Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 93 SGK Toán 7 Tập 1

a) Vẽ hai tuyến đường thẳng a, b sao cho a//b

Xem giải mã


bài bác 31 trang 94 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 31 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Tập vẽ phác hai đường thẳng tuy nhiên song cùng với nhau. Chất vấn lại bằng dụng cụ.

Xem lời giải


bài bác 32 trang 94 sgk toán 7 - tập 1

Trong những phát biểu sau, phát biểu nào biểu đạt đúng câu chữ của tiên đề Ơ-clit.

Xem giải thuật


bài 33 trang 94 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 33 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Điền vào vị trí trốn (...) trong phát biểu sau:

Xem lời giải


bài 34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1

Dựa vào mẫu vẽ tính góc, so sánh 2 góc A cùng B, Tính góc B2.

Xem giải mã


bài xích 35 trang 94 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a tuy nhiên song cùng với BC, qua đỉnh B vẽ mặt đường thẳng b song song cùng với AC.

Xem giải thuật


bài xích 37 trang 95 SGK Toán 7 tập 1

Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên những cặp góc cân nhau của nhì tam giác CAB và CDE.

Xem lời giải


bài 38 trang 95 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 38 trang 95 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào vị trí trống (...) trong bảng sau:

Xem giải thuật


bài bác 39 trang 95 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Đố: Hình 26 cho biết thêm d1// d2 và một góc phạm nhân tại đỉnh A bởi 150 Tính góc nhọn tạo vì a và d2.

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 5, 6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 5, 6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài xích 5, 6 - Chương 1 - Hình học

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 5, 6 - Chương 1 - Hình học

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài xích 5, 6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài bác 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 5, 6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài bác 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài bác 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 7 - bài xích 5,6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - bài bác 5,6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 8 - bài xích 5, 6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số chín - bài bác 5, 6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số cửu - bài bác 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 10 - bài xích 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - bài xích 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.