Thông tư 05/2017/tt-bnv

      8

Quy định bắt đầu về xếp lương ngạch công chức hành chính

Thông tứ 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung cập nhật Thông bốn 11/2014/TT-BNV với Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ siêng môn, chỉ định ngạch và xếp lương so với các ngạch công chức chăm ngành hành chính.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ NỘI VỤ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 05/2017/TT-BNV

Hà Nội, ngày 15 mon 08 năm 2017

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2014/TT-BNV NGÀY 09 THÁNG10 NĂM 2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BNV NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNGBỘ NỘI VỤ VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚICÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNGCHỨC

Căn cứ cơ chế Cán bộ, công chức ngày 13 mon 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của cơ quan chính phủ quy định về tuyển chọn dụng, sử dụng và quản lý công chức(sau trên đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng bốn năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Nội vụ;

Xét ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Côngchức - Viên chức;

Bộ trưởng cỗ Nội vụ phát hành Thôngtư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông bốn số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10năm 2014 của bộ trưởng Bộ Nội vụ phép tắc chức danh, mã số ngạch với tiêu chuẩnnghiệp vụ siêng môn các ngạch công chức chăm ngành hành thiết yếu (sau phía trên viếttắt là Thông bốn số11/2014/TT-BNV) cùng Thông tứ số 13/2010/TT-BNV ngày 30 mon 12 năm 2010 của Bộtrưởng bộ Nội vụ quy định cụ thể một số điều về tuyển chọn dụng với nâng ngạch côngchức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ nước nhà quyđịnh về tuyển chọn dụng, áp dụng và làm chủ công chức (sau trên đây viết tắt là Thông tư số 13/2010/TT-BNV)liên quan lại đến giải pháp về tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ chăm môn, chỉ định ngạch và xếplương đối với các ngạch công chức siêng ngành hành chủ yếu và việc tổ chức triển khai thinăng ngạch công chức như sau:

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung một số trong những điều của Thông tứ số 11/2014/TT-BNV

1. Sửa đổi, bổsung điểm h, điểm i khoản 3 và điểm b,điểm c, điểm đ khoản 4 Điều 5 Thông tư số 11/2014/TT-BNV về tiêu chuẩn chỉnh ngạch chuyên viên thời thượng như sau:

"3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ

h) Đối với công chức dự thi nâng ngạchchuyên viên cao cấp thì trong thời gian giữ ngạch nhân viên chính hoặc tươngđương đã nhà trì xây dựng, đánh giá và thẩm định ít tuyệt nhất 02 văn bản quy phi pháp luật hoặcđề tài, đề án, dự án, chương trình phân tích khoa học cấp bộ, ngành hoặc cung cấp tỉnhmà cơ quan áp dụng công chức được giao công ty trì nghiên cứu, xây dựng; đã làm được cấpcó thẩm quyền phát hành hoặc nghiệm thu. Ví dụ như sau:

Có đưa ra quyết định của người có thẩm quyềncử thâm nhập Ban biên soạn thảo văn bản quy phi pháp luật mà lại cơ quan địa điểm công chứccông tác được giao công ty trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyềnban hành. Trường vừa lòng tham gia tạo ra văn bản mà theo cách thức của hình thức Banhành văn phiên bản quy phạm pháp luật không đề nghị cơ quan vị trí công chức công tácđược giao nhà trì phải ra đời Ban soạn thảo thì phải gồm văn bạn dạng giao nhiệm vụchủ trì xây cất của người dân có thẩm quyền.

Có đưa ra quyết định của người dân có thẩm quyềncử thâm nhập Ban chỉ đạo, Ban công ty nhiệm, Ban soạn thảo đề tài, đề án, chươngtrình, dự án công trình cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh mà lại cơ quan vị trí công chức công tác đượcgiao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu hoặcphê duyệt.

Có văn phiên bản giao trách nhiệm của người cóthẩm quyền về câu hỏi chủ trì xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý văn bảnquy bất hợp pháp luật, gồm: dự án công trình Luật, quyết nghị của Quốc hội, dự án công trình Pháp lệnh,Nghị quyết của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội; Lệnh, đưa ra quyết định của quản trị nước;Nghị định của chính phủ, quyết định của Thủ tướng thiết yếu phủ; quyết nghị của Hộiđồng nhân dân cấp tỉnh, ra quyết định của Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh.

i) Có kinh nghiệm trong nghành hànhchính, công vụ hoặc trong vận động lãnh đạo, quản ngại lý. Công chức tham dự cuộc thi nâng ngạchchuyên viên cao cấp phải có thời gian giữ ngạch nhân viên chính hoặc tươngđương từ đầy đủ 06 năm trở lên, vào đó thời hạn giữ ngạch chuyên viên chính tốithiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồidưỡng

b) có bằng xuất sắc nghiệp cao cấp lý luậnchính trị hoặc cao cấp lý luận chủ yếu trị - hành thiết yếu hoặc cử nhân chính trị hoặccó giấy chứng thực trình độ giải thích tương đương thời thượng lý luận chính trị của cơquan bao gồm thẩm quyền;

c) Có chứng chỉ bồi chăm sóc nghiệp vụquản lý đơn vị nước ngạch chuyên viên thời thượng hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lýluận chủ yếu trị - hành chính;

đ) Có chứng từ tin học với trình độđạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo phương tiện tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm năm trước của bộ trưởng Bộ thông tin và Truyềnthông quy định chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin hoặc chứng từ tin họcứng dụng tương đương”.

2. Sửa đổi, bổsung điểm g, điểm h khoản 3 với điểm b,điểm c, điểm đ khoản 4 Điều 6 Thông tứ số 11/2014/TT-BNV về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính như sau:

"3. Tiêu chuẩn về năng lựcchuyên môn, nghiệp vụ

g) Đối cùng với công chức tham gia dự thi nâng ngạchchuyên viên chủ yếu thì trong thời hạn giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương đãchủ trì hoặc thâm nhập xây dựng, thẩm định ít duy nhất 01 văn phiên bản quy bất hợp pháp luậthoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình phân tích khoa học cấp bộ, ngành hoặccấp tỉnh, cấp huyện cơ mà cơ quan sử dụng công chức được giao nhà trì nghiên cứu,xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền phát hành hoặc nghiệm thu. Ví dụ như sau:

Có ra quyết định của người dân có thẩm quyềncử thâm nhập Ban biên soạn thảo hoặc Tổ biêntập văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật nhưng cơ quan vị trí công chức công tác làm việc được giao chủtrì nghiên cứu, xây dựng và được cấp bao gồm thẩm quyền ban hành. Trường hợp thamgia xây dựng văn phiên bản mà theo cách thức của Luật ban hành văn phiên bản quy phạm phápluật không cần cơ quan khu vực công chức công tác làm việc được giao công ty trì đề nghị thànhlập Ban soạn thảo hoặc Tổ chỉnh sửa thì phải gồm văn bạn dạng giao trách nhiệm chủ trì hoặctham gia thi công của người dân có thẩm quyền.

Có quyết định của người dân có thẩm quyềncử gia nhập Ban chỉ đạo, Ban nhà nhiệm, Ban biên soạn thảo hoặc Tổ giúp việc, Tổ biên tập, Tổ soạn đề tài,đề án, chương trình, dự án công trình cấp Bộ, ngành hoặc cung cấp tỉnh, cung cấp huyện nhưng mà cơ quannơi công chức công tác làm việc được giao nhà trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp cóthẩm quyền nghiệm thu sát hoạch hoặc phê duyệt.

Có văn bản giao trách nhiệm của tín đồ cóthẩm quyền về bài toán chủ trì hoặc thâm nhập xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật, gồm:dự án Luật, nghị quyết của Quốc hội, dự án công trình Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thườngvụ Quốc hội; Lệnh, ra quyết định của quản trị nước; Nghị định của thiết yếu phủ, Quyếtđịnh của Thủ tướng chính phủ; quyết nghị của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấphuyện, ra quyết định của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, cấp huyện.

h) Có tay nghề trong nghành hànhchính, công vụ hoặc trong chuyển động lãnh đạo, cai quản lý. Công chức dự thi nâng ngạchchuyên viên bao gồm phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ09 năm trở lên trên (không kể thời gian tập sự, thử việc), vào đó thời gian giữ ngạchchuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

4. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo, bồidưỡng

b) Có chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụquản lý đơn vị nước ngạch chuyên viên chính hoặc gồm bằng giỏi nghiệp thời thượng lý luậnchính trị - hành chính, thạc sỹ thống trị hành chính công, tiến sỹ cai quản hànhchính công;

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ cùng với trình độtương đương bậc 3 khung năng lượng ngoại ngữ vn theo pháp luật tại Thông tưsố 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đàotạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho nước ta hoặc có chứng chỉđào chế tạo ra tiếng dân tộc bản địa thiểu số vị cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với côngchức đang thao tác ở vùng dân tộc bản địa thiểu số;

d) Có chứng chỉ tin học tập với trình độđạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bạn dạng theo dụng cụ tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm năm trước của bộ trưởng liên nghành Bộ thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng áp dụng côngnghệ thông tin hoặc chứng từ tin học áp dụng tương đương”.

3. Sửa đổi, bổsung điểm b, điểm c, điểm d khoản 4 Điều7 Thông tứ số 11/2014/TT-BNV về tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụchuyên môn ngạch chuyên viên như sau:

“4. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo, bồidưỡng

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụquản lý nhà nước ngạch nhân viên hoặc bằng xuất sắc nghiệp đại học ngành hànhchính học, thạc sỹ cai quản hành chủ yếu công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

c) Có chứng từ ngoại ngữ với trình độtương đương bậc 2 khung năng lượng ngoại ngữ nước ta theo quy định tại Thông tưsố 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của cỗ trưởng giáo dục và Đào tạoban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho vn hoặc có chứng chỉ đàotạo tiếng dân tộc thiểu số vì cơ sởđào tạo gồm thẩm quyền cấp so với công chức đang thao tác ở vùng dân tộc bản địa thiểusố;

d) Có chứng chỉ tin học với trình độđạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ phiên bản theo nguyên lý tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm năm trước của bộ trưởng liên nghành Bộ thông tin và Truyềnthông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin hoặc chứng chỉ tin họcứng dụng tương đương”.

4. Sửa đổi, bổsung điểm a, điểm c, điểm d khoản 4 Điều8 Thông tư số 11/2014/TT-BNV về tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụchuyên môn ngạch cán sự như sau:

"4. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ đào tạo,bồi dưỡng

a) có bằng tốt nghiệp cđ vớichuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm;

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độtương đương bậc 1 khung năng lượng ngoại ngữ việt nam theo quy định tại Thông tưsố 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đàotạo ban hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho nước ta hoặc tất cả chứng chỉđào tạo tiếng dân tộc bản địa thiểu số vì chưng cơ sở huấn luyện có thẩm quyền cấp đối với côngchức đang thao tác làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

d) Có chứng từ tin học tập với trình độđạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bạn dạng theo lao lý tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm năm trước của bộ trưởng Bộ tin tức và Truyềnthông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng từ tin họcứng dụng tương đương”.

5. Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm a khoản 4 Điều 9 Thông tư số 11/2014/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ trình độ chuyên môn ngạch nhân viên như sau:

"4. Tiêu chuẩn chỉnh về chuyên môn đào tạo,bồi dưỡng

a) có bằng xuất sắc nghiệp trung cung cấp vớichuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí bài toán làm. Riêng so với nhânviên lái xe ban ngành thì bắt buộc có blx xe được cơ quan có thẩm quyền cấp".

6. Bổ sung cập nhật Điều 9avào Thông tứ số 11/2014/TT-BNV hình thức về bổ nhiệm ngạch cùng xếp lương đối vớicông chức chuyên ngành hành bao gồm như sau:

“Điều 9a. Bổ nhiệm ngạch cùng xếp lương

1. Công chức được bổ nhiệm vào những ngạchcông chức siêng ngành hành chủ yếu quy định trên Thông tứ số 11/2014/TT-BNV đượcáp dụng bảng lương tương ứng phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày14 mon 12 năm 2004 của cơ quan chính phủ về cơ chế tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức với lực lượng vũ khí (sau trên đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP),như sau:

a) Áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyênmôn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong số cơ quan công ty nước) đối vớicác ngạch công chức sau:

Ngạch chuyên viên thời thượng áp dụngcông chức loại A3 (nhóm 1);

Ngạch nhân viên chính áp dụng côngchức nhiều loại A2 (nhóm 1);

Ngạch chuyên viên áp dụng công chứcloại A1;

Ngạch cán sự áp dụng công chức nhiều loại A0;

Ngạch nhân viên áp dụng công chức loạiB.

b) Áp dụng Bảng 4 (Bảng lương nhânviên thừa hành, giao hàng trong các cơ quan bên nước và đơn vị sự nghiệp của nhànước) so với ngạch nhân viên cấp dưới lái xe cộ cơ quan.

2. Giải pháp chuyển ngạch với xếp lương đốivới công chức đang giữ những ngạch công chức chăm ngành hành bao gồm (cũ) theoquy định tại quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29 mon 5 năm 1993 của bộ trưởng -Trưởng ban Ban tổ chức triển khai - Cán bộ chính phủ (nay là bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ) về việcban hành tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành thiết yếu sang những ngạchcông chức chăm ngành hành chủ yếu (mới) vẻ ngoài tại Thông tứ 11/2014/TT-BNV như sau:

a) Đối với ngạchchuyên viên cao cấp, ngạch nhân viên chính với ngạch chuyên viên:

Công chức sẽ được chỉ định ở ngạchnào thì liên tiếp xếp lương theo ngạch đó.

b) Đối với ngạchcán sự:

Công chức tốt nghiệp chuyên môn cao đẳngphù phù hợp với vị trí các bước đang làm cho thì được chỉ định vào ngạch cán sự (mới),nếu sẽ xếp lương theo công chức các loại A0 phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lươngtheo công chức loại A0 đó; nếuđang xếp lương theo công chức các loại B ban hành kèm theo Nghị định số204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương theo phía dẫn trên Khoản 1Mục II Thông bốn số 02/2007/TT-BNV ngày 25 mon 5 năm 2007 của bộ trưởng liên nghành BộNội vụ hướng dẫn xếp lương lúc nâng ngạch, chuyển một số loại công chức, viên chức.

Trường vừa lòng công chức chưa có bằng tốtnghiệp cao đẳng cân xứng với vị trí công việc đang làm nhưng lại đã được bổ nhiệmvào ngạch cán sự (cũ) cùng đang xếp lương theo công chức loại B phát hành kèm theoNghị định số 204/2004/NĐ-CP thì liên tiếp xếp lương theo công chức loại B đótrong thời hạn 06 năm kể từ ngày Thông tư này còn có hiệu lực. Trong thời hạn 06năm này, cơ quan sử dụng công chức phải sắp xếp cho công chức tiếp thu kiến thức nâng caotrình độ nhằm đủ tiêu chuẩn chỉnh của ngạch cán sự (mới); lúc công chức đáp ứng đủ tiêuchuẩn, đk ở ngạch cán sự (mới) thì cơ quan áp dụng công chức report cơquan thống trị công chức giúp thấy xét, ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới).Trường hòa hợp công chức được cử đi học tập cải thiện trình độ mà không thâm nhập họctập hoặc công dụng học tập không đạt yêu ước thì cơ quan áp dụng công chức báocáo cơ quan thống trị công chức coi xét sắp xếp lại quá trình cho phù hợp vớitrình độ đào tạo và giảng dạy hoặc tiến hành tinh giản biên chế.

c) Đối cùng với ngạchnhân viên:

Đối cùng với các đối tượng người sử dụng đảm nhiệm vịtrí các bước thừa hành, ship hàng đã được tuyển dụng vào làm công chức theo quyđịnh của pháp luật, có bằng giỏi nghiệp trung cung cấp trở lên cùng đang xếp lương theocông chức nhiều loại B phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được vấp ngã nhiệmvào ngạch nhân viên cấp dưới (mới) và liên tục được xếp lương theo công chức các loại B đó.Riêng so với nhân viên lái xe cơ sở thì yêu cầu có bằng lái xe được cơ sở cóthẩm quyền cấp và thường xuyên xếp lương nhân viên lái xe cộ của Bảng 4 (Bảng lươngnhân viên quá hành, giao hàng trong các cơ quan đơn vị nước và những đơn vị sự nghiệpcủa đơn vị nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP .

Trường đúng theo công chức chưa tồn tại bằng tốtnghiệp trung cấp cho trở lên cân xứng với vị trí quá trình đang làm thì liên tục đượcxếp lương theo ngạch nhân viên hiện hưởng của Bảng 4 (Bảng lương nhân viên thừahành, ship hàng trong các cơ quan bên nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước)ban hành dĩ nhiên Nghị định số 204/2004/NĐ-CP trong thời hạn 06 năm tính từ lúc ngàyThông tư này còn có hiệu lực. Trong thời hạn 06 năm này, cơ quan áp dụng công chứcphải bố trí cho công chức học tậpnâng cao chuyên môn để đầy đủ tiêu chuẩncủa ngạch nhân viên (mới); khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạchnhân viên (mới) thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan thống trị công chứcđể xem xét, ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch nhân viên cấp dưới (mới). Trường hòa hợp công chứcđược cử đi học tập nâng cấp trình độ mà lại không tham gia học tập hoặc kết quả họctập ko đạt yêu cầu thì cơ quan thực hiện công chức báo cáo cơ quan quản lýcông chức coi xét thực hiện tinh giản biên chế.

3. Đối với nhânviên thao tác làm việc theo chế độ hợp đồng lao động công cụ tại Nghị định số68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồngmột số loại công việc trong ban ngành hành chủ yếu nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp thì xếplương theo Bảng 4 (Bảng lương nhân viên cấp dưới thừa hành, ship hàng trong những cơ quannhà nước và những đơn vị sự nghiệp ở trong phòng nước) ban hành kèm theo Nghị định số204/2004/NĐ-CP”.

7. Sửa thay đổi Điều 10 Thông bốn số 11/2014/TT-BNV như sau:

“Điều 10. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộc trung ương vàcác cơ quan, tổ chức có tương quan căn cứ các quy định trên Thông tứ này để thựchiện câu hỏi tuyển dụng, thực hiện và cai quản đội ngũ công chức chăm ngành hànhchính.

2. Viên chức thao tác ở những bộ phậnhành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản lí trị, văn phòng, kế hoạch, tài chínhvà các phần tử không trực tiếp tiến hành chuyên môn nhiệm vụ theo chức danhnghề nghiệp trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được áp dụng quy định về tiêu chuẩnnghiệp vụ siêng môn của các ngạch công chức siêng ngành hành chính quy định tạiThông bốn này để triển khai việc tuyển dụng, thực hiện và thống trị viên chức".

Điều 2. Sửa đổi,bổ sung một số trong những điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV

1. Sửa thay đổi khoản 2 Điều 15 Thông tư số 13/2010/TT-BNV như sau:

“Điều 15. Phát hành kế hoạch thi nângngạch công chức

2. Kiến tạo kế hoạch tổ chức triển khai thi nângngạch công chức:

a) địa thế căn cứ đề nghị con số chỉ tiêu nângngạch của các cơ quan cai quản công chức theo phương pháp tại khoản 1 Điều này, BộNội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương thành lập kế hoạch tổ chức triển khai thi nâng ngạchcông chức và thông báo chỉ tiêu nâng ngạch công chức hàng năm để các Bộ, ngành,địa phương thực hiện.

b) Đối với kỳ thi nâng ngạch lên cánsự, nhân viên hoặc tương đương:

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi nâng ngạchcông chức hàng năm của bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương, cơ sở quản lýcông chức xây dựng Đề án tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức, gửi cỗ Nội vụ hoặcBan tổ chức Trung ương thống nhất trước khi tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

c) Đối cùng với kỳ thi nâng ngạch lênchuyên viên chủ yếu hoặc tương đương:

Căn cứ kế hoạch tổ chức triển khai thi nâng ngạchcông chức sản phẩm năm của cục Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương, cơ quan quản lýcông chức gây ra Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức, gửi cỗ Nội vụ hoặcBan tổ chức triển khai Trung ương phê duyệt để gia công căn cứ phối hợp (đối với các Bộ, cơquan Trung ương) hoặc phân cấp (đối với những địa phương) trước lúc tổ chức thựchiện. Trường hợp các Bộ, cơ quan tw hoặc địa phương không có tác dụng tổchức thi thì có văn bạn dạng báo cáo cỗ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương xem xét,giải quyết.

d) Đối với kỳ thi nâng ngạch lênchuyên viên cao cấp hoặc tương đương:

Căn cứ kế hoạch tổ chức triển khai thi nâng ngạchcông chức hàng năm của bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương và kiến nghị số lượngchỉ tiêu nâng ngạch của các cơ quan quản lý công chức, cỗ Nội vụ hoặc Ban Tổ chứcTrung ương kiến thiết Đề án tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức để tổ chức thực hiệntheo thẩm quyền”.

2. Sửa thay đổi khoản 2 Điều 16 Thông tứ số 13/2010/TT-BNV như sau:

“Điều 16. Hồ nước sơ đăng ký tuyển sinh nângngạch công chức

2. Cơ quan làm chủ công chức chịutrách nhiệm xem xét, đưa ra quyết định danh sách công chức có đủ những tiêu chuẩn, điềukiện tham gia kỳ thi cùng lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch củacông chức tham gia kỳ thi”.

3. Sửa thay đổi Điều 17 Thông tư số 13/2010/TT-BNV như sau:

"Điều 17. Tổ chức thi nâng ngạchcông chức

1. Đối cùng với kỳ thi nâng ngạch lên cánsự, chuyên viên hoặc tương đương:

Căn cứ Đề án tổ chức triển khai thi nâng ngạchcông chức được bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức triển khai Trung ương thống nhất theo giải pháp tạiđiểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư này, fan đứng đầu tư mạnh quan thống trị công chứcquyết định danh sách công chức tất cả đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nângngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương; thành lập Hội đồng thi nâng ngạchtheo qui định tại Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP nhằm tổchức kỳ thi theo hình thức và báo cáo kết trái kỳ thi về bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chứcTrung ương để theo dõi theo thẩm quyền.

2. Đối với kỳ thi nâng ngạch lênchuyên viên chính hoặc tương đương:

a) bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trungương triển khai các trách nhiệm sau:

Thống độc nhất vô nhị Đềán tổ chức thi nâng ngạch công chức theo ý kiến đề xuất của ngườiđứng đầu cơ quan quản lý công chức;

Quyết định đề thi và đáp án các mônthi trong kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính; ra quyết định đề thi cùng đáp ánmôn kiến thức chung vào kỳ thi nâng ngạch lên những ngạch công chức chuyênngành tương đương nhân viên chính;

Công nhận tác dụng kỳ thi nâng ngạchcông chức theo đề nghị của Hội đồng thi nâng ngạch công chức;

Kiểm tra, đo lường và tính toán việc tổ chức thinâng ngạch công chức.

b) Cơ quan quản lý công chức tổ chứcthi nâng ngạch công chức thực hiện các trách nhiệm sau:

Xây dựng Đề án tổ chức thi nâng ngạchgửi cỗ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương để thống nhất trước lúc thực hiện;

Quyết định list công chức đủtiêu chuẩn, đk dự thi nâng ngạch theo quy định;

Quyết định ra đời Hội đồng thinâng ngạch theo phương tiện tại Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CPđể tổ chức kỳ thi theo quy định;

Báo cáo cỗ Nội vụ hoặc Ban Tổ chứcTrung ương công nhận kết quả kỳ thi theo thẩm quyền;

Giải quyết năng khiếu nại, tố giác (nếu có) trong quá trình tổ chứcthi theo quy định.

3. Đối với kỳthi nâng ngạch lên chăm viên cao cấp hoặc tương đương:

a) căn cứ Đề án tổ chức triển khai thi nâng ngạchcông chức của bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương theo điều khoản tại điểm d khoản2 Điều 15 Thông tư này, cơ quan thống trị công chức lập danh sách công chức có đủcác tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chăm viên cao cấp hoặctương đương của những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản lý theo mẫu số 4 ban hànhkèm theo Thông bốn này và có văn phiên bản gửi cỗ Nội vụ hoặc Ban tổ chức triển khai Trung ương đểtổ chức thi nâng ngạch;

b) cỗ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trungương quyết định ra đời Hội đồng thi nâng ngạch theo phương tiện tại Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP để tổ chức triển khai kỳ thi theo quyđịnh.

4. Việc tổ chức thi nâng ngạch côngchức được tiến hành theo Nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức (phụ lục số 3) với Quy chế tổ chức triển khai thi nângngạch công chức (phụ lục số 4) phát hành kèm theo Thông bốn này”.

Điều 3. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhtừ ngày thứ nhất tháng 10 năm 2017.

2. Đối với những kỳ thi nâng ngạch côngchức thực hiện theo Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức vẫn được cỗ Nội vụ hoặcBan tổ chức triển khai Trung ương thống tốt nhất thì liên tiếp thực hiện nay việc tổ chức triển khai thi theoĐề án đã có được phê duyệt. Trường hợp đến ngày thứ nhất tháng 10 năm 2017 mà lại cơ quan tiền quảnlý công chức chưa tổ chức thi thì áp dụng theo khí cụ tại Thông bốn này.

Điều 4. Trách nhiệmthi hành

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc thiết yếu phủ, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quanchịu nhiệm vụ thi hành Thông tứ này.

2. Đối cùng với cán bộ, công chức thuộccác cơ sở của Đảng cùng sản vn và tổ chức triển khai chính trị - làng hội thực hiệntheo hiện tượng tại Thông tứ này và theo phía dẫn của cơ quan tất cả thẩm quyền củaĐảng cùng sản Việt Nam.

3. Trong quá trình thực hiện nếu như cóvướng mắc, đề nghị phản ánh về cỗ Nội vụ để trả lời hoặc coi xét, giải quyết./.

khu vực nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - Văn phòng trung ương và những Ban của TW Đảng; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Viện Kiểm gần kề nhân dân về tối cao; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban đo lường và thống kê Tài chính Quốc gia; - Ủy ban TW trận mạc Tổ quốc Việt Nam; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - Cục soát sổ văn bản QPPL (Bộ tư pháp); - Sở Nội vụ các tỉnh, thanh phố trực nằm trong TW; - Công báo; Website thiết yếu phủ; Website bộ Nội vụ; - cỗ Nội vụ: cỗ trưởng, máy trưởng, các đơn vị thuộc cùng trực trực thuộc Bộ; - Lưu: VT, CCVC (30b).