Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 16

      11

b) (2 over 3 + 3 over 4 + 1 over 6 = ……………….)

c) (5 over 6 – 2 over 9 = ……………….)

d) (21 over 10 – 3 over 4 – 2 over 5 = ……………….)

2. Tra cứu x

a) (x + 3 over 5 = 7 over 2)

b) (x – 1 over 4 = 1 over 5)

c) (2 – x = 4 over 7)

3. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Mẫu: (9m,3dm, = ,9m + 3 over 10m = 93 over 10m)

a) 2m 2dm = …………………….

b) 12m 5dm = …………………….

c) 15cm 8mm = ………………….

4. Biết (7 over 10) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó tất cả bao nhiêu học sinh?

Đáp án

1. Tính

a) (8 over 5 + 3 over 10 = 8 imes 2 over 5 imes 2 + 3 over 10 = 16 + 3 over 10 = 19 over 10)

b) (2 over 3 + 3 over 4 + 1 over 6 = 2 imes 4 over 3 imes 4 + 3 imes 3 over 4 imes 3 + 1 imes 2 over 6 imes 2 = 8 + 9 + 2 over 12 = 19 over 12)

c) (5 over 6 – 2 over 9 = 5 imes 3 over 6 imes 3 – 2 imes 2 over 9 imes 2 = 15 – 4 over 18 = 11 over 18)

d) (21 over 10 – 3 over 4 – 2 over 5 = 21 over 10 – 3 over 4 – 2 over 5) quảng bá - Advertisements


(= 21 imes 2 over 10 imes 2 – 3 imes 5 over 4 imes 5 – 2 imes 4 over 5 imes 4)

(= 42 – 15 – 8 over 20 = 19 over 20)

2. Kiếm tìm x

a)

(eqalign và x + 3 over 5 = 7 over 2 cr & ,,,,,,,,x = 7 over 2 – 3 over 5 cr và ,,,,,,,,x = 29 over 10 cr )

b)

(eqalign & x – 1 over 4 = 1 over 5 cr và ,,,,,,,x = 1 over 5 + 1 over 4 cr & ,,,,,,,,x = 9 over 20 cr ) 

c)

(eqalign và 2 – x = 4 over 7 cr và 2 – 4 over 7 = x cr và ,,,,,,,x = 10 over 7 cr ) 

3. Viết các số đo độ dài

a) (2m,2dm = ,2m + 1 over 5m = 21 over 5m)

b) (12m5dm = 12m + 1 over 2m = 121 over 2m)

c) (15cm,8mm = 15 over 100m + 8 over 1000m = 158 over 1000m)

4. Biết (7 over 10) số học viên của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học sinh?