Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp những em học sinh ôn tập, củng cố, tương tự như hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho những vòng thi IOE lớp 3 giờ Anh đạt kết quả cao. Mời các em cùng tìm hiểu thêm nội dung cụ thể dưới đây:Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1 mang đến vòng 35Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 mang đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Section 2:1. Alice ....... A cat.A. You B. He C. She D. Has2. My ..... Is Jenny.A. Your B. Name C. Game D. Name"s3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.A. Nice khổng lồ meet you B. See you laterC. Goodbye D. Good night4. I ..... AndyA. Are B. Am C. Is D. You5. Stand ......, please.A. Down B. Up C. In D. On6. You ........ LongA. Is B. Be C. Are D. Am7. Goodbye ........A. Nice to lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening8. ...... Khổng lồ ...... You, Nam.A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she9. Sit ......., please.A. Down B. Up C. In D. On
10. ......... Your name?A. What B. What"s C. How"s D. Why"sSection 3: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful1. EI _ HT2. My name _ _ Peter3. TAB _ E4. SCHOOL - B _ G5. TH _ EE6. T _ ank you very much7. Hi, Alice. I _ _ Tommy8. TEACH _ R9. Hello, Mary. How _ _ _ you?10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.Section 2: The teacher is comingPut the words or letter in the right order to lớn make a complete sentence or a complete words
Section 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair MatchingMatch a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Section 2: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful1. Wh _ t is this?2. Lis _ en to me, please.3. Let"s sing a s _ ng.4. St _ nd up!5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.7. Is this a penc _ l?8. This is _ doll.9. _ ice lớn meet you.10. No, it is n _ t.Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper
Section 2: Find the honeySection 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3
Chia sẻ bởi: kế hoạch thi IOE năm học 2021 - 2022 lịch thi những vòng xác định IOE năm 2021 - 2022 Tổng hợp các bài tập về giới tự thi IOE tài liệu luyện thi Olympic giờ Anh Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 cho vòng 35 Luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35 Luyện thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 4 200 câu giờ đồng hồ Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp cho huyện Đề thi IOE tiếng Anh lớp 3 bên trên mạng công dụng cuộc thi Olympic giờ Anh (IOE) việt nam năm học 2016 - 2017 hiệu quả kỳ thi IOE cấp đất nước hình chữ s 2017 bài xích tập viết lại câu luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 5 Luyện thi IOE lớp 5 cấp nước nhà tự vựng ôn thi IOE lớp 3, 4 và 5 Luyện thi IOE lớp 3, 4, 5 200 câu giờ đồng hồ Anh luyện thi IOE lớp 5 cung cấp huyện tư liệu ôn thi học sinh tốt Tiếng Anh lớp 5
học tập
*
Thi IOE
định kỳ thi IOE năm học 2021 - 2022 4.330 định kỳ thi các vòng bằng lòng IOE năm 2021 - 2022
tác dụng thi IOE cấp giang sơn năm học 2020 - 2021 549 hội thi tiếng Anh qua mạng Internet
Tổng hợp các bài tập về giới từ bỏ thi IOE 1.146 tư liệu luyện thi Olympic giờ đồng hồ Anh
hệ thống các thuật ngữ toán học bởi tiếng Anh 2.019 126 Thuật ngữ Toán học tiếng Anh cơ bạn dạng và nâng cao