Đề thi học kì 1 môn tiếng việt lớp 5

      2
Đề tiên phong hàng đầu - Đề thi học tập kì 1 - tiếng Việt 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề hàng đầu - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – giờ đồng hồ Việt 5

Xem giải thuật


Đề số 2 - Đề thi học kì 1 - giờ Việt 5

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – giờ đồng hồ Việt 5

Xem lời giải


Đề số 3 - Đề thi học tập kì 1 - tiếng Việt 5

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 3 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) – tiếng Việt 5

Xem giải thuật


Đề số 4 - Đề thi học tập kì 1 - giờ đồng hồ Việt 5

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – giờ Việt 5

Xem giải thuật


Đề số 5 - Đề thi học kì 1 - giờ Việt 5

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – tiếng Việt 5

Xem giải thuật


Đề số 6 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – giờ đồng hồ Việt 5

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) – giờ đồng hồ Việt 5

Xem giải thuật


Đề số 7 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học kì 1) – giờ Việt 5

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 7 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – giờ đồng hồ Việt 5

Xem giải mã


Đề số 8 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) – giờ Việt 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – tiếng Việt 5

Xem giải mã


Đề số chín - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – tiếng Việt 5

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 9 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – giờ Việt 5

Xem giải mã


Đề số 10 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) – giờ Việt 5

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – tiếng Việt 5

Xem lời giải


Đề số 11 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học kì 1) – giờ Việt 5

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 11 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – giờ Việt 5

Xem giải thuật


Đề số 12 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – giờ đồng hồ Việt 5

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 12 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) – tiếng Việt 5

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.