Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí công đoàn

      6

Căn cứ biên bản họp xét …………………… ngày / /20 , Ban thường xuyên vụ Công đoàn……………………………………..đề nghị thường trực Công đoàn giáo dục Việt Nam, Ban cai quản “Quỹ xã hội công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam” hỗ trợ………………………(có list kèm theo). Tổng thể tiền đề nghị ……………… với gửi về tài khoản (tên, số tài khoản, Ngân hàng…)

Ban hay vụ Công đoàn……………… ý kiến đề xuất Thường trực Công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam; Ban thống trị “Quỹ làng mạc hội công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam” quyết định.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VPCĐN

.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch

Ký cùng đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc


*

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp xét..........................................................................

1. Thành phần, thời gian:

- Thành phần: Ban thường vụ .................. Bao gồm ........đồng chí.

- có mặt ............ đ/c; vắng vẻ mặt: ..............

- nhà trì: Đ/c ........................., chức vụ

- Thư ký: Đ/c .........................., chức vụ

- Địa điểm: phòng họp ...................

2. Nội dung:

Họp xét .................................................................................................................

Sau khi xem xét đề nghị ..............., cuộc họp nhất trí ý kiến đề xuất Thường trực Công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam, Ban thống trị “Quỹ làng mạc hội Công đoàn giáo dục Việt Nam” .......................................................................hỗ trợ .......................................................

Cuộc họp hoàn thành vào hồi giờ phút, tháng ngày năm 20 ./.

THƯ KÝ

..............................

CHỦ TRÌ BUỔI HỌP

CHỦ TỊCH

.....................................

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………….


*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì - Hạnh phuc


*

DANH SÁCH ……………………. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số……/……….ngày / /20 của CĐ ……………..)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Lý do ý kiến đề nghị

Mức đề xuất hỗ trợ

Cộng

bạn lập biểu …………., ngày tháng năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Lưu ý:

- cung ứng trang thiết bị rất cần thiết cho CBNGNLĐ ở trong nhà công vụ giáo viên nhân ngày khánh thành có 3 làm giá của 03 nơi phân phối hàng; giấy xác thực của đơn vị được hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết khi trao tặng