Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích dành cho các thầy cô giáo. Với tư liệu này sẽ giúp thầy cô gồm thêm bốn liệu chuẩn bị cho vấn đề ra đề thi học kì 2 lớp 5 sắp tới tới. Quý phụ huynh rất có thể tải về tài liệu nhằm hướng dẫn con trẻ của mình mình ôn tập nhằm mục đích củng rứa kiến thức sẵn sàng cho bài xích thi cuối học kì 2 đạt hiệu quả tốt nhất.

Đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 5

ĐỀ SỐ 01

I. Multiple choice (3ms) Choose & circle the best word or phrase.

1. He………………………a student.

A. Am

B. Is

C. Are

D. Aren’t

2. What vày you do? - ………………am a student.

A. I

B. She

C. He

D. We

3. Danh trường đoản cú số các của từ “board” là ………………….:

A. A board

B. Boardes

C. Boards

D. Boardse


4. Em hãy tìm thấy từ bao gồm cách vạc âm khác trong những từ gồm phần gạch men chân sau đây:

A. Fine

B. Hi

C. Five

D. Sit

5. This is Mr Nam. He is…………….engineer.

A. A

B.an

C. One

D. The

6. Em hãy tìm thấy từ có dấu dấn trọng âm khác trong những từ sau đây:

A. Ruler

B. Table

C. Pencil

D. Eraser

7. Is this a desk? – No, it………………..

A. Is

B. Isn’t

C. Are

D. Aren’t

8. ………………….many people are there in your family? – There are four people.

A. How

B. What

C. Where

D. Who

9. I live…………………a city in thai Binh.

A. At

B. On

C. In

D. To

10. Fifteen + Seven = ……………………..

A. Seventeen

B. Twenty

C. Seventy

D. Twenty - two

11. Which is the words for this number “50”?

A. Five

B. Fifteen

C. Fifty

D. Fifty - five


12. …………………….is this? – It’s Lan.

A. How

B. What

C. Where

D. Who

II. Listening: Listen và using the cue words khổng lồ fill in the blanks the right word. (1.5 ms)

Old

what

name

my

In

years

on

where

A: What’s your (1) …………..?

B: (2) ……………….name’s Nam.

A: (3) ……………….do you live?

B: I live (4) ………………..Tran Phu street.

A: How (5) ……………….are you?

B: I’m twelve (6) ……………old.

III. Find and circle a mistake. (1m)

1. Mr Kien is an teacher. He’s forty-two years old. A B C D

2. Nam is a student. Nga are a student, too. A B C D

IV. Read the stage carefully. (2,5m)

Hi. I’m Lan. I’m eleven years old. I’m a student. This is my father. His name is Ha. He’s a teacher. He’s forty years old. This is my mother. Her name’s Nga. She’s thirty – five. She’s a teacher, too. This is my sister, Hoa. She’s fifteen. She’s a student. I’m her brother.

*Check True (T) or Fales (F) statements to lớn fill in the blanks. (1m)

1. Lan is a student.

2. His father is a teacher.

3. Lan’s mother isn’t a teacher.


4. Her sister, Hoa is fifteen.

*Answer ther question. (1.5 ms)

1. How old is Lan?

A. Two

B. Eleven

C. Twelve

D. Thirteen

2. What does Lan’s father do? – He’s a………………………

A. Teacher

B. Doctor

C. Nurse

D. Farmer

3. Is Hoa a nurse? - ……………………

A. Yes, she is

B. No, she isn’t

C. Yes, he is

D. No, he isn’t

V. Make question for the underlined words. (1m)

1. Who …………………………………………………………………

- Mr An teaches me English.

2. How.…………………………………………………………………………

- I’m twelve years old.

VII. Answer about you. (1m)

1. How many people are there in your family

There are………………………………

2. Are you a student?

……………………………………………………………………………………

Mời các bạn tải về để thấy nội dung cụ thể tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
(122 lượt)
Lượt tải: 5.924 Lượt xem: 30.051 Dung lượng: 706,8 KB
Liên kết tải về

Link tải về chính thức:

cỗ đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh hackxuvip.com Xem

Các phiên bạn dạng khác cùng liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA