Đề thi môn tiếng anh lớp 3 học kì 2

      0
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi tiếng Anh 3Bộ đề thi giờ Anh lớp 3 - liên kết tri thứcBộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 - Cánh diềuBộ đề thi giờ Anh lớp 3 - Chân trời sáng tạo
Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì hai năm 2022 - 2023 tất cả đáp án (10 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Để học giỏi Tiếng Anh lớp 3, phần tiếp sau đây liệt kê vị trí cao nhất 10 Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 năm 2022 - 2023 sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo có đáp án, cực liền kề đề thi chủ yếu thức. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập với đạt tác dụng cao trong số bài thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3.

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 năm 2022 - 2023 tất cả đáp án (10 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi học tập kì 2 - Global Success

Năm học 2022 - 2023

Môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


Quảng cáo

1. Listen và tick.

*

*


Quảng cáo

2. Look, listen and write.

*

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.


3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you lượt thích to drink? - B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d like some milk.

2. A: Where’s the table? - B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears do you have? - B: ____________________.

a. I have some.

b. I like teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? - B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read & complete.

three dog have birds & has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars & (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I like my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ & two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking & answering questions about the job of a family member

2. Asking & answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering & accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would like to eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

ANSWER KEY

1. Audio script:

1. A: Who’s that?

B: It’s my mother.

2. A: What’s his job?

B: He’s a driver.

3. A: Would you like some bread?

B: No, thanks.

A: What about some rice? Would you lượt thích some rice?

B: Yes, please.

4. A: What’s the monkey doing?

B: It’s climbing.

Key: 1. A 2. B 3. C 4. B

2. Audio script:

Hi. My name’s Helen. I’m eleven years old. This is my family. There are four people in my family. This is my father. He is a driver. This is my mother. She is a nurse. This is my brother. He is a pupil. He’s fourteen years old. We are happy.

Key:

1. Eleven/11 (years old)

2. Driver

3. Nurse

4. Fourteen/14 (years old)

3.

1. C 2. B 3. A 4. B

4.

1. Have 2. Three 3. And 4. Has 5. Dog 6. Birds

5. Suggested language:

1.- What’s his / her job?

- He’s / She’s ___________ (jobs).

2. - Where’s the _____________ (rooms in a house)?

- It’s here / there.

3. There’s / There are __________ in the room.

4. - Would you lượt thích some _________ (food / drink)?

- Yes, please. / No, thanks.

5. - Would you lượt thích some _________ (food / drink)?

- Yes, please. / No, thanks.

6. - What would you lượt thích to eat / drink?

- I’d lượt thích some ___________ (food / drink), please.

7. They have __________ (toys).

8. He’s / She’s ___________ (cycling, flying a kite, …)

9. - What can you see?

- I can see _________ (zoo animals).

10. - What’s the __________ doing?

- It’s ___________ (climbing, swinging, …)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi học tập kì 2 - Explore Our World

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

*

2. Listen và tick.

*

*

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

*

*

4. Read và complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ và me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

ANSWER KEY

1. Audio script:

1. My sister is a nurse.

2. I’m flying a kite in the park.

3. She has three goldfish.

4. The tiger is dancing.

Key: 1. N 2. N 3. Y 4. N

2. Audio script:

1.A: How old is your brother?

B: He’s fifteen years old.

2. A: Is she a singer?

B: No, she isn’t. She is a worker.

3. A: Where are the tables?

B: They’re in the kitchen.

4. A: What’s she doing?

B: She’s painting a picture.

Key: 1. C 2. C 3. A 4. A

3.

1.