Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

      3
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT)

<01>Kỳ tính thuế: tháng.......năm ...... Hoặc quý.....năm....

<02>Người nộp thuế:…............…………………....………...……………….....................

<03>Mã số thuế:

-

<04> Tên cửa hàng đại lý thuế (nếu có):……………………………………..................................

<05>Mã số thuế:

-

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Hoá đơn, hội chứng từ buôn bán ra

Tên fan mua

Mã số

thuế fan mua

Mặt hàng

Doanh số

bán

Ghi chú

Ký hiệu chủng loại hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn

Ngày, tháng, năm phân phát hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. Sản phẩm hóa, dịch vụ không chịu đựng thuế GTGT hoặc sản phẩm hoá, dịch vụ vận dụng thuế suất 0%:

Tổng

2.Phân phối, cung cấp hàng hóa áp dụng thuế suất 1%:

Tổng

3.Dịch vụ, kiến thiết không bao thầu nguyên đồ dùng liệuáp dụng thuế suất5%:

Tổng

4.Sản xuất, vận tải, dịch vụ có lắp với mặt hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên thứ liệuáp dụng thuế suất3%:

Tổng

5.Hoạt động sale khácáp dụng thuế suất2%:

Tổng

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ đẩy ra (*): ……..

Tổng lợi nhuận hàng hóa, thương mại dịch vụ không chịu đựng thuế GTGT (**): ………

Tổng doanh thu hàng hóa, thương mại dịch vụ bán áp dụng phần trăm thuế/doanh thu (***): …….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước luật pháp về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; công tác và đóng dấu (nếu có))

*
Ghi chú:

(*)Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ đẩy ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của mẫu tổng của những chỉ tiêu 1, 2, 3, 4, 5.

(**) Tổng lệch giá hàng hóa, thương mại & dịch vụ không chịu đựng thuế GTGT là tổng cộng số liệu trên cột 9 của loại tổng của chỉ tiêu 1

(***)Tổng lệch giá hàng hóa, dịch vụ thương mại bán áp dụng phần trăm thuế/doanh thu là tổng số số liệu tại cột 9 của loại tổng của của những chỉ tiêu 2, 3, 4, 5