Phiếu đánh giá cán bộ công chức cấp xã

      11
cách viết phiếu tấn công giá, xếp các loại công chức, viên chức năm 2022? Phiếu đánh giá, xếp một số loại viên chức, CC năm 2022? - câu hỏi của chị Linh (Thái Bình)
*
Nội dung chủ yếu

Khi nào buộc phải thực hiện review xếp các loại viên chức, công chức năm 2022?

Theo công cụ tại khoản 2 Điều trăng tròn Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì thời điểm đánh giá, xếp một số loại công chức, viên chức năm 2022 như sau:

2. Thời khắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được triển khai trước ngày 15 tháng 12 mặt hàng năm, trước khi tiến hành việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên với tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng thường niên của cơ quan, tổ chức, solo vị.Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập hoạt động trong nghành giáo dục, đào tạo và giảng dạy và một số lĩnh vực khác tất cả thời điểm xong xuôi năm công tác làm việc trước mon 12 thường niên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định thời điểm tiến công giá, xếp loại unique viên chức.

*

Cách viết phiếu tấn công giá, xếp nhiều loại công chức, viên chức năm 2022 (Hình tự Internet)

Phiếu đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2022

Mẫu phiếu tấn công giá, xếp một số loại công chức, viên chức năm 2022 được sử dụng theo mẫu phát hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Nỗ lực thể:

- mẫu mã số 02: Phiếu review xếp loại quality công chức (Tải về tại đây)

- mẫu mã số 03: Phiếu reviews xếp các loại viên chức (Tải về tại đây)

Cách viết phiếu tấn công giá, xếp một số loại công chức, viên chức năm 2022?

Sau đấy là mẫu ví dụ về phong thái điền phiếu nhận xét xếp loại viên chức, công chức năm 2022:

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm 2022

Họ với tên: Nguyễn Thị B

Chức vụ, chức danh: ............................................................................................................

Đơn vị công tác: ...................................................................................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Bao gồm trị bốn tưởng:

- Chấp hành chủ trương, mặt đường lối, chính sách của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ dụng cụ của Đảng, độc nhất vô nhị là nguyên tắc triệu tập dân chủ, từ phê bình và phê bình.

- gồm quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; bền chí lập trường; không dao động trước hầu như khó khăn, thách thức.

- Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, lũ lên trên ích lợi cá nhân.

- có ý thức nghiên cứu, học tập tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, đưa ra quyết định và các văn bản của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống:

- ko tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa ngõ quyền.

- ko có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

- có lối sinh sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.

- Có tinh thần đoàn kết, sản xuất cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong sạch, vững mạnh.

3. Tác phong, lề lối làm việc:

- Có nhiệm vụ với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong triển khai nhiệm vụ.

- phương thức làm câu hỏi khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

- Có ý thức trách nhiệm và phối kết hợp trong triển khai nhiệm vụ.

- có thái độ đúng mực và phong thái ứng xử, lề lối làm cho việc chuẩn chỉnh mực, đáp ứng nhu cầu yêu cầu của văn hóa công vụ.

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:

- Chấp hành sự cắt cử của Ban, cơ quan, tổ chức triển khai đoàn thể.

- tiến hành các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan.

- report đầy đủ, trung thực, đưa thông tin chính xác, rõ ràng về mọi nội dung tương quan đến việc triển khai chức trách, trọng trách được giao và buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu thương cầu.

5. Tác dụng thực hiện nay chức trách, trọng trách được giao (xác định rõ nội dung quá trình thực hiện; phần trăm hoàn thành, hóa học lượng, tiến trình công việc):

Trong tiến hành nhiệm vụ bản thân luôn luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ,chấp hành triển khai theo mặt đường lối, công ty trương của Đảng, chế độ pháp luật của phòng nước. Luôn thể hiện tính trách nhiệm, tích cực tận tụy cùng với công việc.

Kết quả tiến hành nhiệm vụ theo nguyên lý của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo quá trình cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, quality thực hiện tại nhiệm vụ.

6. Thái độ giao hàng nhân dân, doanh nghiệp (đối với hầu hết vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của tín đồ dân cùng doanh nghiệp):

...............................................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG mang đến CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao lãnh đạo, cai quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung các bước thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, hóa học lượng, quy trình tiến độ công việc):

...............................................................................................................................................

8. Năng lượng lãnh đạo, cai quản lý:

...............................................................................................................................................

9. Năng lượng tập hợp, đoàn kết:

...............................................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhấn xét ưu, khuyết điểm:

Về ưu điểm

Luôn kéo dài quan điểm, lập trường và khả năng chính trị trước hầu như khó khăn, thử thách trong công việc, cuộc sống.

Luôn bình tâm để nỗ lực vượt qua phần lớn khó khăn. Ko đùn đẩy né tránh, có trí tuệ sáng tạo trong công việc.

Luôn gồm ý thức từ học, từ bồi dưỡng, khiêm tốn, học hỏi và giao lưu trong các bước để nâng cấp trình độ siêng môn, nghiệp vụ .

Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, thẳng thắn, trung thực.

Có niềm tin trách nhiệm và nhiệt tình, chủ động trong công việc.

Về nhược điểm

(Ghi rõ điểm yếu của phiên bản thân)

2. Trường đoản cú xếp loại chất lượng:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; xong nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

....., ngày....tháng....năm....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho những người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

....., ngày....tháng....năm....

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần giành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Thừa nhận xét ưu, khuyết điểm:

..............................................................................................................................................

2. Tác dụng đánh giá, xếp một số loại chất lượng:

..............................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xong tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; không kết thúc nhiệm vụ).

3. đánh giá chiều hướng, triển vọng cải tiến và phát triển của cán bộ:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

....., ngày....tháng....năm....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đi cho trang tra cứu kiếm nội dung tứ vấn quy định - Đánh giá bán xếp loại viên chức
*