MẪU QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Hình ảnh minh họa mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động CÔNG TY ," /> MẪU QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Hình ảnh minh họa mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động CÔNG TY ," />

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

      2
" aria-expanded="false" style="overflow-wrap: break-word;">

MẪU QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


*

Hình ảnh minh họa chủng loại quyết định ngừng hợp đồng lao động

CÔNG TY ....

Số:_/20.../QĐ-.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***Độc lập - tự do - Hạnh phúc

địa danh, ngày ___ mon __ năm

QUYẾT ĐỊNHVV:Chấm ngừng hợp đồng lao động--------------------GIÁM ĐỐC/TỔNGGIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD

-Căn cứ Bộ giải pháp Lao động nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa việt nam được sửa đổi, bổsung năm 20....;- địa thế căn cứ Hợp đồng lao động số ...........................................;- địa thế căn cứ Quyết định..............................................................;- Căn cứ quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ........., so với Ông NguyễnVăn A;- Theo đề nghị trong phòng Tổ chức và Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay hoàn thành hợp đồng lao động với ÔngNguyễn Văn A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng:.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Lý do: (Bị xử trí vi phạmhoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời hạn theo hòa hợp đồng lao độngđã ký mà không gia hạn…) ..................................................................................................................................

Kể từ ngày ___/___/___Điều 2: Lương và những khoản phụ cấp cho (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A đượcchi trả tính mang đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.Điều 3: các Ông (bà) Trưởng chống Tổ chức và Nhân sự, trưởng cácPhòng Ban tương quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ đưa ra quyết định thi hành.

Nơi nhận: - cá nhân Ông Nguyễn Văn A; - Công đoàn Công ty; - chống TC & NS; - P21 (Đăng tin); - giữ VP, HS