Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO __________ Số: 22/2021/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính p" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO __________ Số: 22/2021/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính p" />

Mục đích đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22

      28
bắt tắt ngôn từ VB nơi bắt đầu Tiếng Anh hiệu lực thực thi hiện hành VB tương quan Lược đồ ngôn từ MIX thiết lập về
Đăng nhập thông tin tài khoản hackxuvip.com với đăng ký sử dụng phần mềm tra cứu vãn văn bản.">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
chia sẻ qua:
*
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO __________

Số: 22/2021/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc _______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021


Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 mon 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;


Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học;

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư phương pháp về reviews học sinh trung học cơ sở và học viên trung học tập phổ thông.


1. Thông tứ này cơ chế về tiến công giá công dụng rèn luyện với học tập của học viên trung học cơ sở và học viên trung học rộng rãi (sau trên đây gọi bình thường là học sinh), bao gồm: đánh giá kết quả rèn luyện với học tập của học sinh; sử dụng công dụng đánh giá; trọng trách của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Thông bốn này áp dụng so với trường trung học tập cơ sở, trường trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục và đào tạo khác tiến hành Chương trình giáo dục phổ thông do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành (sau đây hotline là Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông), cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
1. Đánh giá công dụng rèn luyện cùng học tập của học viên là hoạt động thu thập, phân tích, cập nhật thông tin trải qua quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, thừa nhận xét quá trình rèn luyện cùng học tập của học sinh trong các môn học tập bắt buộc, môn học tự chọn, chuyển động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục đào tạo của địa phương (sau đây gọi bình thường là môn học) vào Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông; tư vấn, hướng dẫn, khích lệ học sinh; xác thực kết quả có được của học tập sinh; đưa tin phản hồi đến giáo viên và học viên để điều chỉnh quy trình dạy học tập và giáo dục (sau phía trên gọi bình thường là dạy dỗ học).
2. Đánh giá tiếp tục là vận động đánh giá hiệu quả rèn luyện và học tập của học tập sinh ra mắt trong quá trình thực hiện vận động dạy học tập theo yêu mong cần có được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông; báo tin phản hồi mang đến giáo viên và học sinh để kịp thời điều chỉnh trong quy trình dạy học; hỗ trợ, ảnh hưởng sự hiện đại của học tập sinh; xác thực kết quả giành được của học sinh trong quy trình thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện với học tập.
3. Đánh giá bán định kì là vận động đánh giá công dụng rèn luyện với học tập sau một giai đoạn những năm học nhằm khẳng định mức độ xong nhiệm vụ rèn luyện với học tập của học viên theo yêu mong cần đã có được quy định vào Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông; tin báo phản hồi cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh để điều chỉnh chuyển động dạy học; xác thực kết quả giành được của học tập sinh.
Điều 3. Mục đích đánh giáĐánh giá bán nhằm xác minh mức độ ngừng nhiệm vụ rèn luyện với học tập của học sinh theo yêu cầu cần đã có được quy định vào Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông; tin báo chính xác, kịp thời để học viên điều chỉnh vận động rèn luyện cùng học tập, cán bộ cai quản giáo dục và giáo viên điều chỉnh vận động dạy học.
Điều 4. Yêu cầu đánh giá

1. Đánh giá địa thế căn cứ vào yêu ước cần đã đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.
2. Đánh giá bảo vệ tính chủ yếu xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách quan.
3. Đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình thức, kĩ thuật và mức sử dụng khác nhau; kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.
4. Đánh giá vày sự văn minh của học tập sinh; coi trọng việc động viên, khích lệ sự cố gắng trong rèn luyện và học tập của học tập sinh; không so sánh học viên với nhau.
Chương IIĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
Điều 5. Vẻ ngoài đánh giá
1. Đánh giá bằng nhận xét
a) thầy giáo dùng hình thức nói hoặc viết để nhấn xét việc tiến hành nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học sinh; dấn xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế hầu hết của học viên trong quy trình rèn luyện cùng học tập; đánh giá tác dụng rèn luyện cùng học tập của học sinh.
b) học sinh dùng bề ngoài nói hoặc viết nhằm tự dấn xét về việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện với học tập, sự tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế hầu hết của bản thân.
c) cha mẹ học sinh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có gia nhập vào quá trình giáo dục học sinh tin báo phản hồi về việc triển khai nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học sinh.
d) Đánh giá bởi nhận xét kết quả rèn luyện và học tập của học viên được áp dụng trong review thường xuyên, đánh giá định kì thông qua các vẻ ngoài kiểm tra, review việc triển khai nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh tương xứng với tính chất của môn học.
2. Đánh giá bằng điểm số
a) Giáo viên cần sử dụng điểm số để tiến công giá kết quả rèn luyện cùng học tập của học tập sinh.
b) Đánh giá bằng điểm số được áp dụng trong reviews thường xuyên, review định kì trải qua các vẻ ngoài kiểm tra, review việc tiến hành nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học sinh tương xứng với đặc điểm của môn học.
3. Hình thức đánh giá so với các môn học
a) Đánh giá bằng nhận xét đối với các môn học: giáo dục và đào tạo thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục đào tạo của địa phương, chuyển động trải nghiệm, phía nghiệp; công dụng học tập theo môn học tập được reviews bằng thừa nhận xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, không đạt.
b) Đánh giá bằng nhận xét kết hợp review bằng điểm số so với các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông, trừ các môn học phương tiện tại điểm a khoản này; hiệu quả học tập theo môn học được nhận xét bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu áp dụng thang điểm khác thì cần quy đổi về thang điểm 10. Điểm review là số nguyên hoặc số thập phân được lấy mang đến chữ số thập phân trước tiên sau khi có tác dụng tròn số.
Điều 6. Đánh giá chỉ thường xuyên
1. Đánh giá thường xuyên được tiến hành thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, thành phầm học tập.
2. Đối với 1 môn học, mỗi học sinh được kiểm tra, nhận xét nhiều lần, trong đó lựa chọn một số lần kiểm tra, tấn công giá phù hợp với quá trình dạy học theo kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, ghi hiệu quả đánh giá chỉ vào sổ theo dõi và quan sát và review học sinh (theo lớp học) để sử dụng trong vấn đề đánh giá hiệu quả học tập môn học theo điều khoản tại khoản 1 Điều 9 Thông bốn này, như sau:
a) Đối cùng với môn học nhận xét bằng nhận xét (không bao hàm cụm siêng đề học tập): mỗi học kì lựa chọn 02 (hai) lần.
b) Đối cùng với môn học đánh giá bằng dấn xét kết hợp đánh giá bằng điểm số (không bao hàm cụm siêng đề học tập tập), chọn số điểm reviews thường xuyên (sau phía trên viết tắt là ĐĐGtx) trong những học kì như sau:- Môn học gồm 35 tiết/năm học: 02 ĐĐGtx.- Môn học có trên 35 tiết/năm học mang đến 70 tiết/năm học: 03 ĐĐGtx.- Môn học tất cả trên 70 tiết/năm học: 04 ĐĐGtx.
3. Đối với các chuyên đề học hành của môn học ở cấp cho trung học tập phổ thông, mỗi học sinh được kiểm tra, đánh giá theo từng chăm đề học tập tập, trong những số ấy chọn kết quả của 01 (một) lần kiểm tra, reviews làm hiệu quả đánh giá bán của nhiều chuyên đề học tập. Kết quả đánh giá bán của các chuyên đề tiếp thu kiến thức của môn học được tính là tác dụng của 01 (một) lần reviews thường xuyên của môn học tập đó và ghi vào sổ theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học) để thực hiện trong vấn đề đánh giá công dụng học tập môn học theo dụng cụ tại khoản 1 Điều 9 Thông tứ này.
Điều 7. Đánh giá bán định kì

1. Đánh giá định kì (không thực hiện so với cụm chuyên đề học tập), gồm reviews giữa kì và reviews cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên sản phẩm công nghệ tính), bài bác thực hành, dự án công trình học tập.- thời hạn làm bài xích kiểm tra (trên giấy hoặc trên sản phẩm tính) so với môn học tập (không bao gồm cụm siêng đề học tập tập) có từ 70 tiết/năm học tập trở xuống là 45 phút, so với môn học tập (không bao gồm cụm chuyên đề học tập) tất cả trên 70 tiết/năm học từ 60 phút mang lại 90 phút; đối với môn chuyên về tối đa 120 phút.- Đối với bài bác kiểm tra (trên giấy hoặc trên thứ tính) reviews bằng điểm số, đề kiểm tra được xây dựng dựa vào ma trận, quánh tả của đề kiểm tra, đáp ứng nhu cầu theo yêu thương cầu bắt buộc đạt của môn học tập được mức sử dụng trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông.- Đối với bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên trang bị tính) review bằng nhấn xét, bài xích thực hành, dự án học tập, phải có hướng dẫn với tiêu chí review theo yêu cầu đề nghị đạt của môn học tập được luật pháp trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông trước lúc thực hiện.
2. Trong những học kì, từng môn học reviews bằng thừa nhận xét tất cả 01 (một) lần reviews giữa kì cùng 01 (một) lần đánh giá cuối kì.
3. Trong mỗi học kì, mỗi môn học reviews bằng dìm xét kết hợp nhận xét bằng điểm số có 01 (một) điểm đánh giá giữa kì (sau trên đây viết tắt là ĐĐGgk) cùng 01 (một) điểm đánh giá cuối kì (sau phía trên viết tắt là ĐĐGck).
4. Những học sinh không thâm nhập kiểm tra, review đủ tần số theo pháp luật tại khoản 2, khoản 3 Điều này nếu tất cả lí bởi bất khả chống thì được kiểm tra, review bù với yêu thương cầu phải đạt tương tự với lần kiểm tra, đánh giá còn thiếu. Việc kiểm tra, đánh giá bù được thực hiện theo từng học kì.
5. Ngôi trường hợp học viên không tham gia kiểm tra, review bù theo qui định tại khoản 4 Điều này thì được review mức chưa đạt hoặc thừa nhận 0 (không) điểm so với lần kiểm tra, nhận xét còn thiếu.
Điều 8. Đánh giá tác dụng rèn luyện của học tập sinh

1. Căn cứ và tổ chức triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của học tập sinh
a) Đánh giá hiệu quả rèn luyện của học viên căn cứ vào yêu cầu đề nghị đạt về phẩm chất hầu hết và năng lực chung theo các mức độ tương xứng với môn học, cấp cho học vẻ ngoài trong Chương trình tổng thể và toàn diện và yêu cầu buộc phải đạt về năng lượng đặc thù cách thức trong chương trình môn học tập trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.
b) thầy giáo môn học địa thế căn cứ quy định tại điểm a khoản này thừa nhận xét, tấn công giá hiệu quả rèn luyện, sự tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế chủ yếu của học viên trong quy trình rèn luyện với học tập môn học.
c) Giáo viên chủ nhiệm địa thế căn cứ quy định trên điểm a khoản này theo dõi quy trình rèn luyện và học tập của học tập sinh; tham khảo nhận xét, đánh giá của cô giáo môn học, thông tin phản hồi của phụ huynh học sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quy trình giáo dục học tập sinh; phía dẫn học viên tự dìm xét; trên các đại lý đó nhấn xét, tiến công giá kết quả rèn luyện của học viên theo những mức nguyên lý tại khoản 2 Điều này.
2. Công dụng rèn luyện của học viên trong từng học tập kì với cả năm họcKết trái rèn luyện của học viên trong từng học kì với cả năm học được reviews theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, chưa đạt.
a) công dụng rèn luyện của học viên trong từng học tập kì- nấc Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu đề xuất đạt về phẩm chất được cách thức trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông và có nhiều bộc lộ nổi bật.- nút Khá: Đáp ứng yêu cầu nên đạt về phẩm hóa học được biện pháp trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông và có biểu hiện nổi nhảy nhưng chưa đạt được mức Tốt.- nấc Đạt: Đáp ứng yêu thương cầu phải đạt về phẩm chất được lý lẽ trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.- Mức chưa đạt: Chưa thỏa mãn nhu cầu được yêu thương cầu đề xuất đạt về phẩm chất được giải pháp trong Chương trình giáo dục phổ thông.
b) tác dụng rèn luyện của học viên cả năm học- mức Tốt: học tập kì II được đánh giá mức Tốt, học kì I được reviews từ mức tương đối trở lên.- nấc Khá: học kì II được review mức Khá, học kì I được nhận xét từ nấc Đạt trở lên; học kì II được reviews mức Đạt, học kì I được đánh giá mức Tốt; học tập kì II được review mức Tốt, học kì I được đánh giá mức Đạt hoặc chưa đạt.- mức Đạt: học kì II được reviews mức Đạt, học kì I được nhận xét mức Khá, Đạt hoặc chưa đạt; học tập kì II được reviews mức Khá, học kì I được đánh giá mức chưa đạt.- Mức chưa đạt: các trường hợp còn lại.
Điều 9. Đánh giá kết quả học tập của học tập sinh

1. Kết quả học tập của học sinh theo môn học
a) Đối cùng với môn học reviews bằng dấn xét- vào một học tập kì, kết quả học tập từng môn học tập của học sinh được review theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, không đạt.+ mức Đạt: gồm đủ số lần kiểm tra, reviews theo phương tiện tại Thông tư này và toàn bộ các lần được reviews mức Đạt.+ Mức chưa đạt: các trường hòa hợp còn lại.- Cả năm học, hiệu quả học tập từng môn học của học sinh được đánh giá theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, chưa đạt.+ nấc Đạt: công dụng học tập học kì II được review mức Đạt.+ Mức không đạt: kết quả học tập học tập kì II được nhận xét mức không đạt.

b) Đối với môn học review bằng dìm xét kết hợp đánh giá bằng điểm số

- Điểm mức độ vừa phải môn học tập kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) so với mỗi môn học được xem như sau:

ĐTBmhk =

TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

Số ĐĐGtx+ 5


TĐĐGtx: Tổng điểm reviews thường xuyên.

- Điểm vừa phải môn cả năm (viết tắt là ĐTBmcn) được xem như sau:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

3


ĐTBmhkI Điểm vừa đủ môn học kì I.

ĐTBmhkII: Điểm vừa phải môn học kì II.


2. Kết quả học tập vào từng học tập kì, cả năm họcĐối cùng với môn học nhận xét bằng dìm xét kết hợp nhận xét bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để tiến công giá tác dụng học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được áp dụng để tấn công giá tác dụng học tập của học sinh trong cả năm học. Tác dụng học tập của học viên trong từng học tập kì và cả năm học tập được nhận xét theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, không đạt.
a) mức Tốt:- toàn bộ các môn học đánh giá bằng thừa nhận xét được đánh giá mức Đạt.- toàn bộ các môn học review bằng nhận xét kết hợp review bằng điểm số tất cả ĐTBmhk, ĐTBmcn từ bỏ 6,5 điểm trở lên, trong các số đó có tối thiểu 06 môn học gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt tự 8,0 điểm trở lên.
b) nút Khá:- tất cả các môn học review bằng nhấn xét được review mức Đạt.- tất cả các môn học reviews bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số tất cả ĐTBmhk, ĐTBmcn tự 5,0 điểm trở lên, trong đó có tối thiểu 06 môn học gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt trường đoản cú 6,5 điểm trở lên.
c) nút Đạt:- có không ít nhất 01 (một) môn học reviews bằng thừa nhận xét được reviews mức chưa đạt.- Có ít nhất 06 (sáu) môn học nhận xét bằng thừa nhận xét kết hợp reviews bằng điểm số tất cả ĐTBmhk, ĐTBmcn tự 5,0 điểm trở lên; không có môn học tập nào tất cả ĐTBmhk, ĐTBmcn bên dưới 3,5 điểm.
d) Mức không đạt: những trường hợp còn lại.
3. Điều chỉnh mức tiến công giá tác dụng học tậpNếu mức tấn công giá hiệu quả học tập của học tập kì, cả năm học bị rẻ xuống từ 02 (hai) nút trở lên đối với mức đánh giá quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này chỉ do kết quả đánh giá chỉ của tốt nhất 01 (một) môn học thì mức đánh giá hiệu quả học tập của học kì đó, cả năm học đó được điều chỉnh lên mức liền kề.
Điều 10. Đánh giá học viên được miễn học phần thực hành thực tế môn giáo dục thể chất, giáo dục đào tạo quốc phòng với an ninh

1. Học tập sinh chạm chán khó khăn trong học tập do mắc dịch mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn hoặc bị bệnh đề xuất điều trị được miễn học tập phần thực hành môn giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục và đào tạo quốc phòng với an ninh.
2. Làm hồ sơ xin miễn học phần thực hành môn giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục và đào tạo quốc chống và bình yên gồm có: Đơn xin miễn học của học sinh và bệnh lý hoặc giấy chứng nhận thương tật do khám đa khoa từ cung cấp huyện trở lên cấp.
3. Việc cho phép miễn học phần thực hành thực tế môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc chống và an toàn đối với các trường hợp do bị gầy đau hoặc tai nạn chỉ áp dụng trong năm học; những trường hợp mắc bệnh mãn tính, tàn tật hoặc yêu mến tật lâu dài được áp dụng cho cả năm học tập hoặc cả cấp học. Hiệu trưởng bên trường cho phép học sinh được miễn học tập phần thực hành thực tế môn giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục và đào tạo quốc chống và an toàn theo từng học kì hoặc hằng năm học.
4. Đối với học viên được miễn học phần thực hành thực tế môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh theo luật pháp tại Điều này được kiểm tra, nhận xét thay thế bởi nội dung lý thuyết để có đủ số lần kiểm tra, review theo quy định.
Điều 11. Đánh giá học viên khuyết tật
1. Câu hỏi đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh khuyết tật được tiến hành theo hình thức động viên, khuyến khích sự cố gắng và tân tiến của tín đồ học.
2. Đối với học viên khuyết tật tiếp thu kiến thức theo phương thức giáo dục đào tạo hòa nhập, công dụng rèn luyện với học tập môn học mà học viên khuyết tật có chức năng đáp ứng được theo yêu mong của Chương trình giáo dục phổ thông thì được review như đối với học sinh thông thường nhưng gồm giảm nhẹ yêu mong về hiệu quả rèn luyện và học tập. Phần nhiều môn học tập mà học viên khuyết tật không có công dụng đáp ứng theo yêu mong của Chương trình giáo dục phổ thông thì được tấn công giá hiệu quả thực hiện rèn luyện cùng học tập theo Kế hoạch giáo dục và đào tạo cá nhân; không kiểm tra, review những ngôn từ môn học hoặc môn học tập được miễn.
3. Đối với học viên khuyết tật học hành theo phương thức giáo dục đào tạo chuyên biệt, công dụng rèn luyện và học tập môn học tập mà học viên khuyết tật thỏa mãn nhu cầu được yêu cầu của chương trình giáo dục và đào tạo chuyên biệt được reviews theo quy định giành riêng cho giáo dục siêng biệt. Hầu như môn học mà học viên khuyết tật không có công dụng đáp ứng được yêu thương cầu giáo dục và đào tạo chuyên biệt thì tấn công giá công dụng thực hiện nay rèn luyện cùng học tập theo Kế hoạch giáo dục và đào tạo cá nhân.
Chương IIISỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Điều 12. Được lên lớp, đánh giá lại trong kì nghỉ hè, không được lên lớp
1. Học viên có đủ những điều kiện tiếp sau đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông:
a) kết quả rèn luyện cả năm học tập (bao gồm hiệu quả đánh giá chỉ lại sau thời điểm rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè theo chính sách tại Điều 13 Thông tứ này) được review mức Đạt trở lên.
b) tác dụng học tập cả năm học (bao gồm hiệu quả đánh giá bán lại những môn học tập theo nguyên lý tại Điều 14 Thông tứ này) được đánh giá mức Đạt trở lên.
c) ngủ học không thực sự 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục đào tạo 01 buổi/ngày được công cụ trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao hàm nghỉ học bao gồm phép với không phép, nghỉ ngơi học tiếp tục hoặc không liên tục).
2. Ngôi trường hợp học sinh phải rèn luyện trong kì nghỉ hè tiến hành theo luật pháp tại Điều 13 Thông bốn này; học sinh phải kiểm tra, reviews lại môn học trong kì nghỉ ngơi hè triển khai theo chính sách tại Điều 14 Thông bốn này.
3. Học viên không đáp ứng nhu cầu yêu cầu hình thức tại khoản 1 Điều này thì ko được lên lớp hoặc không được công nhận kết thúc chương trình trung học cơ sở, lịch trình trung học tập phổ thông.
4. Đối với học sinh khuyết tật: Hiệu trưởng căn cứ tác dụng đánh giá học sinh khuyết tật theo cơ chế tại Điều 11 Thông tư này nhằm xét lên lớp hoặc công nhận chấm dứt chương trình trung học cơ sở, công tác trung học tập phổ thông đối với học sinh khuyết tật.
Điều 13. Rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè
1. Học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học tập được review mức không đạt thì nên rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè.
2. Hình thức rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè vị Hiệu trưởng quy định.
3. Căn cứ vào hình thức rèn luyện vào kì ngủ hè, giáo viên công ty nhiệm giao nhiệm vụ rèn luyện vào kì ngủ hè cho học sinh và thông tin đến cha mẹ học sinh. Cuối kì nghỉ hè, nếu trọng trách rèn luyện được giáo viên nhà nhiệm review đã kết thúc (có báo cáo về quy trình và tác dụng thực hiện nhiệm vụ rèn luyện gồm chữ kí chứng thực của cha mẹ học sinh) thì giáo viên công ty nhiệm ý kiến đề xuất Hiệu trưởng cho nhận xét lại kết quả rèn luyện cả năm học tập của học tập sinh. Kết quả đánh giá chỉ lại được sử dụng sửa chữa cho kết quả rèn luyện cả năm học nhằm xét lên lớp theo công cụ tại Điều 12 Thông bốn này.
Điều 14. Kiểm tra, reviews lại những môn học trong kì nghỉ hèĐối với những học viên chưa đủ điều kiện được lên lớp nhưng lại có hiệu quả rèn luyện cả năm học tập được review từ nấc Đạt trở lên, tác dụng học tập cả năm học được reviews mức chưa đạt thì được review lại hiệu quả học tập những môn học tập được review mức không đạt (đối cùng với môn học đánh giá bằng thừa nhận xét) và các môn học bao gồm ĐTBmcn bên dưới 5,0 điểm (đối cùng với môn học nhận xét bằng nhấn xét kết hợp nhận xét bằng điểm số). Kết quả đánh giá lại của môn học tập nào được sử dụng sửa chữa thay thế cho tác dụng học tập cả năm học tập của môn học đó nhằm xét lên lớp theo mức sử dụng tại Điều 12 Thông tư này.
Điều 15. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng ngay giấy khen mang đến học sinh
a) Khen thưởng cuối năm học- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học tập được đánh giá mức Tốt, công dụng học tập cả năm học được đánh giá mức tốt và có tối thiểu 06 (sáu) môn học được reviews bằng nhận xét kết hợp với nhận xét bằng điểm số bao gồm ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" đối với những học viên có tác dụng rèn luyện cả năm học được review mức xuất sắc và công dụng học tập cả năm học được nhận xét mức Tốt.
b) Khen thưởng học sinh có thành tích thốt nhiên xuất vào rèn luyện với học tập trong thời hạn học.
2. Học sinh có thành tích đặc trưng được đơn vị trường xem xét, ý kiến đề nghị cấp trên khen thưởng.
Chương IVTRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 16. Nhiệm vụ của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo
1. Lãnh đạo việc tổ chức triển khai thực hiện reviews học sinh nằm trong phạm vi quản ngại lí.
2. Chỉ đạo, phía dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo sử dụng sổ theo dõi và quan sát và reviews học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và quan sát và đánh giá học sinh (của giáo viên), học bạ học sinh theo mẫu chế độ tại Phụ lục cố nhiên Thông bốn này. Ngôi trường hợp áp dụng dạng hồ nước sơ điện tử, Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo hướng dẫn thực hiện theo lộ trình tương xứng với điều kiện của địa phương, nhà trường, năng lực thực hiện nay của gia sư và đảm bảo tính thích hợp pháp của hồ sơ năng lượng điện tử.
3. Phụ trách kiểm tra, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện tại Thông tứ này tại địa phương.
4. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện review học sinh về Bộ giáo dục và Đào chế tạo theo quy định.
Điều 17. Trách nhiệm ở trong phòng Giáo dục và Đào tạo
1. Chỉ huy việc tổ chức thực hiện review học sinh trung học cơ sở trên địa bàn.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng sổ quan sát và theo dõi và review học sinh (theo lớp học), sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (của giáo viên), học bạ học tập sinh. Trường hợp sử dụng dạng hồ sơ năng lượng điện tử, Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo hướng dẫn tổ chức thực hiện theo khuyên bảo của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo.
3. Chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý vướng mắc trong quy trình thực hiện Thông tứ này bên trên địa bàn.
4. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện review học sinh về Sở giáo dục và Đào chế tạo theo quy định.
Điều 18. Trách nhiệm của Hiệu trưởng
1. Quản ngại lý, gợi ý giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện và thông dụng đến phụ huynh học sinh cơ chế của Thông bốn này.
2. Tổ chức tiến hành việc reviews học sinh theo chế độ của Thông bốn này tại cửa hàng giáo dục; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc đánh giá thường xuyên, review định kì của giáo viên; mỗi tháng ghi nhận xét và ký xác nhận vào sổ theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học).
3. Kiểm tra, đánh giá việc ghi hiệu quả vào sổ theo dõi và quan sát và review học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và quan sát và nhận xét học sinh (của giáo viên), học bạ học sinh của cô giáo môn học, giáo viên chủ nhiệm; phê chu đáo việc sửa chữa thay thế điểm, thay thế mức đánh giá của gia sư môn học khi sẽ có xác thực của giáo viên chủ nhiệm.
4. Tổ chức kiểm tra, review lại các môn học theo vẻ ngoài tại Điều 14 Thông tứ này; phê chuẩn y và công bố danh sách học sinh được lên lớp sau khi có tác dụng kiểm tra, review lại những môn học, tác dụng rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè.
5. Xét duyệt danh sách học sinh: được lên lớp, reviews lại những môn học, tập luyện trong kì nghỉ ngơi hè, ko được lên lớp, được khen thưởng. Phê duyệt kết quả đánh giá học viên trong sổ quan sát và theo dõi và nhận xét học sinh (theo lớp học) và Học bạ học sinh sau khi toàn bộ giáo viên môn học cùng giáo viên nhà nhiệm sẽ ghi đầy đủ nội dung.
6. Giải trình, giải quyết và xử lý thắc mắc, ý kiến đề nghị về đánh giá học sinh trong phạm vi và nghĩa vụ và quyền lợi của Hiệu trưởng. Đề nghị các cấp gồm thẩm quyền ra quyết định xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá thể vi phạm; quyết định khen thưởng theo thẩm quyền, ý kiến đề xuất cấp tất cả thẩm quyền khen thưởng so với cơ quan, tổ chức, cá nhân có các kết quả trong việc thực hiện Thông tứ này.
Điều 19. Nhiệm vụ của thầy giáo môn học
1. Thực hiện reviews thường xuyên; tham gia review định kì theo cắt cử của Hiệu trưởng; thẳng ghi hoặc nhập điểm, mức review vào Sổ theo dõi và quan sát và reviews học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và quan sát và đánh giá học sinh (của giáo viên).
2. Tính điểm mức độ vừa phải môn học (đối với những môn học kết hợp reviews bằng thừa nhận xét và reviews bằng điểm số); tổng vừa lòng mức đánh giá (đối với các môn học reviews bằng dìm xét) theo học kì, cả năm học; trực tiếp ghi hoặc nhập điểm, mức review vào sổ theo dõi và review học sinh (theo lớp học), Sổ quan sát và theo dõi và nhận xét học sinh (của giáo viên), học bạ học sinh.
3. Báo tin nhận xét về công dụng rèn luyện của học viên quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông bốn này mang lại giáo viên chủ nhiệm.
Điều 20. Trọng trách của giáo viên nhà nhiệm
1. Góp Hiệu trưởng quản lí việc đánh giá học sinh của lớp học theo cách thức của Thông tứ này.
2. Xác nhận việc sửa chữa thay thế điểm, sửa chữa mức đánh giá của thầy giáo môn học; tổng hợp hiệu quả rèn luyện với học tập của học viên từng học tập kì, cả năm học tập trong Sổ theo dõi và review học sinh (theo lớp học), học tập bạ học tập sinh.
3. Đánh giá kết quả rèn luyện từng học kì với cả năm học của học sinh; lập danh sách học viên được lên lớp, nhận xét lại những môn học, tập luyện trong kì nghỉ ngơi hè, ko được lên lớp, được khen thưởng.
4. Ghi hoặc nhập tác dụng đánh giá của mỗi học viên vào sổ theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học), học tập bạ học sinh:
a) ngôn từ nhận xét về công dụng rèn luyện với học tập của học tập sinh; mức tiến công giá hiệu quả rèn luyện và học tập của học sinh.
b) kết quả được lên lớp hoặc ko được lên lớp; được công nhận kết thúc chương trình trung học cơ sở, công tác trung học phổ thông hoặc ko được công nhận chấm dứt chương trình trung học cơ sở, công tác trung học tập phổ thông; khen thưởng.
5. Phía dẫn học sinh tự thừa nhận xét trong quá trình rèn luyện và học tập. Phối hợp với giáo viên môn học, Đội thiếu thốn niên chi phí phong hồ Chí Minh, Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ Chí Minh, Ban Đại diện phụ huynh học sinh lớp và những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để giáo dục học sinh và đón nhận thông tin ý kiến về quy trình rèn luyện với học tập của học sinh.
6. Thông báo riêng cho cha mẹ học sinh về quá trình, kết quả rèn luyện cùng học tập của học sinh.
Chương VĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 21. Hiệu lực hiện hành thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và tiến hành theo suốt thời gian sau:- từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6.- từ năm học 2022-2023 so với lớp 7 với lớp 10.- từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 cùng lớp 11.- từ năm học 2024-2025 so với lớp 9 cùng lớp 12.
2. Thông tư này sửa chữa thay thế Thông tứ số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tấn công giá, xếp loại học sinh trung học cửa hàng và học sinh trung học ít nhiều và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 mon 8 năm 2020 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của quy định đánh giá, xếp loại học viên trung học cơ sở và học sinh trung học tập phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, theo lộ trình hiện tượng tại khoản 1 Điều này.
Điều 22. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương, người đứng đầu Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo, những cơ quan, tổ chức và cá thể có liên quan phụ trách thi hành Thông tứ này.

Nơi nhận:

-Văn chống Quốc hội;

-Văn phòng chính phủ;

-Ủy ban VH-GD của Quốc hội;

-Ban Tuyên giáo Trung ương;

-Hội đồng tổ quốc Giáo dục và cải cách và phát triển nhân lực;

-Ủy ban tw Mặt trận giang san Việt Nam;

-Các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Như Điều 22 (để thực hiện);

-Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ tứ pháp);

-Công báo;

-Kiểm toán nhà nước;

-Cổng tin tức điện tử chủ yếu phủ;

-Cổng thông tin điện tử bộ GDĐT;

-Lưu: VT, VụPC,Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ


TRƯỜNG THCS: .........................................................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: .................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Mẫu ban hành kèm theo Thông tứ số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

Họ và tên học tập sinh

..................................................

Số sổ đăng bộ PCGD: ....................../THCS


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỌC BẠ

1. Lý lẽ chung

- học bạ học sinh được đơn vị trường quản lý và bảo vệ trong trường; đầu xuân năm mới học, cuối học kỳ, cuối năm học, được bàn giao cho giáo viên công ty nhiệm lớp để thực hiện việc ghi vào học tập bạ cùng thu lại sau thời điểm đã hoàn thành.

- nội dung trang 1 phải được ghi không thiếu thốn khi xác lập học bạ; Hiệu trưởng ký, đóng dấu xác nhận quá trình học tập hằng năm học từ bỏ lớp 6 đi học 9.

2. Giáo viên môn học

- ghi điểm trung bình môn học hoặc mức tiến công giá công dụng học tập theo môn học tập từng học kì, cả năm học; thừa nhận xét sự tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) của học tập sinh.

- Khi thay thế (nếu có), dùng cây bút mực đỏ gạch ốp ngang nội dung cũ, ghi nội dung new vào phía bên trên bên phải vị trí ghi ngôn từ cũ, ký chứng thực về bài toán sửa chữa cạnh bên nội dung đã sửa.

3. Giáo viên chủ nhiệm

- chào đón và bàn giao lại học bạ học viên với văn phòng công sở nhà trường.

- Đôn đốc vấn đề ghi vào học bạ điểm vừa phải môn học hoặc mức đánh giá tác dụng học tập của học viên của giáo viên môn học.

- Ghi không hề thiếu các văn bản trên trang 1, nội dung ở vị trí đầu những trang tiếp theo, nhấn xét công dụng rèn luyện và học tập của học sinh theo từng năm học.

- Ghi tác dụng tổng hợp tiến công giá; mức reviews lại môn học hoặc tập luyện thêm vào kì nghỉ ngơi hè (nếu có); review mức độ hoàn thành nhiệm vụ so với học sinh yêu cầu rèn luyện thêm trong kì ngủ hè (nếu có).

- Ghi rõ được lên lớp hoặc ko được lên lớp; dứt hoặc chưa xong chương trình trung học cơ sở; chứng chỉ (nếu có), hiệu quả tham gia những cuộc thi (nếu có), tâng bốc (nếu có).

- Ghi dấn xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế đa phần và những biểu thị nổi bật của học sinh trong quy trình rèn luyện và học tập; những sự việc cần quan tâm giúp đỡ thêm trong quy trình rèn luyện với học tập.

4. Hiệu trưởng

- Phê chăm chú Học bạ của học viên khi chấm dứt năm học.

- Kiểm tra việc quản lý, bảo quản, ghi học bạ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

_______________________

(Ảnh 3x4cm)

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ


Họ với tên:......................................................................... Giới... Tính..................................

Ngày sinh: ............. Mon ........ Năm....................................................................................

Nơi sinh:...................................................................................................................

Dân tộc:.............................................................................................................................

Đối tượng: (Con liệt sĩ, bé thương binh, ...).........................................................................

Chỗ ở hiện nay tại:....................................................................................................................

Họ và tên cha:....................................................... Nghề nghiệp:......................................

Họ với tên mẹ:........................................................ Nghề nghiệp:......................................

Họ cùng tên người giám hộ:....................................... Nghề nghiệp:......................................

................ ,ngày ....... Tháng ...... Năm 20..........

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học

Lớp

Tên trường, tỉnh/thành phố

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....


(Dưới đó là trang mẫu đối với một lớp)

Họ và tên:................................... Lớp:............................ Năm học 202....... -202...........

Môn học/Hoạt đụng giáo dục

Điểm mức độ vừa phải môn học hoặc mức tấn công giá

Điểm trung bình môn học tập hoặc mức review sau review lại, rèn luyện thêm vào kì ngủ hè (nếu có)

Nhận xét sự tiến bộ, ưu thế nổi bật, hạn chế đa phần (nếu có) và chữ kí của gia sư môn học

Học kì I

Học kì II

Cả năm

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân

Lịch sử cùng Địa lí

Khoa học tập tự nhiên

Công nghệ

Tin học

Giáo dục thể chất

Nghệ thuật

Hoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệp

Nội dung giáo dục của địa phương

Tiếng dân tộc thiểu số..............

Ngoại ngữ 2 ....


Trong trang này có sửa chữa trị ở ........ Chỗ, trực thuộc môn học, hoạt động giáo dục: ........................

Xác dìm của giáo viên công ty nhiệm

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

Xác thừa nhận của Hiệu trưởng(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên; đóng góp dấu)


Nếu là lớp cuối cấp cho thì ghi kết thúc hay không chấm dứt chương trình trung học tập cơ sở:

.........................................................................................................................

- chứng chỉ (nếu có):...................................................................... Loại..................

- tác dụng tham gia các cuộc thi (nếu có):

.........................................................................................................................

- tán dương (nếu có):

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN vào KÌ NGHỈ HÈ

(Nếu có)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ghi nhận xét về sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế hầu hết và những bộc lộ nổi nhảy của học viên về kết quả rèn luyện và học tập; những sự việc cần quan tiền tâm trợ giúp thêm vào rèn luyện với học tập)

(Ký, ghi rõ họ tên)

..........ngày ..... Tháng ...... Năm 202.....

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu)


TRƯỜNG THCS: .........................................................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: .................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

(Mẫu ban hành kèm theo Thông bốn Số 22/2021/TT-BGDĐT ngày đôi mươi tháng 7 năm 2021)

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ tên giáo viên: ..............................

Môn: ................................ Lớp: ................................

NĂM HỌC 202....... - 202............


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ quan sát và theo dõi và review học sinh là hồ nước sơ cai quản hoạt hễ dạy học và giáo dục đào tạo của giáo viên, được chính sách tại Điều lệ trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học phổ quát và ngôi trường phổ thông có không ít cấp học.

2. Sổ theo dõi và quan sát và đánh giá học sinh vày giáo viên môn học quản lý và sử dụng.

3. Thầy giáo trực tiếp ghi vào sổ đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định, khớp với các thông tin trong Sổ theo dõi và quan sát và đánh giá học sinh (theo lớp học) của môn học/lớp học bởi giáo viên chịu trách nhiệm theo phân công ở trong nhà trường. Riêng biệt cột Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học tập sinh, giáo viên hoàn toàn có thể lựa chọn để ghi sao để cho có đầy đủ thông tin quan trọng để cung cấp cho giáo viên nhà nhiệm theo quy định.

4. Không ghi bằng mực đỏ (trừ trường vừa lòng sửa chữa), những loại mực hoàn toàn có thể tẩy xóa được. Câu hỏi ghi sổ theo dõi và review học sinh cần đúng tiến độ thời hạn theo planer dạy học của tổ trình độ chuyên môn và bảo quản, duy trì gìn sổ cẩn thận, sạch mát sẽ.

5. Khi sửa chữa dùng cây viết đỏ gạch men ngang văn bản cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi câu chữ cũ, ký xác thực về sự sửa chữa ở bên cạnh nội dung vẫn sửa.


HỌC KÌ II

Môn... (dùng đến môn học đánh giá bằng thừa nhận xét)

Số TT

Họ và tên

Mức tiến công giá

Đạt(Đ), chưa đạt (CĐ)

Mức đánh giá lại

Đạt (Đ), không đạt (CĐ)

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, tiêu giảm chủ yếu

Thường xuyên

Giữa kì

Cuối kì

Học kì

Cả năm

Học kì

Cả năm


TRƯỜNG THCS: .........................................................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: .................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

.........................................

(phường, thị trấn):............................. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tinh): ...................................

Tỉnh (Thành phố): ..........................................................................................

LỚP : .................... NĂM HỌC: 202...... -202.......

Giáo viên chủ nhiệm

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Hiệu trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ theo dõi và quan sát và nhận xét học sinh (theo lớp học) được nguyên lý tại Điều lệ trường trung học tập cơ sở, trường trung học càng nhiều và trường phổ thông có nhiều cấp học