Toán lớp 7 bài cộng trừ số hữu tỉ

      8

Với giải bài bác tập Toán lớp 7 bài bác 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ sách Kết nối trí thức hay nhất, cụ thể giúp học tập sinh dễ dàng làm bài tập Toán 7 bài 2.


Giải bài tập Toán 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ

Video giải bài xích tập Toán 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ

Mở đầu

Mở đầu trang 10 Toán 7 Tập 1: Giả sử một khinh thường khí cầu cất cánh lên từ bỏ mặt khu đất theo chiều trực tiếp đứng với vận tốc 0,8 m/s vào 50 giây. Tiếp đến nó bớt dần độ dài với vận tốc59m/s. Hỏi sau 27 giây kể từ khi hạ độ cao, khinh thường khí cầu giải pháp mặt đất từng nào mét?

Lời giải:

Sau bài học kinh nghiệm này chúng ta sẽ giải quyết và xử lý được vấn đề trên như sau:

Khinh khí cầu biện pháp mặt khu đất một khoảng sau khi bay được 50 giây là: 0,8.50 = 40 (m).

Khinh khí cầu sẽ hạ được một khoảng sau thời điểm hạ độ cao trong 27 giây là:59.27=15(m).

Vậy sau 27 giây kể từ khi hạ cộ cao, coi thường khí cầu bí quyết mặt khu đất một khoảng tầm là:

40 – 15 = 25 (m).

1. Cộng và trừ hai số hữu tỉ.

Giải Toán 7 trang 10 Tập 1

HĐ 1 trang 10 Toán 7 Tập 1: kể lại quy tắc cùng và trừ hai phân số rồi tiến hành phép tính:

a)−78+512;

b)−57−821.

Lời giải:

* Quy tắc cộng (hoặc) trừ nhì phân số:

- Quy tắc cộng (hoặc trừ) nhì phân số cùng mẫu số:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng chủng loại số, ta cùng (hoặc trừ) nhì tử số và không thay đổi mẫu số.

- Quy tắc cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác mẫu mã số:

Muốn cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác chủng loại số, ta quy đồng mẫu số nhì phân số,sau đó cùng (hoặc trừ) nhì tử số và giữ nguyên mẫu số.

a) Ta có:−78+512=−7.324+2.524=−2124+1024=−21+1024=−1124.

b) Ta có:−57−821=−5.321−821=−1521−821=−15−821=−2321.

HĐ 2 trang 10 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số cùng số thập phân trong phép tính sau dưới dạng phân số triển khai phép tính:

a)0,25+1512;

b)−1,4−35.

Lời giải:

a) Ta có:

0,25+1512=25100+1.12+512=14+1712=312+1712=3+1712=2012=53.

b) Ta có:−1,4−35=−1410−35=−75−35=−7−35=−105=−2.

Giải Toán 7 trang 11 Tập 1

Luyện tập 1 trang 11 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-7--58;

b) –21,25 + 13,3.

Lời giải:

a) Ta có:−7−−58=−7+58=−568+58=−56+58=−518.

b) Ta có: –21,25 + 13,3 = – (21,25 – 13,3) = –7,95.

Luyện tập 2 trang 11 Toán 7 Tập 1: bỏ dấu ngoặc rồi tính những tổng sau:

b) 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>.

Lời giải:

a) Ta có:

910−65−74=910−65+74=1820−2420+3520

=18−24+3520=18+35−2420=2920.

b) Ta có: 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>

= 6,5 + (0,75 – 8,25 + 1,75)

= 6,5 + 0,75 – 8,25 + 1,75

= (6,5 + 1,75) + 0,75 – 8,25

= 8,25 – 8,25 + 0,75

= 0 + 0,75

= 0,75

Giải Toán 7 trang 12 Tập 1

Vận dụng 1 trang 12 Toán 7 Tập 1: Khoai tây là thức ăn chính của bạn châu Âu và là một món ăn ngưỡng mộ của người việt Nam. Trong 100 gam khoai tây khô tất cả 11 gam nước; 6,6 gam protein; 0,3 gam hóa học béo; 75,1 gam glucid và những chất khác.

(TheoViện dinh dưỡng Quốc gia)

Em hãy mang lại biết cân nặng các chất khác vào 100 gam khoai tây khô.

Lời giải:

Khối lượng các chất khác (ngoài nước, protein, chất béo, glucid) trong 100 gam khoai tây thô là:

100 – 11 – 6,6 – 0,3 – 75,1 = (100 – 11) – (6,6 + 0,3 + 75,1) = 89 – 82 = 7 (gam).

Vậy khối lượng các hóa học khác trong 100 gam khoai tây khô là 7 gam.


HĐ 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số với số thập phân trong các phép tính sau bên dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính:

a)0,36.−59;

b)−76:157.

Lời giải:

a) Ta có:0,36.−59=36100.−59=925.−59=9.−525.9=−15.

b) Ta có:−76:157=−76:127=−76.712=−7.76.12=−4972.

Luyện tập 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-913.-45;

b)-0,7:32.

Lời giải:

a) Ta có:−913.−45=−913.−45=−9.−413.5=3665.

b) Ta có:−0,7:32=−710.23=−7.210.3=−715.

Luyện tập 4 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính một phương pháp hợp lí:

76.341 +76.-0.25.

Lời giải:

Ta có:76.314+76.−0,25=76.134+76.−14

=76134+−14=76.13−14=76.124=76.3=72.

Giải Toán 7 trang 13 Tập 1

Vận dụng 2 trang 13 Toán 7 Tập 1: tất cả hai tấm hình ảnh kích thước 10 centimet x15 cm được in ở giấy hình ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 centimet như Hình 1.8. Nếu cắt hình ảnh theo đúng kích cỡ thì diện tích s phần giấy hình ảnh còn lại là bao nhiêu?

Lời giải:

Phần giấy hình ảnh có size 21,6 cm x27,9 cm đề nghị phần giấy hình ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng phương pháp tính diện tích s của hình chữ nhật ta có diện tích s giấy ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 cm là:

21,6.27,9=21610.27910=216.27910.10=60264100= 602,64 (cm2).

Tấm ảnh có size 10 centimet x15 cm phải là tấm hình ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật ta có diện tích s của một tấm ảnh kích thước 10 centimet x15 cm là: 10.15 = 150 (cm2).

Diện tích của nhị tấm ảnh kích thước 10 centimet x15 centimet là: 2.150 = 300 (cm2).

Nếu cắt theo hình 1.8 thì diện tích s phần giấy hình ảnh còn lại là: 602,64 – 300 = 302,64 (cm2).

Bài tập

Bài 1.7 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)−618+1827;

b)2,5−−69;

c) –0,32 . (–0,875);

d)−5:215.

Lời giải:

a)−618+1827=−6:618:6+18:927:9=−13+23=−1+23=13.

b)2,5−−69=2510+69=52+23=156+46=15+46=196.

c) –0,32 . (–0,875)=−32100.−8751000=−32:4100:4.−875:1251000:125=−825.−78=−8.−725.8=725.

d)−5:215=−5:115=−5.511=−5.511=−2511.

Bài 1.8 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính giá chỉ trị của những biểu thức sau:

a)8+213−35−5+0,4−313−2;

b)7−12−34:5−14−58.

Lời giải:

a)8+213−35−5+0,4−313−2

=8+213−35−5+25−3+13−2

=8+2+13−35−5−25−3−13+2

=8−5−3+2+2+13−13−35+25

=4+0−1

=3

b)7−12−34:5−14−58

=284−24−34:408−28−58

=28−2−34:40−2−58

=234:338

=234.833

=23.84.33

=4633

Bài 1.9 trang 13 Toán 7 Tập 1: Em hãy tìm cách “nối” những số ở các chiếc lá trong Hình 1.9 bằng các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách và vết ngoặc và để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Lời giải:

Biểu thức cùng với phép tính có giá trị bằng đúng số ở hoa lá là: –25.4 + (10 : –2) = –105.

Ngoài cách trên, ta cũng rất có thể điền như sau: – 25 + 10 . 4 . (– 2) = – 105

Chú ý: rất có thể hoán đổi vị trí của những thừa số vào tích hoặc số hạng vào tổng sẽ được một phép tính mới, ví dụ điển hình 10 . (– 2) . 4 + (– 25) = – 105,...

Bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính một biện pháp hợp lí.

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020.

Lời giải:

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020

=215.2020 – 2,2.2020+ 0,65.78 + 0,35.78

=215.2020 – 2,2.2020+ (0,65.78 + 0,35.78)

=115.2020 –115.2020+ 78.(0,65 + 0,35)

= 0 + 78.1

= 0 + 78

= 78.

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1: phòng đựng sách của một kệ sách trong thư viện nhiều năm 120 cm (xem hình bên). Fan ta dự tính xếp những cuốn sách dày khoảng chừng 2,4 cm vào ngăn này. Hỏi ngăn sách đó rất có thể để được nhiều nhất từng nào cuốn sách như vậy?

*

Lời giải:

Mỗi cuốn sách dày 2,4 cm nên số sách các nhất mà chống sách hoàn toàn có thể để là:

120 : 2,4 = 50 (cuốn).

Vậy phòng sách đó rất có thể để được rất nhiều nhất 50 cuốn sách.