Giáo án dạy học theo chủ đề môn tiếng anh

      2

+ Period 2: -Practice speaking about the students’ study habits & listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher & her mother about her study result.

+ Period 3: Reading a text about how khổng lồ learn new words well for details.

+ Period 4: Discussion: How bởi vì you learn new words? và how to lớn learn English well.

+ Period 5: - Help students know the format of a friendly letter and write letters lớn their friends (tell him/ her about their study & things they intend to vị next time)

+ Period 6: Practice adverbs of manner, modal verb with should to give advices, practice in Commands & requests, advice in indirect speech.

PPCT cũ

PPCT mới

Tiết

26- 31

26-31

Tên bài

Unit 5: Study habits

Theme 1: Unit 5: Study habits

2- phương châm chủ đề:

Aims of 1st period:

To help ss read the dialogue between Tim và his tháng about his study

Help ss to use “indirect speech” khổng lồ report other’s speech. Và use should to give advice

+ Objectives: - By the over of the lesson, students will be able to lớn understand the dialogue between Tim and his mom, SS’ll able to lớn give advice và recognize the indirect speech.

+ Skill: listen và read

b- Aims of 2nd period: Practice speaking about the students’ study habits & listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher và her mother about her study result.

+ Objectives: By the end of the lesson, students will be able to talk about their study habits và listen for specific information lớn fill in Sarah Chen’s report card.

+ Skill: Speaking và listening

c .Aims of 3rd period: lớn help students read a text about how khổng lồ learn new words well for details.

+ Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able lớn improve their reading skill and to understand the text for details, khổng lồ know some ways to lớn learn vocabulary well.

+ Skill: Reading

d.Aims of 4th period: khổng lồ help students survey their partners lớn find how their partners learn English words, they discuss & find out the best way of learning words and learning English for themselves.

+ Objectives: By the over of the lesson, students will be able to lớn know some ways khổng lồ learn English well.

+ Skill: Reading:

e. Aims of 5th period: lớn help students khổng lồ know the format of a friendly letter và write letters lớn friends.

+ Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able to know the format of a friend letter và write a similar letter khổng lồ their friends.

+ Skill: Writing:

f: Aims of 6th period: Help ss lớn practice adverbs of manner, modal with should lớn give advices, practice in Commands and requests, advice in indirect speech.

+ Objectives: By the end of the lesson, students will be able to bởi better in reported speech with Commands & Requests, advice. Further practice the adverbs of manner.

+ Skill: Speaking & writing

3- Phương tiện:(đồ dùng, lắp thêm chiếu…)

Máy chiếu.Phiếu học tập tậpHọc liệu.Đài, đĩa

4- các nội dung thiết yếu của chủ đề theo tiết:

Period 1: Getting started + listen & read:

I.New words:

II..Listen and read

T/ F predictionChecking T/F predictionGrammarPractice

Period 2: Speak + listen

New words:ListeningPredictionListen and checkComprehensionSpeaking

Period 3: Read:

I.New words

II.Read

T/F predictionRead và checkAnswer the questionsLucky numbers

Period 4: Read: (cont..)

1.Speaking

2.Find someone who

3.Discussion

Period 5: Write:

New wordsOrderingLabeling và read the sampleWriting

Period 6: Language focus:

1.Adverbs of manner

2. Commands và requests in reported speech

3. Advice in reported speech

BƯỚC 2:Biên soạn câu hỏi/bài tập:

- Xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu ước (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, áp dụng cao)

- Mỗi nhiều loại câu hỏi/bài tập áp dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực cùng phẩm chấtnàocủa học viên trong dạy học.

Tiết 1:

TT

Câu hỏi/ bài bác tập

Mức ðộ

Năng lực, phẩm chất

1

Tim was out when his mother called him

Nhận biết

Hiểu và nhận ra được câu vào lời thoại

2

Tim’s mother met his teacher at school

Nhận biết

Hiểu và nhận ra được câu vào lời thoại

3

Tim’s report is poor

Thông hiểu

Hiểu tiến công gia thông tin

4

Tim’s mother wants him to improve one thing

Nhận biết

Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

5

Tim needs to improve his Spanish grammar

Nhận biết

Hiểu và phân biệt được câu vào lời thoại

6

Tim promised to lớn try his best in learning Spanish

Nhận biết

Hiểu và nhận biết được câu vào lời thoại

7

- What did the Miss Jackson say with Tim’s mother?

Nhận biết

Hiểu và nhận ra được câu trong lời thoại

8

- How did Tim’s mother retell lớn Tim?

Thông hiểu

Hiểu và nhận thấy được câu vào lời thoại

9

Which words did Tim’s mother use lớn retell?

Nhận biết

Hiểu và nhận ra được cấu trúc câu

10.

Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation / History/ Literature/ English pronunciation/ Biology/ Music. Art…

Vận dụng

Biết vận dụng, cầm thế

11

Who is Miss Jackson?

Thông hiểu

Hiểu và miêu tả lại theo phong cách hiểu của HS

12

Is Tim’s report good?

Thông hiểu

Hiểu và biểu đạt lại theo phong cách hiểu của HS

13

What did Miss Jackson give Tim’s mother?

Thông hiểu

Hiểu và mô tả lại theo cách hiểu của HS

14

did he study this semester?

Thông hiểu

Hiểu và miêu tả lại theo phong cách hiểu của HS

15

What did Miss Jackson say Tim should do?

Thông hiểu

Hiểu và mô tả lại theo phong cách hiểu của HS

16

What did Tim’s mother give him at the end of the conversation?

Thông hiểu

Hiểu và mô tả lại theo phong cách hiểu của HS

Tiết 2:

TT

Câu hỏi/ bài bác tập

Mức ðộ

Năng lực, phẩm chất

1

How did she learn this year?

Nhận biết

Hiểu và phân biệt được câu vào lời thoại

2

Are her grades good?

Nhận biết

Hiểu và phân biệt được câu vào lời thoại

3

How many days was she absent from school?

Thông hiểu

Hiểu và phân biệt được câu trong lời thoại

4

How many days did she attend the school?

Nhận biết

Hiểu và nhận thấy được câu trong lời thoại

5

Is she good at listening?

Thông hiểu

Hiểu và nhận ra được câu vào lời thoại

6

What did her teacher commend her?

Thông hiểu

Đàm thoại trong tiếp xúc hàng ngày

7

When do you vì your home work?

Vận dụng

8

Who helps you with your home work?

Vận dụng

9

How much time vày you spend on: - Math?

EnglishHistory?Literature?

Vận dụng

10.

Which subject bởi you need khổng lồ improve?

Vận dụng

11

What vì you vị to improve your English?

Vận dụng

Tiết 3+ 4:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức ðộ

Năng lực, phẩm chất

1

Do you lượt thích learning English?

Thông hiểu

Hiểu cùng diễn đạt

2

How many new words do you try lớn learn a day?

Thông đọc /Vận dụng

3

What vì chưng you bởi when you come across new words?

Thông hiểu /Vận dụng

4

How bởi vì you learn/ remember new words?

Thông gọi /Vận dụng

5

All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

Nhận biết

Hiểu và nhận biết được câu trong đoạn văn

6

Some learners write examples of words they want to learn.

Nhận biết

Hiểu và nhận biết được câu trong khúc văn

7

Every learner tries khổng lồ learn all new words they come across.

Nhận biết

Hiểu và nhận biết được câu trong khúc văn

8

Many learners only learn new words that are important.

Thông hiểu

Hiểu và miêu tả lại được ý của đoạn văn

9

Do learners learn words in the same way?

Thông hiểu

Hiểu cùng trả lời thắc mắc dựa vào bài xích đọc

10.

Why vày some learners write example sentences with new words?

Thông hiểu

11

What vì chưng some learners vì chưng in order lớn remember words better?

Thông hiểu

12

Why don’t some learners learn all the new words they come across?

Thông hiểu

13

What is necessary in learning words?

Thông hiểu

14

How should you learn words?

Vận dụng

Rút ra bài học kinh nghiệm cho phiên bản thân

15

How bởi you learn new words?

Vận dụng

16

How vì chưng you learn English?

Vận dụng

17

Let’s sing an English song.

Vận dụng

Thể hiện nay khả năng/ năng khiếu

18

Let’s make a sentence with “learn … by heart”

Vận dụng

Đặt câu

19

Do you lượt thích studying English? Let’s tell me how you study English?

Vận dụng

Diễn đạt

20

Do you often watch TV? Tell me which programs you can watch to lớn improve your English?

Vận dụng

Diễn đạt

21

Tell me some ways of learning new words as well as the ways of studying English you know?

Vận dụng

Diễn đạt

Tiết 5:

TT

Câu hỏi/ bài xích tập

Mức ðộ

Năng lực, phẩm chất

1

Have you ever written to someone?

Thông hiểu

Diễn đạt

2

Who do you usually write to?

Thông hiểu

3

Do you know how many parts there are in a format of a friendly letter?

Thông hiểu

4

Who writes the letter?

Nhận biết

Quan ngay cạnh và thừa nhận biết

5

Who receive?

Nhận biết

6

What does Hoa write for?

Nhận biết

Ghi nhớ cùng diễn đạt

Tiết 6:

TT

Câu hỏi/ bài xích tập

Mức ðộ

Năng lực, phẩm chất

1

- How vì you size adverbs of manner from adjectives?

Nhận biết

Diễn đạt

2

- Are there any irregular adv?

Nhận biết

3

- How vì chưng you use adv of manner?

Nhận biết

5

Can you give Tim this dictionary?

Vận dụng

Áp dụng cấu trúc

6

Please give Tim this dictionary

Vận dụng

7

Please wait for me outside my office

Vận dụng

8

Please give Tim his report thẻ for this semester

Vận dụng

9

Can you help Tim with his Spanish Pronunciation?

Vận dụng

10.

Can you meet me next week?

Vận dụng

11

Tim should work harder on his Spanish pronunciation

Vận dụng

12

Tim should practice speaking Spanish every day.

Vận dụng

13

Tim should listen khổng lồ Spanish conversations on TV

Vận dụng

14

Tim should practice reading aloud passages in Spanish

Vận dụng

áp dụng cấu trúc

15

Tim should use this dictionary to find out how to lớn pronounce Spanish words

Vận dụng

BƯỚC 3:Thiết kế quá trình dạy học

(Soạn giáo án)

THEME 1: EDUCATION

Unit 5 -Study habits

I. Aims:

- Give instructions và advice

- Express obligation

- Write a letter khổng lồ a friend.

II. Language focus.

Adverbs of mannerModal: shouldCommands, requests và advice in reported speech.

III. Unit allocation:

Period 26

Lesson1: Getting started + listen và read

-Reading the dialogue between Tim and his Mom about his study

-Using “indirect speech” to lớn report other’s speech. & use should to give advice

Period27

Lesson 2: Speak + Listen

-Practice speaking and listening about their study habits.

Period28

Lesson 3: Read

- Reading a text about how to learn new words well for details.

Period29

Lesson 4: Read (continuous)

- Discussion: How vì chưng you learn new words? & how to lớn learn English well.

Period30

Lesson 5: Write

- Help students know the format of a friendly letter và write letters to friends.

Period31

Lesson 6: Language focus

- Practice adverbs of manner modal with should lớn give advices, practice in Commands và requests, advice in indirect speech.

THEME 1: EDUCATION

Period 26: Unit 5: study habits

Lesson 1: - Getting started

- Listen & read

I. Aims: to lớn help ss read the dialogue between Tim và his mon about his study

Help ss khổng lồ use “indirect speech” to lớn report other’s speech. And use should to lớn give advice

II. Objectives: - By the kết thúc of the lesson, students will be able lớn understand the dialogue between Tim and his mom, SS’ll able lớn give advice and recognize the indirect speech.

III. Ways of working: T –Wc, Group work, pairs works

IV. Materials: Textbook, pictures in the textbook, tape và stereo.

V. Anticipated problems:

IV. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm- up 5’

Greeting and checking the ss’ attendanceRevision.

* Brainstorming

Getting started P.38

-Students write the subjects they learn at school.

I. Getting started

*

- English

MathLiterature….

Example exchange

S1: How often vị you have English?

S2: We have English three times a week.

3. New lesson

Presentation

15’

I. Pre - teach vocabulary

-A report card: (real thing)

-A semester: explanation

-( to) improve: Situation

-(to be proud of: (translation)

- (to) try one’s best: (translation)

* Rub out và remember

II. New words:

- a report card: Phiếu thông báo hiệu quả học tập

- a semester: học kỳ

- (to) be proud of: từ bỏ hào, hãnh diện về

- (to) improve: trau dồi, cải thiện, tiến bộ

- (to) try one’s best: nỗ lực hết sức

II. T/ F Prediction

- Ask ss to lớn read the prediction on the poster & predict if they are True or False.

- Ask ss to nói qua with the partners & T may tick on the board.

III. Listen & read

1. T/ F prediction: (poster)

a.Tim was out when his mother called him

b.Tim’s mother met his teacher at school

c. Tim’s report is poor

d. Tim’s mother wants him lớn improve one thing

e. Tim needs to improve his Spanish grammar

f. Tim promised to try his best in learning Spanish

Practice 10’

III. Listen and check.

Get ss khổng lồ listen twice then check the prediction

2.Listen and check T/ F prediction

a.F – He was in the living room

b.T

c. F- Tim’ report is good.

d.T

e.F- Tim need lớn improve his Spanish pronunciation

f.T

IV. Grammar.

- What did the Miss Jackson say with Tim’s mother?

- How did Tim’s mother retell to lớn Tim?

- Which words did Tim’s mother use to retell? ( said/ asked)

3. Grammar.

* Model sentences:

`1. Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation.

2. She asked me to give you this dictionary.

S + said + Clause

S + asked + O + to Vinf

Further practice 10’

* Substitution Drill

Prompts: History, Literature, English pronunciation, Biology, Music, Fine Art …

Example

Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation.

Ask ss khổng lồ read the dialogue again then answer the questions: (work in pairs)

- Ask ss khổng lồ write the answer in the notebook at home.

Lucky Number:

1

2*

3

4

5

6

7*

8

Who is Miss Jackson?*Is Tim’s report good?What did Miss Jackson give Tim’s mother?How did he study this semester?What did Miss Jackson say Tim should do?*What did T’s mother give him at the end of the conversation?

4. Answer the question.

Key:

Miss Jackson is Tim’s teacher.Miss Jackson gave Tim’s mother his report card.Tim worked very hard this semester.

(or He did very well)

Miss Jackson said Tim should work harder on his Spanish pronunciation.

e. She gave him a dictionary / Miss Jackson’s dictionary

5. Lucky Number:

4. Summarize.( 3’)

5.Home work (2’)

* trang chủ work.

-Ask students lớn learn the new words by heart.

- Complete the answer in the notebook.

-Ask them to vì chưng exercises1-2 P.32-33 in the Workbook.

-Prepare Speak + Listen

THEME 1: EDUCATION

Period 27: Unit 5: study habits

Lesson 2: - speak + Listen

I. Aims: Practice speaking about the students’ study habits & listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher & her mother about her study result.

II. Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able to lớn talk about their study habits & listen for specific information to fill in the report card.

III. Ways of working: T. Wc, group work, pairs works.

IV. Materials: Textbook, posters, tape & stereo.

V. Anticipated problems:

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm- up 5’

Greeting and checking the ss attendance.Brainstorming

New lesson

*

Do grammar exercise.

Watch TV programs

Read El. Newspaper/ Magazines.

Pre- listening 10’

* Pre- teach vocabulary.

-Elicit new words from ss

- behavior- partici‘pation: - marking period:

- co-operation:

- fair (adj):

- poor:

- fail:

- satis‘factory (adj): - unsatisfactory (adj):

- comment

*Rub out và remember

I. New words

- behavior- partici‘pation: niềm tin tham gia giờ học

- marking period: tiến trình ghi điểm

- co-operation: sự hợp tác

- fair (adj): khá

- poor: kém

- fail: yếu

- satis‘factory (adj): vừa ý, đạt yêu cầu

- unsatisfactory (adj):

chưa thỏa mãn, không đạt

- comment: lời nhận xét, lời

*Prediction.

-Set the scene: You are going lớn listen khổng lồ the dialogue between Sarah’s mother – Mrs. Chen và her teacher- Miss Blake about Sarah’s report thẻ of the first term.

- Before listening predict the following information:

II. Listen

1. Prediction.

1. Days Present……..

2. Days absent……..

3. Behavior- participation: …...

4. Listening……..

5. Speaking……….

6. Reading………..

7. Writing…………

- Ask ss lớn look at Sarah Chen’s report and predict the missing in formation and then compare with their partners.

Teacher presents the way khổng lồ grade students in England

A = Excellent

B = Good

C = Fair

D = poor

F = Fail

S = Satisfactory

U = unsatisfactory

Give feed back.

While- listening 15’

*Listen & check.

-Get ss lớn listen lớn the tape 2 times

- Ask ss check their prediction.

- The third, Have khổng lồ the ss khổng lồ listen and check the answer turn by turn.

2.Listen và check

1. Days Present…87…..

2. Days absent…5…..

3. Behavior- participation: S.

4. Listening…C.

5. Speaking……A….

6. Reading……A…..

7. Writing……B……

Miss Blake: Good evening, Mrs.Chen.

Mrs.Chen: Good evening.

Miss Blake: I’m please lớn tell you that Sarah has worked very hard this year and her grades are very good.

Mrs.Chen: I’m so please lớn hear that.

Miss Blake: She missed 5 days of school due to lớn sickness but an attendance of 87 days for the whole term is acceptable. Both her participation và cooperation are satisfactory. So, There’re no problems there.

Mrs.Chen: How is she doing in English?

Miss Black: Her speaking & reading are excellent and her writing is good. If she works a bit harder on her writing skills, she should get an A for writing next term.

Mrs.Chen: How about listening comprehension?

Miss Blake: I’m afraid she is not very good at that. I gave her a C.

Mrs. Chen: How can we help her improve?

Miss Blake: Get her lớn watch English TV if possible, và encourage her to listen lớn English radio programs. Also, I have some cassettes here which you can borrow.

Mrs.Chen: Thank you very much, Miss Blake. We really appreciate your help

- Ask ss to lớn work on their own lớn answer the questions. 1. How did she learn this year?

2. Are her grades good?

3. How many days was she absent from school?

4. How many days did she attend the school?

5. Is she good at listening?

6. What did her teacher commend her?

-Give feed back

3. Comprehension:

1. She worked very hard.

2. Yes, they are.

3. 5 days

4. 87 days

5. No, she isn’t.

6. She speaks English quiet well, However she needs to improve her listening skills

Post- list65

ening 10’

* Speaking.

- Ask ss to lớn look at the speaking & read skim to lớn understand the qs there.

- Ask ss to lớn answer about themselves

- T ask 1-2 ss to bởi model.

Then ask ss to bởi the same in pairs/ groups

-Call on some pairs to demonstrate before class.

Or: let ss move around class to ask your partners, ss have khổng lồ write down all information in the notebook then ask ss lớn report by: (Nam/ Lan…. Said He/ she did his homework after dinner.

- hotline on some ss to bởi the same.

III. Speak.

Qs

You

Your partner

When vì chưng you vì your trang chủ work?Who helps you with your trang chủ work?How much time vì chưng you spend on: - Math?EnglishHistory?Literature?Which subject vì you need to improve?What bởi vì you vày to improve your English?

Nam/ Lan…. Said that he/ she did his her homework after dinner.

4.Summarize(3’)

5. Homework(2’)

* trang chủ work.

- Learn the new words by heart.

- Ask students to bởi vì exercise 6 P.35-36 in the workbook.

- Prepare lesson 3:Read

THEME 1: EDUCATION

Period 28 Unit 5: study habits

Lesson3: Read.

I. Aims: to lớn help students read a text about how to learn new words well for details.

II. Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able to lớn improve their reading skill and to understand the text for details, khổng lồ know some ways khổng lồ learn vocabulary well.

III. Ways of working: T- WC , group work, pairs work

IV. Materials: Textbook, stereo, tape, poster.

V. Anticipated problems:

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm-up 5’

1. Greeting và checking the ss’ attendance.

2. Revision.

* Chatting

3. New lesson.

- vày you lượt thích learning English?

-How many new words vày you try to learn a day?

- What do you do when you come across new words?

-How vì you learn/ remember new words?

Pre- reading 10’

I. Pre- teach vocabulary

Elicit new words from ss

- mother tongue: Example: You are Vietnames. So Your mother tongue is Vietnames.

- (to) stick: mine

- (to) highlight: mine

- (to) come across = run into

* What and where.

III. Read

1. True/ false Prediction:

T: introduce the topic

-Ask ss khổng lồ read the statements on page 50 then read the text & decide which is true and which is false.

- Give feedback.

I. New words.

- mother tongue: tiếng bà bầu đẻ

- in order to: để

- (to) stick: dán

- (to) highlight: có tác dụng nổi bật

- (to) come across = run into: chạm chán tình cờ

II. Read.

1.T/ F prediction: (poster)

a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

b.Some learners write examples of words they want to learn.

c.Every learner tries to learn all new words they come across.

d.Many learners only learn new words that are important.

While- reading 15’

2.Read & check.

- Ask ss khổng lồ read skim the text and check the information.

- Ask ss to lớn correct the False sentences.

- Ask ss lớn read và understand the text.

2.Read and tick T/ F.

a. F- Some learners write meanings of new words

in theirs mother tongue.

b. T

c. F- Many learners bởi not try to lớn learn all new words they come across.

d.T.

3. Comprehension

-Ask ss khổng lồ read the text again & answer the questions.

a. Vị learners learn words in the same way?

b. Why vị some learners write example sentences with new words?

c. What do some learners vì chưng in order to lớn remember words better?

d. Why don’t some learners learn all the new words they come across?

e. What is necessary in learning words?

f. How should you learn words?

-Ask ss khổng lồ work in pairs.

( Ss practice in pairs- Speaking)

3. Answer the questions.

a. No, they don’t. They learn words in

different ways.

b. Because they want lớn remember how khổng lồ use the words in the right way.

c. They write each word & its use on a small piece of paper and stick it some where so as to lớn learn it at any time.

d. Because they want to lớn learn important words.

e. Revision is necessary in learning words.

f. Learners should try different ways of learning words khổng lồ find out the best one.

Post reading 10’

4. Nought and crosses

- Let ss lớn play Nought & crosses. (divide the class into 2 teams: Chicken- Duck)

- QS: 6 questions in comprehension and showroom three lucky Number

Note: Lucky Number: 1, 6, 8

Questions:

2: bởi learners learn words in the same way?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.Why vày some learners do in order to remember words better?

4.c. What do some learners bởi vì in order khổng lồ remember words better?

5.d- Why don’t some learners learn all the new words come across?

7. E. What is necessary in learning words?

8. Lucky N

9. How should you learn words?

Summarize(3’)Home work(2’)

- Learn the new words by heart.

-Read the text again.

- Write the ways of learning words that

you think are the best for you.

- bởi vì exercise 4 P.54 in the Workbook.

- Prepare Write

THEME 1: EDUCATION

Period 29 Unit 5: study habits

Lesson4: Read (Continuous)

I. Aims: to help students survey their partners to lớn find how their partners learn English words, they discuss và find out the best way of learning words & learning English for themselves.

II. Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able to lớn know some ways lớn learn English well.

III. Ways of working: T- WC, group work, pairs work

IV. Materials: Textbook, poster, cards:

V. Anticipated problems:

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm-up 5’

Greeting và checking the ss’attendance.Brainstorming:

- Ask ss to menu ways of learning new words.

New lesson.

*

Make a list và put into in the meanings of new words in the mother tongue.àlearn new words by heartWrite one or two example sentences with each new word.Write each word and its use on a small piece of paper & stick it somewhere in the house.Underline or highlight only the words you want to learn.……

Post reading 35’

1. Speaking: How bởi you learn new words?

- Give the questions & ask ss lớn practice in groups.

- hotline on some ss lớn speak in front of the class. Others listen và get information:

QS:

How bởi you learn new words?Let’s sing an English song.*Let’s make a sentence with “learn … by heart”Do you like studying English? Let’s tell me how you study English??Do you often watch TV? Tell me which programs you can watch khổng lồ improve your English?*Tell me some ways of learning new words as well as the ways of studying English you know?

2. Find someone who

- Students move around the class & ask their friends

1. Speaking:

A: How vị you learn new words?

B: I learn them by heart….

C: How does A learn new words?

D: She/ he learns by heart.

2.Lucky Number:

1

2

3*

4

5

6

7*

8

2. Find some one who

+ bởi vì you learn new words by heart?

+ do you learn only important words?....

-As soon as they complete, they come back their seat and raise the hand to report the result.

Ex: Lan learns new words by heart…..

Find someone who …………..

Nam

learns new words by heart.

Lan.

learns only important words.

makes sentences with new words.

translates new words into Vietnamese.

writes new words và its use on a piece of paper & stick somewhere in his / her house.

says và writes new words when learning them.

Learns 5 new words every day.

Learns all new words the first day và revise them the next day.

never learns new words.

3.Discussion:

How do you learn English?

- Ask ss khổng lồ discuss the qs “how bởi you learn English?” to find out the ways of leaning English well.

3.Discussion:

How vì chưng you learn English?

4. How to learn English

T: give more information about the ways of learning English.

4. How to lớn learn English:

-learn by heart all the new words & texts.

- bởi vì the homework.

- vị more grammar exercises in grammar books.

- Read short stories or newspapers in English.

- Write English as much as possible

-Speaking English in the class and with your friends.( speak without fear)-Practice listening lớn English tapes or English programs on the radio.

- Watch English TV programs- Learn to sing English songs.

4.Summarize 3’

5.Home work: 2’

- Make menu how to study new words, & how to learn English.

- Prepare Unit 5. Write.

THEME1: EDUCATION

Period 30: Unit 5: study habits

Lesson4: WRITE.

I. Aims: khổng lồ help students lớn know the format of a friendly letter and write letters khổng lồ friends.

II. Objectives: By the over of the lesson, students will be able khổng lồ know the format of a friend letter và write a similar letter lớn their friends.

III. Ways of working: T- Wc, SS, individual.

IV. Materials: Textbook, workbook, a poster

V. Anticipated problems: it is quite difficult for some students

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm- up 5’

Greeting and checking the ss’ attendance.Revision

Hang man: (letter)

Have you ever written khổng lồ someone?Who vì chưng you usually write to?Do you know how many parts there are in a format of a friendly letter?

New lesson

- - - - - -

*

Pre- writing 10’

I. Pre-teach vocabulary.

- Lunar: days follow the moon.

- Lunar New year Festival: Example: 1/1 lunar:

- (to) celebrate: tổ chức.

- ẹnjoyable:: = interesting

Set the scene: How to write an informal letter.

I. New words:

- Lunar: âm lịch

-Lunar New year Festival: đầu năm mới nguyên đán

- (to) celebrate: tổ chức.

- ẹnjoyable: thú vị

II. Ordering Prediction

Write 1 P.50

- Have students lớn read the letter & call out the names of the sections.

(work in 4 ss groups)

Compare with their friends and give feedback.

III. Reading and labeling.

Ask ss khổng lồ read the letter again và label each section with the correct letter.Ask ss some questions to check comprehension.

QS:

Who writes the letter?

( Hoa writes the letter)

Who receive? (Tim)

3. What does Hoa write for?

(Tell about her study in the first semester, …)

II. Ordering.

a. Opening d. Body of the letter

b. Closing e. Signature

c. The date. F. Writer’s address.

Key:

f- Writer’s address.c- the datea- openingd- toàn thân of the letter.b- closinge. Signature.

III. Labeling

Key:

B. Heading – writer’s address and the date.

D. Opening – Dear ….,

A. Toàn thân of the letter.

C. Closing – Your friend / Regard / Love …..

While-Writing 15’

IV. Writing: Write 2 P.51

- Ask ss to read the order of the letter and information in the box. Then T helps ss khổng lồ know how to lớn write the letter.

- SS have to lớn imagine they are Lan & write a letter khổng lồ her pen pal, Donna in San Francisco, using the information in the box.

37 LeLoi Street,

HaNoi, November 10th , 2009

Dear Donna,

Thanks for your letter. I’m pleased to lớn hear you had a happy Mother’s Day. I received my second semester report last month. I got good grades for Geography, Physics and Math, but my English and History results were poor. My teacher told me to lớn improve English và History. I think I’ll have khổng lồ study harder next school year.

In a few weeks we’re going to lớn celebrate the Mid-Autumn Festival. That’s a moon festival in Autumn or Fall in Viet Nam. I’m going to Ha Long cất cánh with my aunt and uncle by bus this afternoon và I’m going lớn stay there with them until after the festival. I’ll send you a postcard from there.

Write soon & tell me all your news.

Best,

Lan

Post writing 10’

- Ask ss khổng lồ read aloud their letters & correct the mistake.

Summarize.(3’)Home work.( 2’)Write a letter lớn your friends lớn tell hi/ her about your second semester report & about your summer holiday.Prepare language focus P.52-53

THEME 1: EDUCATION:

Period 31: Unit 5: study habits

Lesson5: Language focus.

I. Aims: Help ss to lớn practice adverbs of manner, modal with should to give advices, practice in Commands và requests, advice in indirect speech.

II. Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able to do better in reported speech with Commands & Requests, advice. Further practice the adverbs of manner.

III. Ways of working: T. Wc, Group work, individual

IV. Materials: Textbook, pictures in the textbook, workbook.

V. Anticipated problems: Reported speech may be difficult for some ss.

IV. Steps of teaching:

1. Greeting & checking the ss attendance

2. Chatting:

3. New lesson

Stages

Activities

On the board

Practice 40’

Language focus 1: Adverbs of manner:

- How do you form adverbs of manner from adjectives.

- Are there any irregular adv?

- How do you use adv of manner?

Adverbs of manner che khuất túc từ/ tân ngữ.

- cấu tạo : adj + ly = adverb of manner:

Careful= carefully; bad= badly.

Especial: easy= easily; Happy= happily

- những từ tận cùng là: BLE, PLE chúng chỉ nạm E= Y

ex: simple – simply; possible = possibly.

Good = well.

Hard= hard; fast = fast.

* Gap Fill

Language focus 1 P.52

1. Language focus 1.

Key:

a. Hard b. Fast c. Badly d. Softly

2. Language focus 3.

Indirect speech: ( reported)

Commands & request.

+ Command (use Told/ warn khổng lồ report)

+ Request: (use ask/ begged/ request lớn report): May/could /can/ might.

S+ told+ O + to vì st

S+ asked + O + to vì st.

S+ told + O + not + to vì chưng st.

S+ asked + O + not + to vì st.

2. Language focus 3.

a. Miss Jackson asked me to lớn wait her outside her office.

b. Miss Jackson asked me to lớn give you your report thẻ for this semester.

c. Miss Jackson told me to lớn help you with your Spanish pronunciation.

d. Miss Jackson told me to lớn meet her next week

ex:1.“Can you give Tim this dictionary?”

_ Miss Jackson asked me to give you this dictionary.

2. “ Please give Tim this dictionary”

_ Miss Jackson told me khổng lồ give you dictionary

3. Language focus 4.

In directed speech(reported)

To give advice:

S+ said sb should vì st

Or: S + advised + sb + (not)/ to vị st.

- call on some ss khổng lồ practice in pairs và correct their pronunciation.

- Ask ss khổng lồ work in closed pairs.

( May ask ss do mã sản phẩm some sentences others ask ss finish at home

3. Language focus 4: reported advice:

a. Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation.

b. Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day.

c. Miss Jackson said you should listen lớn Spanish conversations on TV.

d. Miss Jackson said you should practice reading aloud passages in Spanish.

e. Miss Jackson said you should use this dictionary to find out how to lớn pronounce Spanish words.

4. Summarize : 3’

5. Home work. ( 2’)

- Study grammar và vocabulary in unit 5.

- Finish exercises in the language focus in notebook.

- vì chưng exercises in the workbook.

- Prepare unit 6.

BƯỚC 4:Tổ chức dạy dỗ học với dự giờ

- Dự kiến tín đồ dạy: Lê Thị Quỳnh Như

- Dự kiến đối tượng người tiêu dùng dạy: (khối lớp 8)

- Dự loài kiến thành phần dự giờ: nhóm Tiếng Anh

- Dự kiến dạy dỗ thể nghiệm:

+ Lớp:.8C người dạy: Lê Thị Hương fan dự: team Tiếng Anh.

BƯỚC 5:Phân tích, rút kinh nghiệm bài học(sau lúc dạy và dự giờ)

( so sánh giờ dạy dỗ theo quan điểm phân tíchhiệu quả hoạt động học của học tập sinh, đồng thời đánh giá việctổ chức, kiểm tra, định hướnghoạt cồn học mang lại học sinhcủa giáo viên.)