Toán tử là gì? các toán tử trong c, c++ thường gặp

      16

Trong bài học kinh nghiệm này, độc giả sẽ cùng Lập trình không nặng nề chuyển sang trọng phần kỹ năng và kiến thức “toán tử vào C“. Toán tử là các ký hiệu được dùng để thực hiện tại một phép toán trong ngôn ngữ lập trình. Bọn họ sẽ cùng nhau đi qua từng loại toán tử nhé.


Các nhiều loại toán tử trong C

Nội dung nỗ lực thể họ sẽ học tập trong 3 bài học như sau:

Bài 8. Toán tử số họcBài 9. Toán tử gán cùng toán tử tăng, giảmBài 10. Toán tử lô ghích và toán tử quan hệ

Toán tử số học (Arithmetic Operators)

Toán tử số học là một trong những loại toán tử vào C: Được sử dụng để tiến hành các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia,… trên các giá trị số (biến và hằng). Đây là những toán tử đề xuất sự thâm nhập của 2 quý hiếm số phải được phân các loại là các toán tử 2 ngôi.

Toán tửÝ nghĩa
+phép toán cộng
phép toán trừ
*phép toán nhân
/phép toán chia
%phép toán rước số dư(chỉ áp dụng cho số nguyên)
Video lí giải về toán tử số học

Source code minh họa


#include int main() int a, b; printf(" Nhap a = "); scanf("%d", &a); // để ý nhập b != 0 printf(" Nhap b = "); scanf("%d", &b); // Phép (+) int sum = a + b; printf(" %d + %d = %d", a, b, sum); // Phép (-) int sub = a - b; printf(" %d - %d = %d", a, b, sub); // Phép (*) int mul = a * b; printf(" %d * %d = %d", a, b, mul); // Phép (/) float div = a / (float)b; // float div = a / b * 1.0; // float div = (float)a / b; // float div = (float)(a / b); // bởi vì not use printf(" %d / %d = %f", a, b, div); // Phép (%) int hack = a % b; printf(" %d %% %d = %d", a, b, mod);
PS G:c_courcesday_8> .ArithmeticOperators.exeNhap a = 8Nhap b = 38 + 3 = 118 - 3 = 58 * 3 = 248 / 3 = 2.6666678 % 3 = 2

Toán tử tăng, bớt (Increment & Decrement)

Toán tử tăng, giảm là 1 loại toán tử trong C và là những toán tử 1 ngôi, bao hàm 2 toán tử sau:

Toán tử ++: tăng giá trị lên 1 đơn vịToán tử --: tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị đi 1 đối chọi vị

Các lưu ý khi thực hiện và quan niệm về tiền tố, hậu tố bạn xem video bài số chín sau đây.

Code minh họa:


#include int main() int a; printf(" Nhap a = "); scanf("%d", &a); // Toán tử ++ ++a; printf(" a++ = %d", a); // // Toán tử -- --a; printf(" a-- = %d", a); a = 5; printf(" a = %d", a); // chi phí tố và hậu tố a++ với ++a printf(" ++a = %d", ++a); a = 5; printf(" --a = %d", --a); a = 5; printf(" a++ = %d", a++); a = 5; printf(" a-- = %d", a--);

Toán tử gán (Assignment Operators)

Toán tử gán là toán tử trong ngôn ngữ C được dùng để gán giá chỉ trị cho 1 biến trong ngôn từ lập trình C. Bao gồm các toán tử sau:

Toán tửViết gọnViết đầy đủ
=a = ba = b
+=a += ba = a+b
-=a -= ba = a-b
*=a *= ba = a*b
/=a /= ba = a/b
%=a %= ba = a%b

Code minh họa:


#include int main() int a = 5, c; c = a; // c is 5 printf("c = %d ", c); c += a; // c is 10 => c = c + a printf("c = %d ", c); c -= a; // c is 5 => c = c - a printf("c = %d ", c); c *= a; // c is 25 => c = c * a printf("c = %d ", c); c /= a; // c is 5 => c = c / a printf("c = %d ", c); c %= a; // c = 0 => c = c % a printf("c = %d ", c); // return 0;

Toán tử quan hệ tình dục (Relational Operators)

Toán tử quan liêu hệ là 1 trong loại toán tử trong C được dùng làm thực hiện các phép kiểm tra quan hệ giữa 2 toán hạng. Nếu như quan hệ kiểm soát là đúng thì nó trả về giá trị true cùng trả về false trong trường hợp ngược lại.

Toán tửÝ nghĩaVí dụ
==so sánh bằng7 == 3 cho kết quả là 0
>so sánh khủng hơn5 > 1 cho hiệu quả là 1
5 cho công dụng là 0
!=so sánh khác5 != 4 cho công dụng là 1
>=lớn hơn hoặc bằng8 >= 3 cho kết quả là 1
5 cho công dụng là 0
Video bài học

Code minh họa:


#include int main(){ int a = 5, b = 5, c = 10; printf("%d == %d is %d ", a, b, a == b); printf("%d == %d is %d ", a, c, a == c); printf("%d > %d is %d ", a, b, a > b); printf("%d > %d is %d ", a, c, a > c); printf("%d = %d is %d ", a, b, a >= b); printf("%d >= %d is %d ", a, c, a >= c); printf("%d
PS G:c_courcesday_10> g++ .Relation.cpp -o .RelationPS G:c_courcesday_10> .Relation.exe5 == 5 is 15 == 10 is 05 > 5 is 05 > 10 is 05 = 5 is 15 >= 10 is 05

Toán tử logic (Logical Operators)

Toán tử logic là 1 toán tử vào C. Toán tử logic bao gồm các toán tử sau:

Toán tử &&: là toán tử AND, trả về true khi và chỉ còn khi tất cả các toán hạng các đúng.Toán tử ||: là toán tử OR, trả về true khi có ít nhất 1 toán hạng đúng.Toán tử !: là toán tử NOT, lấp định quý giá của toán hạng.

Code minh họa:


#include int main()

Các toán tử khác

Ngoài những toán tử trên, chúng ta còn có các toán tử khác:

Toán tử bit (Bitwise Operators), ngôn từ này là phần kỹ năng và kiến thức khó. Họ chưa học tập trong bài bác này.Toán tử “phảy” (Comma Operator)


*
*

*

*

*

hackxuvip.com chia sẻ kiến thức thiết kế của Hiếu, xây dựng xã hội những fan học lập trình. đến đi kỹ năng và kiến thức mình tất cả là biện pháp học tập công dụng nhất