Xóa define name trong excel 2010

      0
Mình có file excel có rất nhiều define name trong đó.Bạn nào có code macro để xoá hết các define name cho chính mình xin với.Xin cám ơn.
*

Hoàng Trọng NghĩaChuyên gia GPE
*

Sub XoaName()Dim N as nameFor each N in activeworkbook.namesN.DeleteNextEnd SubBạn demo code này xem.
khanhvc2003Thành viên new
*

Sub XoaName()Dim N as nameFor each N in activeworkbook.namesN.DeleteNextEnd SubBạn demo code này xem.
Cám ơn các bạn đã trả lời.Mình đã làm rồi nhưng các define name vẫn còn đó sờ sờ trong các số ấy nên mình tất cả úp luôn file lên để được trợ giúp.
*

Sub XoaName()Dim N as nameFor each N in activeworkbook.namesN.DeleteNextEnd SubBạn test code này xem.
*

Sub DelNames() Dim N As Name On Error Resume Next With ActiveWorkbook For Each N In .Names N.Delete Next MsgBox .Names.Count over WithEnd Sub
- Chạy code xong, chú ý MsgBox- Đóng với lưu file- Mở lên cùng chạy lại code ---> Để ý MsgBox vẫn thấy số name tất cả giảm- tiếp tục đóng và lưu file.. Rồi lại mở file với chạy codevân vân... Cho đến lúc sạch thì thôi-------------Để các bước nhẹ nhàng hơn, ta sửa code cố này:
Sub Auto_Open() Dim N As Name On Error Resume Next Application.DisplayAlerts = False With ActiveWorkbook For Each N In .Names N.Delete Next MsgBox .Names.Count If .Names.Count Then .Close True Application.DisplayAlerts = True kết thúc WithEnd Sub
Sub DelNames() Dim N As Name On Error Resume Next With ActiveWorkbook For Each N In .Names N.Delete Next MsgBox .Names.Count end WithEnd Sub
- Chạy code xong, chú ý MsgBox- Đóng cùng lưu file- Mở lên và chạy lại code ---> Để ý MsgBox đã thấy số name tất cả giảm- liên tiếp đóng cùng lưu file.. Rồi lại mở file với chạy codevân vân... Cho đến khi sạch thì thôi-------------Để công việc nhẹ nhàng hơn, ta sửa code nắm này:
Sub Auto_Open() Dim N As Name On Error Resume Next Application.DisplayAlerts = False With ActiveWorkbook For Each N In .Names N.Delete Next MsgBox .Names.Count If .Names.Count Then .Close True Application.DisplayAlerts = True end WithEnd Sub
Trước tiên lúc chép dòng Aut
*
pen, xin vui miệng xóa trước 2 name Print_Area trước đi, vị thử đóng mở có hơn 30 lần nó còn 2 name đó liên tục, thay là nên Macro Security --> High
Sub DelNames() Dim N As Name On Error Resume Next With ActiveWorkbook For Each N In .Names N.Delete Next MsgBox .Names.Count kết thúc WithEnd Sub
- Chạy code xong, xem xét MsgBox- Đóng và lưu file- Mở lên cùng chạy lại code ---> Để ý MsgBox sẽ thấy số name bao gồm giảm- liên tiếp đóng với lưu file.. Rồi lại mở file và chạy codevân vân... đến lúc sạch thì thôi-------------Để quá trình nhẹ nhàng hơn, ta sửa code ráng này:
Sub Auto_Open() Dim N As Name On Error Resume Next Application.DisplayAlerts = False With ActiveWorkbook For Each N In .Names N.Delete Next MsgBox .Names.Count If .Names.Count Then .Close True Application.DisplayAlerts = True kết thúc WithEnd Sub
Chời ơi là chời, name không nhiều thì xóa tay, bắt buộc gì code. Nếu tất cả hàng trăm, nghìn name rác, demo hỏi loại nào nhanh hơn.Nhờ giúp mà sao không có chút gì sở hữu ơn.