Mẫu biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng

      6
*

...loại rủi ro khủng hoảng pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...


*
Sơ đồ dùng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào hợp đồng ............. Số: ................../………….. Cam kết ngày ..../...../........ giữa công ty ............ Và doanh nghiệp ...........

Hôm nay, ngày ...... Mon ..... Năm ........ Trên …………………………………………, cửa hàng chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện vày ông : ……………………………………………………………………………………………

Chức danh : ………………………………………………………………………………………….

MST : ………………………………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện vị ông : . ………………………………………………………………………………………….

Chức danh : ………………………………………………………………………………………….

MST : ………………………………………………………………………………………….

Hai mặt thống nhất ký biên phiên bản thanh lý thích hợp đồng .................... Số: ....../......../....../200. Ký ngày ..../...../........ với câu chữ sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành ............... Cho bên A theo đúng theo đồng ........... Nghiệp số: ....../......../....../200. Cam kết ngày ..../...../.......

ĐIỀU 2: cực hiếm hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A gật đầu thanh toán cho mặt B nút phí dịch vụ thương mại như sau:

 quý hiếm hợp đồng trước thuế:…….…………………………………………………………………

 Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

 quý giá hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: bên A chấp nhận thanh toán cho bên B khoản tiền trên ........................................

ĐIỀU 3:

Bên A gật đầu thanh toán toàn thể số chi phí trên cho bên B theo như dụng cụ tại Điều 2 của Biên bạn dạng này.

Hai mặt thống duy nhất thanh lý đúng theo đồng ............. Số: ....../......../....../200. Cam kết ngày ..../...../........ Giữa doanh nghiệp ............ Và công ty ...........

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bạn dạng mỗi bên giữ một bản và có mức giá trị pháp luật như nhau.