Báo cáo tài chủ yếu tổng hòa hợp và trình diễn một bí quyết tổng quát, toàn vẹn tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, thực trạng và kết quả vận động sản xuất, ghê doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính.Cung cấp những thông tin khiếp tế, tài chính đa số cho việc review tình hình và kết quả hoạt động vui chơi của doanh nghiệp, đánh giá tình hình tài chính của người tiêu dùng trong năm tài bao gồm đã qua và những dự kiến trong tương lai.

Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ đặc biệt cho việc đề ra những đưa ra quyết định về quản lý, điều hành và quản lý sản xuất, sale hoặc chi tiêu vào các doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, những nhà đầu tư, các chủ nợ lúc này và tương lai của doanh nghiệp, đồng thời tin báo phục vụ yêu thương cầu thống trị vĩ mô của phòng nước.

1, thiết lập về: Mẫu report tài thiết yếu theo thông tư 133

 

*

2, Mẫu report tài chính theo thông tứ 133

 

Đơn vị báo cáo: …………………

Mẫu số B01a - DNN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... Mon ... Năm ...

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: ………….

 

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

1

2

3

4

5

TÀI SẢN

 

 

 

 

I. Tiền và những khoản tương đương tiền

110

 

 

 

II. Đầu tư tài chính

120

 

 

 

1. Kinh doanh chứng khoán kinh doanh

121

 

 

 

2. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn

122

 

 

 

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

123

 

 

 

4. Dự trữ tổn thất đầu tư chi tiêu tài chính (*)

124

 

(...)

(...)

III. Những khoản bắt buộc thu

130

 

 

 

1. Cần thu của khách hàng

131

 

 

 

2. Trả trước cho tất cả những người bán

132

 

 

 

3. Vốn marketing ở đơn vị chức năng trực thuộc

133

 

 

 

4. Cần thu khác

134

 

 

 

5. Gia tài thiếu chờ xử lý

135

 

 

 

6. Dự phòng phải thu cực nhọc đòi (*)

136

 

(...)

(...)

IV. Hàng tồn kho

140

 

 

 

1. Sản phẩm tồn kho

141

 

 

 

2. Dự trữ giảm đưa hàng tồn kho (*)

142

 

(...)

(...)

V. Tài sản cố định

150

 

 

 

- Nguyên giá

151

 

 

 

- quý giá hao mòn lũy kế (*)

152

 

(...)

(...)

VI. Bđs đầu tư

160

 

 

 

- Nguyên giá

161

 

 

 

- quý giá hao mòn lũy kế (*)

162

 

(...)

(...)

VII. XDCB dở dang

VIII. Gia tài khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Tài sản khác

170

180

181

182

 

 

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170+180)

200

 

 

 

NGUỒN VỐN

 

 

 

 

I. Nợ đề xuất trả

1. Phải trả fan bán

2. Người tiêu dùng trả tiền trước

3. Thuế và những khoản buộc phải nộp đơn vị nước

4. Phải trả người lao động

5. Yêu cầu trả khác

6. Vay cùng nợ thuê tài chính

7. Phải trả nội cỗ về vốn gớm doanh

8. Dự phòng phải trả

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

10. Quỹ cải cách và phát triển khoa học và công nghệ

II. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn góp của nhà sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn không giống của nhà sở hữu

300

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

400

411

412

413

 

 

 

4. Cp quỹ (*)

5. Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái

6. Những quỹ nằm trong vốn công ty sở hữu

7. Roi sau thuế chưa phân phối

414

415

416

417

 

(...)

(...)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400)

500

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, bọn họ tên)

Lập, ngày ... Tháng ... Năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) đông đảo chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình diễn nhưng ko được tiến công lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Số liệu trong những chỉ tiêu bao gồm dấu (*) được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…).

(3) Đối với doanh nghiệp bao gồm kỳ kế toán tài chính năm là năm dương kế hoạch (X) thì “Số cuối năm” rất có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

(4) Đối với trường đúng theo thuê dịch vụ thương mại làm kế toán, có tác dụng kế toán trưởng thì nên ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề thương mại dịch vụ kế toán, tên solo vị cung ứng dịch vụ kế toán.

Trên đấy là mẫu báo cáo tài chủ yếu được kế toán tài chính Lê Ánh bóc ra trường đoản cú phụ lục ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC của cục tài chủ yếu để các bạn cũng có thể tải về sử dụng một cách thuận tiện và tất cả kèm theo hướng dẫn phương pháp ghi chi tiết. Mong rằng nội dung bài viết hữu ích với những bạn!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học tập kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói tốt độc nhất thị trường

(Được huấn luyện và đào tạo và triển khai bởi 100% những kế toán trưởng tự 13 năm đến hai mươi năm kinh nghiệm)