Tuyển tập hanh dong 18 vietsub

      10

 

Sửa thay đổi điểm c khoản 1 Điều 10 Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim tại ra quyết định 49/2008/QĐ-BVHTTDL như sau:

Thông tư 12 cho phép phổ thay đổi phim với điều kiện cấm phổ cập đến người theo dõi ở tầm tuổi dưới 13 tuổi (C13), dưới 16 tuổi (C16) hoặc dưới 18 tuổi (C18) nếu bộ phim truyện có câu chữ không cân xứng cho sự cải cách và phát triển tâm lý, sinh lý hoặc ảnh hưởng tới sự ra đời nhân giải pháp ở từng lứa tuổi. Việc phân các loại phim để phổ biến theo lứa tuổi phụ thuộc các tiêu chí tại Phụ lục kèm theo Thông tứ số 12/2015 của Bộ văn hóa thể thao cùng du lịch.

Theo đó, Bảng tiêu chuẩn phân loại chia làm 4 loại sau:

- P: Phim được phép phổ biến rộng rãi đến đều đối tượng

- C13: Phim cấm thịnh hành đến người theo dõi ở độ tuổi dưới 13.

- C16: Phim cấm phổ biến đến người theo dõi ở độ tuổi dưới 16,

- C18: Phim cấm thịnh hành đến khán giả ở tầm tuổi dưới 18.

Dựa bên trên các tiêu chí phân một số loại sau:

- công ty đề, nội dung

- Bạo lực

- Khỏa thân, tình dục

- Ma túy, các chất kích thích, gây nghiện

- khiếp dị

- Hình ảnh, âm thanh, ngữ điệu thô tục

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 12/2015/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 11 mon 12 năm 2015

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THẨM ĐỊNH VÀ CẤP GIẤY PHÉP PHỔBIẾN PHIM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2008/QĐ-BVHTTDL NGÀY 9 THÁNG 7 NĂM2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ luật Điện hình ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luậtsửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của nguyên lý Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 mon 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 mon 5 năm 2010 của chủ yếu phủquy định cụ thể thi hành một số trong những điều của luật pháp Điện ảnh số 62/2006/QH11 với Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện ảnh số 31/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổchức của cục Văn hóa, thể thao vàDu lịch;

Theo đề xuất của cục trưởng cục Điệnảnh,

Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục thể thao vàDu lịch ban hành Thông tứ sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của Quy chế thẩm định và cấp giấy phép thông dụng phim ban hành kèm theo quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 9 tháng 7 năm 2008 của cục trưởng cỗ Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung điểm c khoản 1 Điều 10Quy chế thẩm định và cấp thủ tục phép thịnh hành phim nhưsau:

“c) chất nhận được phổ biến phim với điềukiện cấm phổ cập đến người theo dõi ở lứa tuổi dưới 13 tuổi (C13), bên dưới 16 tuổi(C16) hoặc bên dưới 18 tuổi (C18) nếu bộ phim truyện có câu chữ không cân xứng cho sự pháttriển tâm lý, tâm sinh lý hoặc tác động tới sự xuất hiện nhân giải pháp ở từng lứa tuổi.Việc phân một số loại phim để thông dụng theo lứa tuổi dựa vào cáctiêu chí tại Phụ lục phát hành kèm theo Thông tứ này.”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15tháng 3 năm 2016.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, viên trưởng cục Điện ảnh, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị chức năng trực ở trong Bộ, người có quyền lực cao Sở Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchSở văn hóa và Thể thao những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chứccá nhân có liên quan phụ trách thi hành Thông bốn này./.

Nơi nhận: - Thủ tướng chính phủ; - những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - Văn phòng trung ương Đảng; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng chính phủ; - tand nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân về tối cao; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Cục khám nghiệm văn bản QPPL-Bộ tư pháp; - Công báo; Website chính phủ; - cỗ trưởng, những Thứ trưởng bộ VHTTDL; - những Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng trực thuộc cỗ VHTTDL; - Cổng tin tức điện tử bộ VHTTDL; - Sở VHTTDL, Sở VHTT những tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Lưu: VT, ĐA (2), domain authority (400).

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh

PHỤ LỤC

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI PHIM ĐỂ PHỔ BIẾN THEOLỨA TUỔI(Ban hành theo Thông bốn số12/2015/TT-BVHTTDL ngày 11 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, Thểthao cùng Du lịch)

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Bảng tiêuchí phân loại, những từ ngữ tiếp sau đây được đọc như sau:

1. “Diễn ra thường xuyên xuyên” lànhững hình ảnh, ngôn ngữ, âm thanh tương tự xuất hiện thêm nhiềulần vào một phim.

2. “Hoạtđộng tình dục” là hành động, âm thanh, lời nói, cử chỉkhêu gợi, kích mê thích được thể hiện trong phim nhằm mục tiêu thỏamãn nhu yếu tình dục.

3. “Miêutả đưa ra tiết” là cường độ sửdụng hình ảnh, âm thanh rõ nét, trực diện, đưa ra tiếtở khoảng cách gần để mô tả về người, cảnh, hành động trong phim.

4. “Ngôn ngữ, âm nhạc và hình ảnhthô tục” là phần đa lời thoại, chữ viết, âm thanh, hình hình ảnh sử dụng trongphim trình bày sự tục tĩu, làm phản cảm, thiếu vănhóa.

5. “Thời lượng kéo dài” là khoảng thời hạn mà hình ảnh,ngôn ngữ, âm thanh thể hiện trong phimnhiều hơn mức nên thiết.

II. BẢNGTIÊU CHÍ PHÂN LOẠI

STT

Loại phim

Tiêu chí phân loại

1

P

Phim được phép phổ cập rộng rãi đến những đối tượng

a) công ty đề, nội dung

- chủ đề của phim cân xứng với khán giả ở hầu hết lứa tuổi;

- văn bản phim đề đạt những vụ việc của tự nhiên và thoải mái và xã hội mang ý nghĩa giải trí, giáo dục, khuyến khích hầu như giá trị đạo đức cùng quan hệ buôn bản hội tích cực.

b) Bạo lực

Không gật đầu hình ảnh, âm thanh, ngữ điệu thể hiện cảnh uy hiếp, rình rập đe dọa người khác, trừ trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn từ đó được thể hiện ở tầm mức độ nhẹ và cân xứng với câu chữ phim.

c) Khỏa thân, tình dục

- Khỏa thân

Không đồng ý các hình hình ảnh khỏa thân, trừ trường thích hợp hình hình ảnh khỏa thân phần bên trên của phái nam giới, khỏa thân phần trên phía sau của phái nữ không liên quan đến tình dục, không tồn tại các hình xăm phản bội cảm.

- Tình dục

Không đồng ý hình ảnh, âm thanh, ngữ điệu thể hiện vận động tình dục.

d) Ma túy, các chất kích thích, khiến nghiện

Không gật đầu đồng ý hình ảnh, âm thanh, ngữ điệu thể hiện việc thực hiện ma túy và các chất kích thích, gây nghiện.

Đối cùng với việc áp dụng thuốc lá trong phim triển khai theo pháp luật tại Thông bốn số 02/2014/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2014 của bộ Văn hóa, thể dục và du lịch Quy định tinh giảm sử dụng thuốc lá trong thắng lợi sân khấu, điện ảnh.

đ) ghê dị

Không gật đầu hình ảnh, âm thanh, ngữ điệu thể hiện tại cảnh ghê dị, trừ trường đúng theo hình ảnh, âm thanh, ngữ điệu đó được thể hiện tại mức độ nhẹ, không gây tác động, ảnh hưởng đến chổ chính giữa lý, sức khỏe của trẻ em.

e) Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục

Không gật đầu đồng ý việc sử dụng hình ảnh, âm thanh, ngôn từ thô tục.

2

C13

Phim cấm phổ cập đến khán giả ở độ tuổi dưới 13.

a) nhà đề, nội dung

- chủ thể của phim không cân xứng với khán giả ở tầm tuổi dưới 13;

- nội dung phim phản bội ánh phần lớn vấn đề khiến cho nhận thức, cảm xúc của người theo dõi ở tầm tuổi dưới 13 bị lệch lạc, tư tưởng bị xáo trộn hoặc rơi vào cảnh tình trạng lo sợ, bi quan, ai oán chán.

b) Bạo lực

Không gật đầu đồng ý hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện hành động bạo lực như gây ra đau đớn, yêu mến tích được diễn đạt chi tiết, căng thẳng, thời lượng kéo dài, trừ trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó được thể hiện ở tại mức độ vừa đề xuất và phù hợp với nội dung phim.

c) Khỏa thân, tình dục

- Khỏa thân

Không đồng ý hình ảnh khỏa thân, trừ những trường thích hợp sau: hình hình ảnh khỏa thân ko trực diện phía trước, phía đằng sau của thiếu nữ không liên quan đến tình dục; hình hình ảnh khỏa thân phần bên trên phía trước của thiếu nữ không tương quan đến dục tình hoặc trong số phim khoa giáo, phim liên quan đến y tế, chăm sóc sức khỏe, phương pháp sống của thổ dân, dân tộc thiểu số.

- Tình dục

Không gật đầu đồng ý hình ảnh, âm thanh, ngôn từ thể hiện cảnh hoạt động tình dục.

d) Ma túy, các chất kích thích, gây nghiện

Không gật đầu đồng ý hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện nay việc sử dụng ma túy và các chất kích thích, tạo nghiện, trừ trường vừa lòng hình ảnh, âm thanh, ngôn từ được thể hiện nhằm mục tiêu mục đích lên án, bội nghịch đối hồ hết hành vi đó tuy nhiên không biểu đạt chi tiết, không ra mắt thường xuyên, không tồn tại thời lượng kéo dài.

Đối cùng với việc sử dụng thuốc lá vào phim tiến hành theo phương tiện tại Thông tư số 02/2014/TT-BVHTTDL ngày 14 mon 5 năm năm trước của cỗ Văn hóa, thể thao và du lịch Quy định tinh giảm sử dụng dung dịch lá trong sản phẩm sân khấu, năng lượng điện ảnh.

đ) kinh dị

Không đồng ý hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện cảnh kinh dị gây lo âu được miêu tả chi tiết, ra mắt thường xuyên, bao gồm thời lượng kéo dài.

e) Hình ảnh, âm thanh, ngôn từ thô tục

Không gật đầu việc áp dụng hình ảnh, âm thanh, ngôn từ thô tục.

3

C16

Phim cấm phổ biến đến khán giả ở tầm tuổi dưới 16,

a) nhà đề, nội dung

- chủ đề của phim không tương xứng với khán giả ở độ tuổi dưới 16;

- câu chữ phim phản ánh sâu hơn những vấn đề của tín đồ trưởng thành, như những vấn đề liên quan đến chủ yếu trị, làng mạc hội, trung tâm lý, tội phạm mà lại không cân xứng với dấn thức, trọng tâm lý, sinh lý của khán giả dưới 16 tuổi.

b) Bạo lực

Không chấp nhận hình ảnh, âm thanh, ngữ điệu thể hiện hành động bạo lực như giết thịt người, gây nhức đớn, thương tích, chảy máu ra mắt thường xuyên, gồm thời lượng kéo dài, trừ trường hòa hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn từ đó tương xứng với văn bản phim và tại mức độ stress vừa phải.

c) Khỏa thân, tình dục

- Khỏa thân

Không đồng ý các hình hình ảnh khỏa thân được biểu đạt chi tiết, ra mắt thường xuyên và thời lượng kéo dãn trừ những trường hợp sau: khỏa thân vùng phía đằng sau của nam và nữ khỏa thân phân trên vùng phía đằng trước của chị em không liên quan đến tình dục, không có hình xăm phản cảm.

- Tình dục

Không đồng ý hình ảnh, âm thanh, ngôn từ thể hiện chuyển động tình dục, trừ trường hòa hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn từ đó phù hợp với văn bản phim nhưng lại không diễn tả chi tiết, không diễn ra thường xuyên, không tồn tại thời lượng kéo dài.

d) Ma túy, các chất kích thích, gây nghiện

Không gật đầu hình ảnh, âm thanh, ngôn từ thể hiện việc buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy và những chất kích thích, tạo nghiện, trừ trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn từ đó tương xứng với văn bản phim nhằm mục đích mục đích làm phản đối, lên án mọi hành vi nêu trên nhưng lại không mô tả chi tiết, không diễn ra thường xuyên, không có thời lượng kéo dài.

Đối với việc áp dụng thuốc lá trong phim tiến hành theo phép tắc tại Thông tư số 02/2014/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2014 của cỗ Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn Quy định tiêu giảm sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

đ) gớm dị

Không gật đầu hình ảnh, âm thanh, ngôn từ thể hiện cảnh kinh dị, rùng rợn, tạo sợ hãi, stress được diễn đạt chi tiết, diễn ra thường xuyên, gồm thời lượng kéo dài, trừ ngôi trường hợp gần như hình ảnh, âm thanh và ngôn ngữ đó cần thiết cho ngôn từ phim và tương xứng với lứa tuổi.

e) Ngôn ngữ, âm thanh, hình ảnh thô tục

Không đồng ý việc thực hiện ngôn ngữ, âm thanh, hình ảnh thô tục, trừ trường đúng theo sử dụng một số trong những từ chửi thề, giờ đồng hồ lóng của các nhân vật phản diện tương xứng với nội dung phim tuy nhiên không tục tĩu, không làm tổn thương đến cá nhân và cộng đồng, không sử dụng thường xuyên, không sử dụng ngôn ngữ để quấy rối, sử dụng quá tình dục.

4

C18

Phim cấm thịnh hành đến khán giả ở độ tuổi dưới 18.

a) công ty đề

- chủ thể của phim không tương xứng với người theo dõi ở độ tuổi dưới 18;

- câu chữ phim đề đạt những sự việc của bạn trưởng thành, như những vấn đề liên quan đến chủ yếu trị, buôn bản hội, trọng điểm lý, tội nhân tình dục nhưng lại không phù hợp với dìm thức, trung khu lý, sinh lý của khán giả dưới 18 tuổi.

b) Bạo lực

Không chấp nhận hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ tả thực cảnh bạo lực gây tác động ảnh hưởng mạnh cho tất cả những người xem, trừ trường phù hợp hình ảnh, âm thanh, ngữ điệu đó phù hợp với nội dung phim và không khai quật sâu.

c) Khỏa thân, tình dục

- Khỏa thân

Không gật đầu đồng ý hình ảnh khỏa thân toàn phần, trừ trường hợp hình ảnh khỏa thân toàn phần đó tương xứng với văn bản phim, không biểu đạt chi ngày tiết các phần tử sinh dục, không có hình xăm bội phản cảm, không có thời lượng kéo dài.

- Tình dục

Không đồng ý các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện tại lộ liễu, biểu đạt chi tiết chuyển động tình dục, trừ các trường thích hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn từ đó cân xứng với ngôn từ phim, không có thời lượng kéo dài.

d) Ma túy, những chất kích thích, gây nghiện

Không gật đầu hình ảnh, âm thanh, ngôn từ thể hiện vấn đề buôn bán, tàng trữ, áp dụng ma túy và những chất kích thích, gây nghiện, trừ trường thích hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ phù hợp với văn bản phim hoặc nhằm mục đích làm phản đối, lên án các hành vi nêu trên mà lại không mô tả chi tiết, không có thời lượng kéo dài.

Đối cùng với việc áp dụng thuốc lá trong phim thực hiện theo lao lý tại Thông bốn số 02/2014/TT-BVHTTDL ngày 14 mon 5 năm 2014 của bộ Văn hóa, thể dục và du lịch Quy định tinh giảm sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

đ) kinh dị

Không gật đầu hình ảnh, âm thanh, ngôn từ thể hiện cảnh gớm dị, rùng rợn, khiến sợ hãi, stress được miêu tả chi tiết, diễn ra thường xuyên, có thời lượng kéo dãn dài trừ trường hợp những hình ảnh, âm nhạc và ngôn ngữ đó quan trọng cho câu chữ phim và tương xứng với lứa tuổi

e) Ngôn ngữ, âm thanh, hình ảnh thô tục

Không gật đầu việc áp dụng ngôn ngữ, âm thanh, hình ảnh thô tục trừ một vài từ chửi thề, giờ đồng hồ lóng vào lời thoại, chữ viết thể hiện ở mức độ mạnh dạn hơn đối với phim được phân loại ở tầm mức C16.