Đề thi toán lớp 8 học kì 2 năm 2015

      7

Đáp án đề hackxuvip.com học kì 2 lớp 8 môn Toán trường thcs Kim tô năm 2015, những em tìm hiểu thêm phía dưới.


Đề hackxuvip.com học kì 2 lớp 8 môn Toán năm năm ngoái THCS Kim Sơn

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Câu 1. Cặp phương trình tương đương là :

A. 2x – 3 = x + 1 với x + 4 = 1 – x B. X – 6 = 6 – x và x + 3 = x – 5

 C. 4x – 1 = 3x + 2 với 5x – 5 = 4x – 2 D. 5 – 2x = x + 1 và 2x – 7 = x + 6

Câu 2. trong những phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. 2/x – 3 = 0; B. 2/3 x – 1 = 0; C. x2 + 3x = 0; D. 0x + 1 = 0.

Câu 3. hình vẽ bên màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào: 

*

A. X ≤ 0 B. X ≥ -3 C. X Câu 4. Bất phương trình –2x + 2 10 gồm tập nghiệm là:

A. S = x/ x ≥ 4 B. S = x/ x ≥ -4 C. S =x/ x ≤4 D. S =x/ x ≤ -4

Câu 5. cho ∆ABC tất cả MAB cùng AM =1/3AB, vẽ MN//BC, N ∈AC. Biết MN = 2cm, thì BC bằng: A. 6cm B. 4cm C. 8cm D. 10cm

Câu 6. đến ∆ABC có AB = 5cm , AC = 6cm, mặt đường phân giác AD, khi ấy ta bao gồm :

A. BD/BC = 6/11 B. AB/AC = 6/5 C. DB/DC = 5/6 D. DC/DB = 5/6

Câu 7. Một hồ bơi hình hộp chữ nhật dài 12m, rộng lớn 4,5m, chiều cao của nước trong bể 1,5m. Lúc ấy thể tích nước vào bể là:

A. 12m3 B. 45m3 C. 90m3 D. 81m3

*

Bài 3: Một hình chữ nhật gồm chiều dài gấp cha lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng lớn 2m, bớt chiều nhiều năm 10m thì diện tích s giảm 60m2. Tính diện tích ban đầu của hình chữ nhật.

Bài 4: đến tam giác ABC vuông tại A tất cả AB = 6cm, AC = 8cm. Kẻ mặt đường cao AH.

a) CM: D∆ABC ∽ DHBA

b) CM: AH2 = HB.HC


c) Tính độ dài những cạnh BC, AH

d) Tia phân giác của góc ngân hàng á châu acb cắt AH tại E, giảm AB tại D. Tính tỉ số diện tích của nhị tam giác ACD với HCE.

e) Kẻ phân giác AK (K∈BC) của góc BAH, cắt CD tại F. Minh chứng DK//AH cùng ∆AEF  ∆CEH

*

Đáp án đề hackxuvip.com học kì 2 lớp 8 môn Toán năm năm ngoái THCS Kim Sơn

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

B

B

D

A

C

D

C

*

Đề hackxuvip.com học tập kì 2 lớp 8 được hackxuvip.com update liên tục, những em chăm chú theo dõi bên trên hackxuvip.com để tìm hiểu thêm những đề hackxuvip.com tuyệt nhất.