Đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 nam 2017

      2
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỀM TRA HKI NH 2 016 - 2 0 17 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP NỘI DUNG Question I: A B C B Question II: club grade ĐIỂM 0,25 x = 1 0,25 x = 1 watching computer Question III C D C A D A A B D 10 ... VnDoc - download tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn giá thành C READING: (2,5pts) Question I Lexical reading (Read the text then circle the best answer): (1, 25pts) Many people think that students have (1) ... You usually at recess? ( Answer in about 20 - 30 words ) -THE over VnDoc - download tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn...Bạn đang xem: Đề thi giờ anh lớp 7 học tập kì 1 phái nam 2017
*

... Each gap Artists who (1)
pictures on the pavement which chalk used khổng lồ be very common sight in London, but there (2) only a few left now Sometimes the pictures are very good This is proved by the ... Pavement artists kindly & there is nothing in the law against drawing on the pavement (5) the artist is so good that he gets a large (6) around him and this prevents other people from passing ... Eyes I ……… playing boad games interesting because I can play them with my friends A think B find C say D tell 10 Before moving to lớn Ha Noi, my parents ……………in Ha phái mạnh A have lived B have been living...
*

... Curly C ocean D C C B B A B 10
D 11 A 12 B 13 .D 14 .C D clothes A D II Choose the best answer to complete the passage: Headache is a very common disease The symptoms (1) …… a headache are various ... Been 11 Americans eat a lot of junk food, ………… junk food causes obesity A but B and 12 Tim: I feel itchy & my nose is running C so D because Doctor: ……………………… A Wash your hair more B I think ... Read different kinds of books because it (10 ) be very challenging VnDoc - cài đặt tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn giá thành REVISION – Anh thi diem – HK1 - KEYS I Choose the best answer by circling...
*

... Luật, biểu mẫu mã miễn giá tiền ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI TẬP THI
HỌC KỲ I TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP NĂM HỌC 2 013 -2 014 A PHONETICS D C A B C D B 8.C D 10 A 11 B 12 .B 13 .D 14 B 15 .A B VOCABULARY và GRAMMAR ... Most beautiful mountain in nước australia 10 Lan is the best English in my class VI A 2.B C A B C B B C 10 D 11 C 12 C 13 D 14 B 15 D 16 D 17 A 18 B 19 C 29 A VII 1. Duy doesn’t live near here.; Does ... C nice D police 10 A coffee B see C agree D free 11 A city B cathedral C central D cinema 12 A every B prepare C relative D helping 13 A chat B peach C chocolate D chemistry 14 A leave B break...
*

... Tổn phí Unit 3:
This is Tony - Đây Tony Giới thi u người, đồ dùng Để giới thi u hay đồ ta sử dụng cú pháp sau: This is + thương hiệu người/ giới thi u Ex: This is Lam Đây Lâm This is his oto Đây xe pháo anh This đại ... Danh từ ghép (kép) (Compound noun) Danh từ bỏ ghép thành lập kết hợp danh tự với danh đụng từ a) Noun (Danh từ) + Gerund (danh đụng từ) = Compound noun (Danh từ bỏ ghép) Ex: Danh từ bỏ Danh đụng từ Danh ... Dụng danh động từ ghép cùng với danh từ, đoán nghĩa việc có liên quan đến danh động từ (danh tự dùng để triển khai gì) Để giới thi u phòng trường học, dùng cấu tạo sau các bạn đứng ngay gần phòng nên giới thi u: This...
*

... Giá thành Hôm chúng ta có học
môn Tin học tập không? No, I don"t Không, không học tập môn Tin học Hỏi môn học hâm mộ What subjects do/ does +S+ like? -> S+like/ likes+ môn học Do/ does+ S+ like+ môn học? -> Yes, ... môn học + today? Hôm cô có môn không? Đáp: Đấy câu hỏi dạng "có/ không" nên: - nếu học môn bạn trả lời: Yes, she does Vâng, cô â"y bao gồm môn - nếu như không học môn chúng ta trả lời: No, she doesn’t Không, ... Has Maths Cậu gồm môn Toán Mở rộng: a) Hỏi đáp hôm các bạn có môn học tập ko Hỏi: bởi you have + môn học tập + today? Hôm các bạn có môn không? Đáp: Đấy câu hỏi dạng "có/ không" nên: - nếu như học môn bạn trả lời:...

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 10 (Chương trình MỚI) trường trung học phổ thông Đa Phúc, thủ đô hà nội năm học 2016 - 2017 đáp án