

a) thứ hai

b) máy ba

c) thứ tư

Câu 8 :Các 2 lần bán kính có trong hình trụ tâm O bên là:

*

a) AB cùng MN

b) AB cùng CD

c) CD và MN

Phần 2.

Câu 1 :Viết các số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo trang bị tự từ lớn đến bé:…………………………………………………..