Tải mẫu hợp đồng lao đông mới nhất 2017

      3
*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...


*
Sơ đồ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: ……………./PLHĐLĐ)

Hôm nay, ngày …………. Tháng …………. Năm …………….., Tại………………………………………….

Chúng tôi bao gồm có:

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số:……………………………………………………………………………………………………...

Do ông (bà):……………………………….Sinh năm:……………………….………………………………….

Chức vụ:………………………. Làm đại diện.

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông/Bà:……………………….. Quốc tịch:……………………………….…………………………………….

Sinh ngày......... Mon ....... Năm ……… tại……………………………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường xuyên trú:………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………….. Cung cấp ngày...../...../...... Trên

Số sổ lao đụng (nếu có): cung cấp ngày......./....../......... Trên

Căn cứ vừa lòng đồng lao đụng số .................................... Cam kết ngày ..../..../.... Và yêu cầu sử dụng lao động, phía hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số văn bản của hòa hợp đồng mà 2 bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung chuyển đổi (ghi rõ câu chữ gì, biến đổi như gắng nào.....):

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2. Thời hạn thực hiện nay (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực hiện hành trong từng nào lâu):

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Phụ lục này là phần tử của vừa lòng đồng lao động số …………………………... , được làm thành hai bạn dạng có quý hiếm như nhau, mỗi mặt giữ một phiên bản và là cửa hàng để xử lý khi gồm tranh chấp lao động.